Valikko
Valinnaiset tutkinnon osat
EtusivuAmmatilliset perustutkinnotValinnaiset tutkinnon osat > Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Saamelaisalueen erityispiirteisiin perehtyminen
Opiskelija osaa
- hahmottaa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä
- huomioida suunnittelussa saamelaiskulttuurin, monikulttuurisuuden ja luonto-olosuhteet  
- toimia kulttuurisensitiivisesti suunnittelussa ja tunnistaa kulttuurisen omimisen ilmiönä
- huomioida suunnittelussa saamelaisalueen elinkeinorakenteen 
- arvioida mahdollisuuksia yhdistää eri toimialoja yritystoiminnassa
- tunnistaa toimintaympäristön logistiset erityispiirteet mukaan lukien rajamuodollisuudet
- selvittää toimialansa merkittävimmät toimijat ja toimintatavat.

Yrityksen perustamisen lähtökohdat
Opiskelija osaa
- arvioida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan
- ideoida liikeidean asiakaslähtöisesti ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia saamelaisalueella
- laatia liikeidean pohjalta realistisen ja perustellun liiketoimintamallin
- laatia alustavan budjetin, rahoitussuunnitelman ja riskienhallinta-analyysin
- löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä hyödyntäen eri kanavia.

Yrittäjämäinen toiminta käytännön työtehtävissä
Opiskelija osaa
- rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja saamelaisalueella
- suunnitella, arvioida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
- ottaa huomioon toimialan lainsäädännön ja turvallisuustekijät 
- toimia käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti.

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- alueen erityispiirteisiin perehtyminen
- saamelaisalueen toimijoihin, toimialoihin, elinkeinoihin ja yrittäjiin tutustuminen
- käytännön työtehtäviin osallistuminen erilaisissa oppimisympäristöissä yrittäjämäisesti toimien.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä laatimalla liiketoimintamallin ja toimimalla käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa toteutetaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Osaamisen arviointi 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • - toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti 

 • - tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • - toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 

 • - tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • - toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 

 • - esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

 • - ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

Saamen kieli ja kulttuuri, 15 osp

Tutkinnon osan voi suorittaa valinnaisena ammatillisena tutkinnon osana (5 tai 15 osp). Opintoja on mahdollista HOKSata myös yhteisiin tutkinnon osiin.

Mikäli opiskelija suorittaa tutkinnon osan 5 tai 15 ospin laajuisena ammatillisena tutkinnon osana, opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä. Tutkinnon osan (15 osp) osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen osoitetaan kolmessa eri näyttötilaisuudessa (5 osp + 7 osp + 3 osp) oppilaitoksella. Osaaminen osoitetaan osa-alueen loppupuolella kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeilla. Osa-alueista annetaan numeerinen arvosana ja arviointi dokumentoidaan perusteluineen näytön arviointilomakkeeseen. Kun opiskelija on suorittanut kaikki kolme numeerisesti arvioitua osa-aluetta, päättää tutkinnon osan (15 osp) arvosanasta kaksi opettajaa. Mikäli opiskelija suorittaa vain 5 osp:n laajuisen tutkinnon osan (saamen kieli), arvioinnista päättää kaksi opettajaa.

Saamen kieli, 5 osp, alkeista alkava, valinnainen

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
- käyttää saamen kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- saamen kielen perusrakenteita

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- perusasioiden kertominen itsestä
- yksinkertaiseen keskusteluun osallistuminen
- konkreettisen ja jokapäiväisiin tarpeisiin liittyvän sanaston hallitseminen
- tuttuihin aihepiireihin liittyvän puheen ja tekstin ymmärtäminen
- yksinkertaisten tekstien ja viestien tuottaminen
- kielen perusrakenteiden käyttäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Osaaminen osoitetaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeella.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa opiskellaan saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Osaamisen arviointi
Arviointitaulukko alla.

Saamen kieli, 7 osp, jatko, valinnainen

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
- käyttää saamen kieltä erilaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa
- saamen kielen perusrakenteita ja oman alansa sanastoa

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- viestiminen päivittäiseen elämään liittyvissä tilanteissa
- vaihtelevien suullisten ja kirjallisten viestin tuottaminen ja ymmärtäminen
- perusrakenteiden ja -sanaston hallitseminen
- opittujen asioiden soveltaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Osaaminen osoitetaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeella.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa opiskellaan saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Saamen kieli 5 osp tulee olla suoritettuna tai vastaava osaaminen hankittuna muulla tavoin.

Osaamisen arviointi
Arviointitaulukko alla.

Saamelaiskulttuurisensitiivisyys omalla ammattialalla, 3 osp, valinnainen
Saamelaiskulttuurisensitiivisyys on kulttuurista ymmärrystä ajattelutavoista, arvoista, normeista ja toimintatavoista, herkkyyttä huomioida saamelaiskulttuurin erityispiirteitä, kulttuurisesti vastaanottavaista ja ymmärtäväistä asennoitumistapaa sekä käyttäytymistä, havainnoimista ja kykyä tunnistaa minkälaisia merkityksiä saamelaiskulttuurissa on. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ollaan valmiita kohtaamaan toinen ihminen arvostavasti tiedostaen hänen saamelainen kulttuuritaustansa. Saamelaiskulttuurisensitiivisyys on myös sitä, että harjaannuttaa itsensä tietoisesti hankkimaan vuorovaikutteisia kokemuksia ja tietoa saamelaiskulttuurista ja tunnistaa ja kunnioittaa saamelaisen kulttuuriperinnön arvoa ja rikkautta.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
- havainnoida ja kerätä tietoa saamelaiskulttuurista oman alansa näkökulmasta
- ottaa huomioon saamelaiskulttuuria omalla alallaan

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- saamelaiskulttuurin havainnoiminen
- tiedon kerääminen saamelaiskulttuurista opiskelijan valitsemasta näkökulmasta työskentelynsä tueksi
- tuotoksen laatiminen saamelaiskulttuurisensitiivisyydestä ja saamelaiskulttuurin pohtiminen oman alan näkökulmasta ja omassa toiminnassa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Osaaminen osoitetaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeella.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Opiskelija havainnoi ja kerää tietoa saamelaiskulttuurista oman alansa näkökulmasta.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Osaamisen arviointi

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • - toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti 

 • - tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • - toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 

 • - tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • - toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 

 • - esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

 • - ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 


Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:
- perehtyä saamelaisen ruokakulttuurin perinteisiin ja perusteisiin  
- hankkia ja käsitellä saamelaisen ruokakulttuurin raaka-aineita  
- suunnitella ja valmistaa perinteisiä ruokalajeja   
- soveltaa saamelaisen ruokakulttuurin perinteistietoa uusien ruokatuotteiden kehitystyössä  
- arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä   

Osaamisen hankkiminen

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä:
- harjoittelemalla poroteurastamolla tai oppilaitoksella ruhonkäsittelyä ja -paloittelua   
- perehtymällä kalastuselinkeinoon saamelaisalueella  
- keräämällä saamelaisen ruokaperinteen raaka-aineita tai hankkimalla tietoa niiden hankintakanavista
- valmistamalla perinteisiä saamelaisalueen ruokia 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä oppilaitoksen ruoanvalmistus-, asiakaspalvelu- tai tilausruokatehtävissä. Hän suunnittelee, hankkii ja käsittelee raaka-aineita ja valmistaa ja laittaa esille perinteisistä raaka-aineista valmistettuja ruoka- ja juomatuotteita.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija osallistuu luontaiselinkeinojen ja alkutuotannon käytännön työtehtäviin. Oppimisen ohjaajina voivat toimia myös asiantuntijat, joilla on vankka käytännön kokemus alaltaan esimerkiksi porotaloudessa, kalastuksessa, keräilytuotteiden käsittelyssä ja perinteisessä ruoanvalmistuksessa. 


Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää