Päättyneet hankkeet
OuddseiʹddHaʹŋǧǧõõzzPäättyneet hankkeet

4.11.2016 - 31.12.2017

Rahoittaja: Opetushallitus

Tavoite: Tavoitteena on tehdä koulutuksen järjestäjälle asiakas- ja työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisen toimintasuunnitelma, jossa on huomioitu nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistuminen. Toimintasuunnitelmassa avautuu niin Lapin maakuntaan kuin kansallisesti sopiva kokonaisvaltaisen pedagogisen toimintakulttuurin muutokset ja uudistetut toimintatavat. Lapin maakunnassa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisessä on huomioitava pitkät etäisyydet koulutusten ja tutkintojen järjestämisessä, sekä elinkeinoa palvelevan koulutuksen järjestäminen laaja-alaisesti maakunnan alueella. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen strategisena tavoitteena on toteuttaa niitä tehtäviä, joita laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta edellyttää. Lain mukaan oppilaitoksen tarkoituksena on lisätä erityisesti saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisten kotiseutualueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria. Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen tavoitteiden lisäksi oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan on asetettu tavoitteita, jotka määräytyvät niistä alueellisista ja saamelaisista koulutustarpeista, joita koulutuksen toiminta-alueen, saamelaisalueen erityispiirteet luovat. Koulutuskeskus edistää toiminnallaan kielellistä, kulttuurista, alueellista ja sukupuolista tasa-arvoa. PedaLean hanke tukee saamelaisalueen nuorten ja aikuisten tasavertaisten koulutuspalveluiden järjestämistä saavutettavuuden, osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

1.1.2015 - 31.7.2017

Rahoittaja / budjetti: Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus sekä Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat / 348 740 €

Tavoite: Hanke järjestää kaksi vuoden kestävää saamelaismusiikin koulutusta Utsjoella. Ensimmäinen saamelaismusiikkikoulutus alkoi elokuussa 2015, toinen syyskuussa 2016. Koulutus on aikuiskoulutusta ja siihen voivat hakea kaikki peruskoulun päättäneet. Aikaisempaa musiikkikoulutusta ei tarvita. Koulutus on pääosin pohjoissaamenkielistä.

1.1.2015 - 31.5.2017

Rahoittaja / Budjetti: Saamelaisalueen koulutus toimii hankkeessa osatoteuttajana. Päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto / 741 000 €

Tavoite: Hanke kehittää yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä oppilaitosten arkeen. Uusilla osallistavilla pedagogisilla malleilla korvataan perinteinen luokkahuoneopetus, oppiaine- ja opettajakeskeisyys. Toisen asteen toimijoiden oppimisympäristöjen käytön laajentaminen yritysopinnoista muihin opintoihin ja aloihin on Yrittäjämäiset oppimisympäristöt hankkeen keskeinen tavoite. Hankkeen toimenpiteiden kautta mm. yksilölliset oppimispolut mahdollistuvat aikaisempaa tehokkaammin.

1.8.2012 - 31.12.2013

Rahoittaja / budjetti: Interreg IVA Pohjoinen, prioriteetti 4 Saamen osaohjelma (osatavoite 2: yhteistyön kehittäminen resurssien koordinoimiseksi ja pysyvien yhteistyösopimusten solmimiseksi). Kokonaisrahoitus oli 183 884 euroa, josta EU-rahoitus maksoi 65 % ja Pohjoiskalotin neuvosto 9,9 %. Kansalliset rahoitusosuudet tulivat Lapin liitolta 20 %, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Samisk videregående skole og reindriftsskole Norjan Kautokeinosta.

Tavoite: Saamelaisalueen koulutuskeskus toteutti Eu-rahoitteisen Oarjehiebma hankkeen yhdessä Samernas utbildningcentrum (Jokkmokk, Ruotsi) ja Samisk videregående skole og reindriftsskole (Kautokeino, Norja). Hankkeen tavoitteena oli laatia saamelaisen kolmivuotisen porotalousopetuksen lukusuunnitelman (opetussuunnitelman) saamelaisen poronhoidon vuosirytmi huomioiden sekä suunnitellaan miten ja mistä hankitaan oppimateriaalit ao. pilottikoulutukseen (kootaan, ostetaan, käännetään).

Hankkeen toiminnot jaettiin kolmeen osaan: opetussuunnitelma, oppimateriaalit ja porosaamelaisnuorten tapaamiset. Yhteistä saamelaista porotalousopetusta varten laadittiin opetussuunnitelma, jossa määritellään mitkä, milloin ja miten oppijaksot järjestetään. Hankkeen aikana olemassa olevat ja puuttuvat oppimateriaalit on kartoitettu. Puuttuvien materiaalien hankkimisesta on laadittu suunnitelma, joka toteutetaan yhteisen saamelaisen opetuksen jatkohankkeessa. Järjestettiin yhteisiä porosaamelaisnuorten tapaamisia, joiden tavoitteena oli koota nuoret keskustelemaan ajankohtaisista poronuoria koskevista asioista. On tärkeää että poronuoret ympäri Saamenmaata kokoontuvat ja tapaavat yli rajojen. Projektin puitteissa järjestettiin kaksi tapaamista.

1.1.2011 – 31.12.2013

Rahoittaja/budjetti: Euroopan sosiaalirahasto / 500 000 €

Tavoite: Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuurin etäopetus toteutetaan valtakunnallisesti. Projektin aikana kerätään tietoa etäopetustarpeista, pilotoidaan ja kehitetään etäkoulutusta yhteistyössä muiden koulutuksenjärjestäjien ja yliopistojen kanssa. Lisäksi toteutetaan koulutusta etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan. Projektissa koulutetaan mm. saamen kielen ja kulttuurin opettajia eri organisaatioista sekä opiskelijoita, jotka tulevaisuudessa toimivat saamen kielen ja kulttuurin opettajina. Projektin aikana toteutettujen pilottikurssien kautta saadaan käytännön tietoa maanlaajuisen etäopetuksen toimivuudesta.

1.8.2010 – 31.12.2012

Rahoittaja / budjetti: Euroopan sosiaalirahasto / 125 400 €

Tavoite: Interaktiivinen Sápmi on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vetämä mediahanke. Interaktiivinen Sápmi keskittyy erityisesti uusmedian, sosiaalisen median ja reaaliaikaisen viestinnän tuomiin haasteisiin. Hankkeen tavoitteina on vastata saamelaisalueen tarpeisiin moniosaajista, parantaa alueen työllistymismahdollisuuksia, kehittää kulttuurin tietämystä ja tuntemusta myös saamelaisalueen ulkopuolella, tuottaa oppimateriaalia saamelaiskulttuurista ja kulttuurin sekä hiljaisen tiedon tallentaminen. Interaktiivinen Sápmi tarjoaa koulutusta työpaja-tyyppisinä kursseina. Osa kursseista järjestetään viikonloppukursseina, joten myös työssäkäyvillä on mahdollisuus osallistua kursseille. Kurssimateriaaleista kehitetään sisältöä verkkosivuille.

1.4.2010 – 31.12.2012

Rahoittaja / budjetti: Euroopan aluekehitysrahasto, Interreg IV A Pohjoinen, Sápmi-osaohjelman –ohjelma / 278 057 €

Tavoite: Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on lujittaa ja kehittää kolttasaamelaista kulttuuria, kieltä ja identiteettiä rajat ylittävästä näkökulmasta Suomessa, Norjassa ja Venäjällä. Hankkeen tarkoitus on lisätä tietoisuutta kolttasaamelaisen kulttuurista ja parantaa sen tunnettavuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena on myös tuottaa synergiahyötyjä luomalla uusia työpaikkoja, joka motivoisi nuoria kolttasaamelaisia perheitä muuttamaan takaisin kotiseuduilleen.

1.1.2011 – 30.11.2012

Rahoittaja / budjetti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / 117 730 €

Tavoite: Sarvihankkeen tavoitteena on tuottaa uusia tuotteita sekä tuotannonmenetelmiä sekä tehdä suunnitelma, mitä koneistusta ja automaatiota alalle tarvitaan. Voimistetaan yhdistelmätuotteiden kehittämistä muiden paikallisten materiaalien, esim. poronnahan ja poroturkisten kanssa. Työpajoissa ideoidaan ja luodaan uutta taiteellisesti luovan työskentelyn menetelmin. Työpajatoiminta ja siihen osallistuvien aktiivinen innoittaminen pyritään saamaan osaksi yksintekijöiden arkea ja työssäjaksamisen kannustamiseen. Näyttely/galleria esittelyssä viedään tuotteita ja hanketuloksia alueen ulkopuolelle ja saadaan tieto-taitoa näyttelyrakentamisesta ja esillepanosta ottaen huomioon kohderyhmä.

1.12.2008 – 31.11.2010

Rahoittaja / budjetti: Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto, Pohjoisimman Lapin Leader ry / 150 000 €

Tavoite: Tavoitteena on porosta saatavien käsityömateriaalien jalostuksen lisääminen ja vakiinnuttaminen kannattavaksi elinkeinotoiminnaksi. Hankkeella halutaan varmistaa perinteisten käsityötuotteiden saatavuus sekä innostaa uusien tuotteiden tuotantoon sekä tehdä poromateriaalit tunnetuksi laadukkaina ja ylellisinä käsityömateriaaleina. Hankkeen kohderyhmänä ovat poronhoitoalueen käsityöläiset ja poronhoitajat.

1.1.2008 – 30.9.2010

Rahoittaja / budjetti: Rahoittajana Maa- ja Metsätalous-ministeriö / 90 000 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on porojen paikallistaminen ja liikkumisen seuranta. Hankkeessa tutkitaan kokeellisesti porojen paikallistamisen ja liikkumisen seurantaa sekä laidunvuorottelun ohjausmallia. Porotaloudessa mukana olevat sidosryhmät saavat maastosta ajantasaista porotietoa, jonka tallentamiseen ja siirtämiseen etsitään mekanismeja.

15.2. – 5.6.2009

Rahoittaja / budjetti: Euroopan aluekehitysrahasto / 250 000 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena hankkia tarvittavia nykyaikaisia koneita ja laitteita, Sevettijärven, Enontekiön ja Utsjoen saamenkäsityön työpajatoimintaan. Pajoissa järjestetään lisäkoulutusta käsityöläisille, workshoppeja lapsille ja nuorille vapaa-aikana ja kouluaikana, työnäytöksiä ja workshoppeja matkailuyritysten tarpeisiin.

1.1.2008 – 31.12.2009

Rajoittaja / budjetti: Euroopan aluekehitysrahasto / 150 000 €

Tavoite: Hankkeen tavoite on kehittää poron koipinahkojen kaapimiseen soveltuva kone sekä pienteolliseen että kotikäyttöön. Lisäksi tavoitteena on varmistaa perinteisten koipinahoista valmistettavien tuotteiden saatavuus ja luoda mahdollisuus uusien tuotteiden suunnittelulle. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään myös saamenkäsityön perus- ja aikuisopetuksessa.

1.10.2008 – 31.12.2008

Rahoittaja / budjetti: Opetushallitus / 57 000 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on luoda palveluja tarjoava ja välittävä, dynaaminen kehittämisjärjestelmä poronhoito- ja saamelaisalueelle. Tarkoitus on luoda myös poroelinkeinoa palveleva resurssikeskus siten, että se toimii asiantuntijasiltana eri toimijoiden välillä.

1.9.2008 – 30.6.2009

Rahoittaja / budjetti: Euroopan sosiaalirahasto / 107 450 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on tukea saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalista kehittämis- ja oppimisympäristöä

1.1. - 31.12.2009; 1.1. - 31.12.2010; 1.1. - 31.12.2011; 1.1 .- 31.12.2012

Hanke haettiin vuosi kerrallaan erikseen Ulkoasiainministeriöstä. Hanketta hallinnoi Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM)

Rahoittaja / budjetti: Lähialueyhteistyö 41 200 €/v - 140 000 €/v. Venäjän omarahoitus 18 700 €/v - 30 000 €/v

Tavoite: Arktinen poro on kansainvälinen porotalouden kehittämishanke, keskittyen Venäjän poroelinkeinon toimijoiden ja alan suomalaisen koulutus- ja yrityssektorin välisen yhteistyön tehostamiseen. Hankkeen päätavoitteina on porotuotteiden arvostuksen ja poroelinkeinon elinvoimaisuuden nostaminen kohdealueilla sekä tähän liittyvän yritys-, organisaatio- ja koulutusyhteistyön edesauttaminen. Hankkeen päätoimija on Saamelaisalueen koulutuskeskus.

1.7.–15.12.2009

Rahoittaja / budjetti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / 30450 €

Tavoite: Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa ja priorisoida kehittämiskohteita ja toimenpiteitä poron teurastuksen ja lihanleikkuun sivutuotteiden hyödyntämisessä koko poronhoitoalueella sekä tehdä hankesuunnitelma varsinaiselle sivutuotteiden kehittämishankkeelle.

1.12006 – 28.2.2008

Rahoittaja / budjetti: Interreg IIIA Pohjoinen- ohjelman Sápmi-osaohjelmasta / 388 407 €, josta Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) maksoi 60 %, kansalliset rahoitusosuudet tulivat Norrbottenin lääninhallitukselta 21% ja Lapin TE-keskukselta 19 %.

Tavoite: Hankkeen tavoite oli kehittää ekologisesti kestävä ja taloudellisesti kannattava poronhoito saamelaisalueelle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteeseen piti päästä luomalla yhteispohjoismainen verkosto ja toimintamalli saamelaisen poronlihan tuotantoon, tuotekehittelyyn ja markkinointiin sekä ehdotuksia lakien, asetusten, erilaisten säädösten ja tukisäännöstön yhtenäistämisestä saamelaisella poronhoitoalueella Pohjoismaissa ja EU:ssa.

1.8.2006 – 31.12.2007

Rahoittaja / budjetti: 113 389 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on poronnahan pienteollinen valmistus. Kehittää sisnan ja koipinahkojen pienteollista valmistusta koneistuksen avulla, kouluttaa käsityöntekijöitä muokkaamon koneiden ja tilojen käyttöön, edistää käsityöntekijöiden ja poronomistajien mahdollisuuksia luoda omia tuotantomalleja ja parantaa toimeentuloaan nostamalla porosta saatavien materiaalien jalostusastetta, tuottaa ympäristöystävällistä sisnaa, opastaa nahanvalmistuksessa syntyvän eloperäisen jätteen käsittelyssä ja hyötykäytössä ja luoda toimiva malli muokkaamon käyttöön.

2006 - 2007

Rahoittaja / budjetti: Euroopan sosiaalirahaston (ESR) / 241 100 €

Tavoite: Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa sivuainekokonaisuus ”saamenkäsityöstä muotoiluun”, joka toimii myöhemmin pohjana kandidaatintutkinnon pääaineen luomisessa. Lisäksi tavoitteena on perustaa koulutuksen kehittämisen tueksi erillinen työryhmä, jossa on edustajia yliopiston ja koulutuskeskuksen lisäksi alueen saamelaisyrityksistä ja yhdistyksistä. Hankkeessa testataan myös hiljaisen tiedon soveltuvuutta korkea-asteen opetukseen.

1.5.2004 – 31.12.2007

Rahoittaja / budjetti: Interreg-ohjelmasta haettu EU-rahoitus 267 000 euroa. Kansallinen julkinen vastinrahoitus 178 000 euroa. Julkinen rahoitus yhteensä n. 445 000 euroa. Lisäksi Norja (Interrreg ja julkinen aluerahoitus) ja Venäjä (julkinen rahoitus) rahoittivat hanketta.

Tavoite: Hankkeen tavoitteena oli lisätä koulutuksen avulla porotalouden arvostusta,saada kaikkiin porovaltioihin virallistettua porotalousyrittäjän ammatti, laatia yhtenäiset opetussuunnitelmat eri projektiin osallistuvien valtioiden porotalousyrittäjän tutkintoon sekä kehittää hankkeen avulla saamenkielistä opetusta kansainvälisenä opetuksena.

1.6.2005 – 29.2.2008

Rahoittaja / budjetti: Euroopan maatalaouden ohjaus- ja tukirahasto Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelma, alueelluinen maaseudun kehittämisohjelma / 206 595 €

Tavoite: Tuotekehityksen avulla nostaa paikallista poronlihan jalostus astetta niin, että poroelinkeinon kannattavuus paranee, muodostaa hankkeessa toimivien elinkeinonharjoittajien kesken verkosto, jossa jokaisella
jäsenellä on oma erikoistunut tehtävänsä, suunnitella tuoteperheitä, jotka nostavat porotalouden ja lihajalosteiden imagoa käyttäen
hyväksi saamelaisalueella tuotetun lihan erityistä, alueellista ja etnistä imagoa, kartoittaa ja tukea hankkeessa toimivien poromiesten tulevaisuuden suunnitelmia varmistaen toiminnan jatkumisen hankkeen loputtuakin, tuottaa laadukkaita poronlihajalosteita, jotka eivät kilpaile massa- ja bulkkituotteiden kanssa ja luoda markkinointiverkosto, jonka avulla on mahdollista myös markkinoida hankkeeseen kuulumattomien poromiesten tuotteita.

1.1.2005 – 31.10.2007

Rahoittaja / budjetti: Euroopan sosiaalirahaston (ESR) / 465 079 €

Tavoite: Projektin tavoitteena on edistää tietotekniikan osaamista porotalouden piirissä toimivien keskuudessa sekä kehittää porotaloustyötä tietotekniikkaa hyödyntäen. Tietotekniikka pyritään saamaan porotalousyrittäjien työvälineeksi, jotta myös porotalouden harjoittajat pysyvät mukana yhteiskunnallisessa tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvässä kehityksessä. Hanke järjestää kohderyhmälle koulutuksia ja tuottaa uutta tukimateriaalia tietotekniikan käytön tueksi sekä testaa tietoteknistä laitteistoa yhdessä porotalouden harjoittajien kanssa ääriolosuhteissa.

1.5. – 31.10.2007

Rahoittaja / budjetti: Euroopan sosiaalirahasto / 60 000€

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on saamelaislasten musiikin ja tarinoiden tallentaminen saamelaisten koulujen, päiväkotien, av-tuottajien ja levittäjien tarpeisiin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa ja taltioida saamelaisia lastentarinoita, -musiikkia ja perinteisiä leikkejä siihen muotoon, että niistä voidaan tehdä tallenteita joko elokuviksi, videoiksi tai musiikkitallenteiksi. Työ tapahtui yhteistyössä saamelaisalueen koulujen ja päiväkotien opettajien ja lasten kanssa.

1.5. – 31.10.2007

Rahoittaja / budjetti: Kolarctic-naapuruusohjelma / 451 722 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuri- ja luontomatkailua Nenetsian autonomisen piirikunnan ja Lapin välisenä yhteistyönä.

26.11.2010 - 25.7.2013

Rahoittaja / budjetti: EU Kolarctic ENPI / Lähialueyhteistyöohjelma (Ulkoasianministriö) / yht. noin 1 000 000 €

Tavoite: Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Komin, Nenetsian ja saamelaisalueen vetovoimaa, identiteettiä ja investointimahdollisuuksia. Konkreettisena tavoitteena oli alkuperäiskansojen tarpeista lähtevä kulttuuri- ja matkailupakettien kehittäminen, yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien sekä matkailuhallintoviranomaisten kouluttaminen.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on toteuttanut yhdessä Pohjois-Suomen ammatillisten oppilaitosten
kanssa laatustrategian tuki ja toimeenpano hankkeita. Oppilaitosverkostossa on ollut kymmenkunta oppilaitosta. Hankeyhteistyötä on toteutettu vuodesta 2011 lähtien. Saamelaisalueen koulutuskeskus on saanut kehittämistyöhön alkuvuosina rahoitusta hankkeelta, mutta viime vuodet oppilaitos on käyttänyt omaa rahoitustaan kehittämistyöhön, koska valtion oppilaitos ei ole voinut käyttää valtionapuja oman toimintansa kehittämiseen.

Hanketyö aloitettiin LAMPPU-hankkeena, jonka koordinaattorina toimi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Tuolloin hankkeessa työstettiin opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman ammatillisen koulutuksen laatustrategian 2011-2020 toimeenpanoa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtoryhmän tehtäviin liitettiin laatutyhmälle kuuluvia tehtäviä ja käynnistettiin laatukäsikirjan laatiminen. Laatukäsikirjan sisältö pää- ja tukiprosesseineen, laadunhallinnan vuosikellon sekä laadunhallinnassa tarvittavien mittareiden työstäminen jatkui laatutyössä.

Loppuvuodesta 2013 käynnistyi ensimmäinen LAATUSAMPO-hanke, jonka koordinaattorina aloitti koulutuskuntayhtymä Lappia. Myöhemmin hankkeen koordinointi siirtyi Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle. Laatusampo 2, 3 ja 4 on toteutettu laajenevassa hankeverkostossa. Vuoden 2014-15 aikana valmistauduttiin opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaan toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteereihin sekä ministeriön edellyttämän ammatillisten oppilaitosten laadunhallintajärjestelmien/-toimintajärjestelmien itsearviointiin. Laatujärjestelmän itsearviointi toteutettiin 2015. Kesällä 2015 laatuverkosto vieraili Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, jossa järjestettiin samalla työkokous. Syksyllä 2015 valmisteltuun Laatusampo 3-hankkeeseen sisällytettiin LEAN-toiminta- ajatuksiin ja filosofiaan perehtyminen ja työkaluihin tutustuminen laadunhallinnan kehittämisessä. Mekin olemme tehneet hukkakartoituksia, visualisoineet toimintaamme ja pyrkineet yksinkertaistamaan toimintaprosessejamme.

Hankeverkoston yhteistyöskentely on käynnistynyt vuosittain aloitustapaamisessa, jossa on ollut mukana opetushallituksen edustaja. Hankkeissa on järjestetty yhteisiä koulutuksia, jotka on järjestetty pääasiassa Oulussa. Muu verkostotyöskentely on tapahtunut säännöllisissä etätapaamisissa/-kokouksissa. Vuosittaisiin hankkeen päätösseminaareihin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Verkostoimainen työskentely laadunhallinnan kehittämisessä on ollut erittäin hedelmällistä ja laatukäytänteitä on jaettu avoimesti oppilaitosten kesken.

Laatutyö on parhaimmillaan juuri sitä, että teemme oman työmme hyvin. Laatutyö on jokaisen työntekijän arjen työtä ja siihen sisältyy oman työn kehittäminen.
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Looǥǥ laazz
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Looǥǥ laazz
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Looǥǥ laazz
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Looǥǥ laazz
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Looǥǥ laazz
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

Looǥǥ laazz