Ovttasbargu bargoeallimiin
OvdasiiduBálvalusatOvttasbargu bargoeallimiin

Bargoeallinovttasbarggu ulbmilin lea ealli ja bissovaš ságastallan bargoeallima ja oahpahusguovddáža gaskkas. Máhttinfálaldagas mii giddet fuomášumi bargomárkaniid nuppástusaide ja daid vuhtiiváldima ovddalgihtii oahpuid plánedettiin. Oanehisskuvlejumiid heivehit bargoeallima dárbbuide. Oahpahusguovddážis lea Doaivonjárggas buvttadansajit, maid mii láigohit ealáhusaid dárbbuide. Sámi oahpahusguovddáža bargun lea vástidit vuosttašsajis sápmelaččaid árbevirolaš ja ođđa ealáhusaid ovdánahttindárbbuide. Dan mii bargat buoridemiin guovllu barggolašvuođa ja skuvlejumiid bokte.

Sajit láigomassii
teurastamo.jpg Njuovahat ja biergguovddosdikšun

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Toivoniemen toimipaikassa on Suomen ainoa opetuskäytössä oleva poroteurastamo. Teurastamo on tarkoitettu opetustoimintaan, mutta silloin kun tiloissa ei ole opetusta, oppilaitos vuokraa tiloja yksityisille poroelinkeinon harjoittajille.

Loga lasi
nahkamuokkaamo.jpg Náhkkedivššohat

Poroteurastamon yhteydessä on myös nahkamuokkaamo, jossa porontaljoista voi valmistaa ympäristöystävällistä nahkaa. Tiloja vuokrataan ulkopuolisille käsityöläisille. Vuokraaminen edellyttää koulutuksen laitteiden käyttöön.

Loga lasi
kalankasittely.jpg Guoligieđahallan

Toivoniemen välittömässä läheisyydessä Hopialammella sijaitsevat koulun kalanjalostustilat. Tiloja myös vuokrataan ammattikalastajille tuotteiden valmistukseen.

Loga lasi

Skuvlensoahpamuš

Skuvlensoahpamuš (ovdal barggusoahppansoahpamuš, suomag. työssäoppimissopimus) lea oahppolágadusa ja bargosaji gaskasaš soahpamuš studeantta bargosajis oahppamis. Skuvlensoahpamuša áigge studeanta bargá geavadaga bargguid, vai son joksá persovnnalaš máhttima plánii (HOKS) čállon ulbmiliid. Bargosadji rávve studeantta ja nammada bargosadjestivrejeaddji studeantta oahppama nannema dihte.

Oahpposoahpamuš

Oahpposoahpamuš vuođđuduvvá studeantta ja bargoaddi gaskasaš čálalaš mearreáigásaš bargo- dahje virgesoahpamuššii. Máhttima háhkan dáhpáhuvvá oahpposoahpámušas eanáš bargosajis praktihka bargguid bokte. Bargosajis oahppama sáhttá dievasmahttit eará oahppanbirrasiin, omd. oahppolágadusas. Studeantta vahkkosaš bargoáigi galgá leat gaskamearálaččat unnimustá 25 diimmu.

Oahpposoahpamušskuvlejumi gáibádussan lea, ahte skuvlejumi ordnejeaddji ja bargoaddi sohpet čálalaččat oahpposoahpamušskuvlejumi ordnemis. Maiddái fitnodatdoallái sáhttit ordnet oahpposoahpamušskuvlejumi su iežas fitnodagas.

Oahppanbirrasat

Bargoeallima nuppástusat hástalit oahppolágadusa jámma ovddidit oahpahusa ja oahppolágádusa oahppanbirrasiid. Oahppama doarju maiddái eará oahppanbirrasiid ávkkástallan - bargosajiid, museaid, luonddu, dáhpáhusaid, oahppomátkkiid jna. Bargoeallima dáidduid oahppan gáibida maiddái áššehaččaid, earálágan bargoneavvuid ja -biergasiid ja bargolanjaid.

Mii váldit mielas vuostá bargoeallima oktavuohtaváldimiid. Gánneha roahkkadit váldit oktavuođa oahppolágádussii ja fállat oahppanvejolašvuođaid iežas bargosaji/organisašuvnna/suorggi bargguide.

Guoibmesoahpamušat

Oahppolágádusat sáhttet bargat guoibmesoahpamušaid fitnodagaiguin/bargosajiiguin/servviiguin/servošiiguin. Guoibmevuohta vuođđuduvvá oktasaš, ovttas sohppojuvvon ulbmilii. Guoibmevuohta lea guorahallon, luhtolaš, konkrehtalaš ja guovttibeallásaš doaibma, mas ávkkášuvvet goappášagat. Guoibmevuođas sáhttá ovttastahttit ee. máhttima ja ámmátdáiddu, kontávttaid, barggu, dáhpáhusaid, lanjaid ja prošeavttaid.

Guoibmevuođas dahkkojuvvo oktasaš ulbmilat ja guoibmesoahpamuš, masa oassebealit čatnasit.

Ovttasbargo-/studeantaprošeavttat

Bargosajit ja servošat sáhttet ovttasbargat oahpahusguovddážiin iešguđetlágan studeantabargguid ja oahpuid prošeaktabargguid. Oktasaččat sáhttit ordnet dáhpáhusbeivviid, vuovdin- dahje meassodoaluid jna. Juo árbevierrun šaddan Ijahis Idja, Gonagasgilvvut, Skábmagovat ja fitnodatdoalli beaivi leat buorre ovdamearkkat lihkostuvvan ovttasbarggus bargoeallimiin.

Oahpaheddjiid bargoeallinbajit

Oahpaheaddjiid bargoeallinbajit leat dehálaš oassi ámmátlaš skuvlejumi bargoeallinovttasbarggu. Bargoeallinbajis oahpaheddjiid ámmátdáidu ja bargoeallinoktavuohta ovdánit ja vejolašvuohta ollašuhttit bargosajis skuvlejumi ja čájánasaid buorránit. Bargoeallinbajiid ollašuhttin sáhttá leat máŋgahápmásaš ja dat heivehuvvo bargoeallinbadjái vuolgi, suorggi ja bargosaji dárbbuide.

Oahpaheddjiid bargoeallinbadji ovddida oahpaheaddji máhttima eakti bargobirrasis. Oahpaheddjiid bargoeallinbajit plánejuvvojit dárkilit ja dain leat čielga ulbmilat. Ulbmiliid soahpat ovttas bargosajiin.

Oahpaheddjiid bargoeallinbajiid sáhttit ávkkástallat nu, ahte oahpaheaddji lea bargoeallinbajis seamma sajis go studeantta. Ná oahpaheaddji sáhttá bagadallat studeantta, gii lea maiddái ieš bargohárjehallamis, rávvet bargosadjebagadalli ja skuvlet bargosaji bargiid, náppo bargit ožžot bargosadjebagadalliskuvlejumi iežaset bargosajis.

Bargosadjebagadalliskuvlejumit

Bargosadjebagadalliskuvlejumis bargosaji áššedovdi ovddida iežas bagadallan- ja árvvoštallanmáhtu,

Bargosadjebagadallanskuvlejumiid ordnet Sámi oahpahusguovddážis jahkásaččat neahta bokte.

Skuvlejupmi heive buohkaide, geat barget bargosadjebagadallin ámmátlaš skuvlejumis dahje geaid geasuha ovddidit oahppama bargosajiin.

Bargosadjebagadalliid oahpistit bagadallan- ja árvvoštallanbargguide maiddái juohke bargoeallinbaji oktavuođas.

Lassedieđut bargoeallinovttasbarggus
Janne Näkkäläjärvi

Janne Näkkäläjärvi

Ovddidanhoavda janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi

Elle-Maaret Näkkäläjärvi

Elle-Maaret Näkkäläjärvi

Veahkkerektor elle-maaret.nakkalajarvi@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi