Valikko
Leatgo beroštuvvan oassálastit sámeoahpahusa digifierpmádaga huksemii? | Haluaisitko olla mukana rakentamassa saamelaisopetuksen digiverkostoa?
EtusivuTietoa meistäLeatgo beroštuvvan oassálastit sámeoahpahusa digifierpmádaga huksemii? | Haluaisitko olla mukana rakentamassa saamelaisopetuksen digiverkostoa?
9.1.2020

Leatgo beroštuvvan oassálastit sámeoahpahusa digifierpmádaga huksemii? | Haluaisitko olla mukana rakentamassa saamelaisopetuksen digiverkostoa?

Loga eanet | Lue lisää

Sámeoahpahusas lea guhká leamaš nu, ahte váilot iešguđet oahppomateriálat ja oahppanbirrasat, materiálavuođut ja oktasaš gulahallan- ja materiálaid juogadanbáiki. Váilivuohta guoská sihke ámmátlaš skuvlejumi, muhto maiddái vuođđoskuvlaoahpahusa.

Árktalaš pedagogihkka (ESR 2016-2018) -prošeavtta áigge sámeoahpaheaddjit bukte ovdan váillaheami govva- ja materiálabáŋkui sihke digimateriála ovdánahttinvuđđui masa ovtta láhkai Sámediggi lea gávdnan čovdosa Cloubi-oahppomateriála buvttadanbálvalusas. Liikká orro váilumin oktasaš báiki, gosa maiddái eará digitála materiálaid mat dorjot ođđaseamos oahppoplánaid, sáhttá čohkket, ságastallat sámeoahpahussii guoski áššiid birra, ovdánahttit iežas digitála reaidduid geavahandáidduid ja olu earret eará juogadit muđuid dieđuid earáiguin.

Ulbmilin lea, ahte sámeoahpahusa bargiin lea vejolaš njuovžilis gávnnadan- ja juogadanreaidu ja ahte eandaliige miehtá Suoma beale sámeoahpahusa bargiin lea álkit gulahallat viidát.

Earret eará dán váilivuhtii Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeakta (ESR 2019-2020) lea lohpidan fástidit ja leat veahkkin hukset čovdosa mii doaibmá fearpmádaga dárbbuide. Prošeavttas lea várrejuvvon sierra ruhta, mainna oahpaheaddjái, guhte searvá iežas áiggis fierpmádaga huksemii ja ovdánahttinbargui buhttejuvvo ruđain. Maiddái earát fágaolbmot geat leat beroštuvvan fierpmádaga huksemii oassálastimis, leat bures boahti ja sidjiide máksojuvvo buhtadus seamma lahkai. Livččii sávahahtti, ahte bargoaddi sáhttašii vejolašvuođaid mielde luvvet bargi fierpmádaga huksen- ja ovdánahttidoibmii ja dainna lágiin doarjut sámeoahpahusa digitaliserema.

Ulbmilin lea álggos gávdnat unnit joavkku masa leat čohkkejuvvon fágaolbmot geat leat beroštuvvan sámeoahpahusa digitála ovdánahttimis, barget dahje leat bargan oahpaheaddjin dahje barget dakkár bargguiguin mat laktásit oahpaheapmái, oahppomáterialaid buvttadeapmái ja leat vejolaččat sámegielagat (nuortalaš-, anáraš dahje davvisámegielat), muhto dieđusge maiddái suomagielagat leat seamma lahkai buresboahtimat dasgo árvideames oktasaš giellan geavahuvvo maiddái suomagiella. Sávaldahkan lea, ahte joavku livčče máŋggabealat nu sohkabeliid, muhto maiddái giella- ja guovloovddastemiid olis. Joavkku ulbmilin lea fárrolagaid čohkket fierpmádaga dárbbuid ja hábmet fierpmádaga digitála čovdosa mii de almmuhuvvo viidábut earáide ja dađistaga oažžut sámeoahpahusa olbmuid mielde fierpámdadoaimmaide miehtá Suoma, manneba ii maiddái maŋŋeleappos ránnjáriikkaid.

Jus don leat beroštuvvan dahje dieđat ovttage guhte livččii beroštuvvan oassálastit sámeoahpahusa digifierpmádaga huksemii (vuosttas sajis Suoma bealde, vejolavuođaid mielde ránnjáriikkain) ja ovdánahtimii jagi 2020 áigge, váldde oktavuođa muinna ja áinnas juogat dieđu viidáset buohkaide geaidda dieđat.

Dearvvuođaiguin | Tiervuođâiguin | Tiõrvʼvuõđin

Unni Länsman
Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeakta (ESR)

Sámi oahpahusguovddáš | Säämi máttááttâskuávdaš | Sääʹmvuuʹd škoouʹltemkõõskõs

Mob. +358 50 502 1357
unni.lansman@sogsakk.fi

 

Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeakta lea Sámi oahpahusguovddáža jođihan ovdánahttin prošeakta mas lea mielde maiddái Lappi Universitehta. Ruhtadeaddjin prošeavttas leat Eurohpa sosiála foandda lassin sámegielddat (Eanodat, Anár, Ohcejohka ja Soađegilli) ja Sámediggi. Prošeakta fállá earret eará skuvlejumi digitála oahppanbirrasiid ja -materáilaid huksemiidda, áinnas čuovo min Facebookas, doppe oainnát ođđaseamos dieđuid skuvlejumiin ja eará dáhpáhusain.
https://www.facebook.com/arktistapedagogiikkaa/


*************************************************************************************************************************************************************************************************
SUOMEKSI

Saamelaisopetuksessa on tuttu pula ollut jo pitkään, että ei ole riittävästi eriliaisa oppimateriaaleja, oppimisympäristöjä, materiaaleja kuten kuvia sekä yhteistä alustaa, jossa voi jakaa materiaaleja sekä keskustella saamelaisopetuksesta. Puute koskee niin ammatillista kuin perusopetusta.

Arktista pedagogiikkaa (ESR 2016-2018) -hankkeen aikana saamelaisopetuksen opettajat toivat useasti esille puutteen mm. kuva- ja materiaalipankille sekä digimateriaalin kehittämisalustalle, johon Saamelaiskäräjät ovat yhdellä tapaa vastanneet Cloubi-oppimateriaalin tuottamiseen sopivalla palvelulla. Silti tuntuisi puuttuvan yhteinen paikka, jossa myös muunlaista uutta valtakunnallista opetussuunnitelmaa tukevaa digitaalista materiaalia, tietoa sekä linkkejä voi jakaa kootusti sekä keskustella saamelaisopetukseen liittyvistä asioista ja myös kehittää omaa digitaalista osaamista.

Tavoitteena on saada saamelaisopetuksen parissa työskenteleville joustava ja helppo tapaamisalusta ja paikka, jossa on helppo jakaa yhteisiä asioita ja pitää toisiin yhteyttä laajasti.

Tähän tarpeeseen Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke on luvannut vastata ja olla apuna rakentamassa ratkaisua, joka toimii verkoston tarpeille. Hankkeessa on varattuna varoja, jolla voidaan maksaa opettajille rahallinen korvaus osallistumisesta verkoston rakentamis- ja kehittämistoimiin, jos osallistuminen tapahtuu omalla ajalla. Myös muut alan ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan verkoston rakentamiseen, ovat tervetulleita mukaan ja myös heille voidaan maksaa korvausta omalla ajalla osallistumisesta. Toiveenamme olisi, että työnantajat mahdollisuuksien mukaan tukisivat saamelaisopetuksen digitaalista kehittämistä siten, että mahdollistaisivat työntekijöiden osallistumisen verkostotoimiin.

Tavoitteena on ensin koota pienempi ryhmä erilaisia osaajia, jotka ovat kiinnostuneita digiverkoston rakentamisesta ja kehittämisestä, ja jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet opettajana tai muutoin työskentelevät sellaisissa tehtävissä, jotka liittyvät opetukseen tai esim. oppimateriaalien tuottamiseen. Tavoitteena on koota monipuolinen joukko osaajia, joissa olisi kaikki Suomessa puhuttavat saamenkielet (koltta-, inari- ja tunturisaame), molemmat sukupuolet sekä alueellisesti joukko olisi laaja-alainen. Myös suomenkieliset saamelaisopetuksen osaajat ovat tervetulleita, koska on todennäköistä, että yhteisenä kielenä käytämme myös suomen kieltä. Ryhmän tavoitteeva on yhdessä koota verkostoon liittyvistä tarpeita ja aloittaa rakentaa niiden pohjalta digitaalinen ratkaisu, joka myöhemmin julkaistaan laajemmin ja sitä mukaa saada verkostoon mukaan lisää saamelaisopetuksessa toimivia ympäri Suomea, miksipä ei myöhemmin mŧös naapurimaista.

Jo sinä olet kiinnostunut tai tiedät jonkun muun olevan kiinnostnut osallistua saamelaisopetuksen digiverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen vuoden 2020 aikana, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen ja jaa tietoa verkoston rakentamisesta eteenpäin myös muille.

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vetämä ja mukana on myös Lapin yliopisto. Rahoittajina Euroopan sosiaalirahaston lisäksi ovat saamelaiskunnat (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki) ja Saamelaiskäräjät.
Hanke tarjoaa muun muassa koulutusta digitaalisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien rakentamiseen. Seuraamalla meidän Facebook-sivua saat tietoa uusimmista koulutuksista ja muista tapahtumistamme.

https://www.facebook.com/arktistapedagogiikkaa/

Terveisin

Unni Länsman
Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke (ESR)
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Mob. +358 50 502 1357
unni.lansman@sogsakk.fi

 

LIŊKKAT | LINKIT 

OKTAVUOHTA | YHTEYSTIEDOT 
PROŠEAVTTA SIIDDUIDE | HANKKEEN SIVUILLE

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää