Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus
OvdâsijđoVirtuaalškovlâKoltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus

Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus

Kurssi sisältää 90 etäoppituntia sekä 90 tuntia itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisellä oppitunnilla pidetään perehdytys opiskeluympäristöihin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä. Vaatimuksia osallistumiseen: tietokone, internetyhteys, headset (sankaluuri), webbikamera ja koltansaamen fontit. Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta. Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi