Valikko
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy yhteensä 35 osaamispistettä (osp) yhteisiä tutkinnon osia. Niistä 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (106727)

Pakolliset osa-alueet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (saame/suomi/S2), 4 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (saame/suomi/S2), 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame toisena kielenä, 6? osp (valittavissa saame toisena kielenä -opiskelijoille)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 2 osp


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (106728)

Pakolliset osa-alueet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (106729)

Pakolliset osa-alueet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 1 osp
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 1 osp (valittavissa opiskelijakunta-aktiiveille)


Osaamisen hankkiminen

Opiskelija hankkii osa-alueiden osaamistavoitteiden mukaista osaamista lähiopetuksessa sekä muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tai itsenäisesti opettajan ohjauksella erilaisissa oppimisympäristöissä.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppimistehtävissä valitaan kieleen ja kulttuuriin liittyviä aiheita.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin. Mikäli opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä, asiasta sovitaan ennakkoon yhteisten tutkinnon osien opettajan kanssa.

Arviointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (106727)

Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opiskelija

 • viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • asettaa viestinnälleen tavoitteita
 • perustelee mielipiteensä ja väitteensä
 • toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita alan käsitteistöä käyttäen
 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen
Opiskelija

 • tuntee omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
 • tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
 • hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin

Erilaisten tekstien tuottaminen
Opiskelija

 • viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
 • tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
 • hallitsee kirjoitetun kielen käytänteitä
 • käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen
Opiskelija

 • tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
 • tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
 • lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta

 

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen
Opiskelija

 • tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
 • tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
 • muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen
Opiskelija

 • esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
 • edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
 • noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä


Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 1, pakollinen, 1 osp

 • tiedonhankinta erilaisista lähteistä
 • tekijänoikeuksien ja lähteiden käytön periaatteet
 • kirjoittaminen prosessina
 • lähteisiin pohjautuvan tekstin laatiminen
 • sähköiset viestit ja oppimispäiväkirja
 • opiskelussa tarvittavan tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto ja soveltaminen
 • kielenhuollon perusasioiden kertausta


Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 2, pakollinen, 1 osp

 • keskustelu- ja kuuntelutaidot
 • esiintymistilanteeseen valmistautuminen sekä vuorovaikutteinen, johdonmukainen ja tilannekohtainen esiintyminen
 • mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen kirjallisesti ja suullisesti
 • oman alan ilmiön tai asian suullinen esittely
 • kielenhuollon perusasioiden kertausta


Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 3, pakollinen, 1 osp     

 • alakohtaisten tekstien tunteminen ja laatiminen
 • alakohtaisissa vuorovaikutustilanteissa viestiminen tilanteen mukaisella tavalla
 • kielenhuollon perusasioiden kertausta

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4, pakollinen, 1 osp

 • työnhakuasiakirjojen laatiminen ja/tai päivittäminen
 • työpaikkahaastattelussa toimiminen
 • oman osaamisen ja/tai tekemisen esittely
 • kielenhuollon perusasioiden kertausta


Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 5, valinnainen, 1 osp

 • sanaton viestintä
 • kokous- ja neuvottelukäytännöt
 • yhteistyöhakuinen toiminta ryhmätilanteissa
 • kokouksen ja/tai palaverin asiakirjojen tunteminen ja laatiminen
 • sekä spontaanien että valmisteltujen puheenvuorojen pitäminen
 • perustelutaitojen syventäminen
 • kielenhuollon perusasioiden kertausta


Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 6, valinnainen, 1 osp

 • toiminnallisen pienoistutkielman laatiminen
 • suullisen esityksen valmisteleminen ja pitäminen tutkielman pohjalta
 • kielenhuollon perusasioiden kertausta

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 7, valinnainen, 1 osp

 • Kielten, kulttuurien ja identiteettien moninaisuuden merkitys
 • Kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin tutustuminen
 • Kaunokirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää