Stivren ja studeantafuolahus
OvdasiiduStudentiiStivren ja studeantafuolahus

Buot Oahpahusguovddáža bargit ja bargosadjestivrejeaddjit ovttas studeantafuolahusas vástideddjiiguin leat studeantta doarjjan máhtu háhkamis. Stivremis ja studeantafuolahusas vástidit oahpporávvejeaddji, sierraoahpaheaddjit, skuvlakuráhtor, studeantafuolahusjoavku ja máŋgasuorggát áššedovdijoavku ovttas.

Sog oahpporávvemis ja sierraoahpahusas vástida Tea Niemelä, tel. 040 723 7201. Oahpporávvejeaddji rávve oahpuid plánemis ja válljemis ja joatkkastuderema molssaeavttuin ja ohcamis.


Ámmátlaš sierraoahpahus lea dárkkuhuvvon studeanttaide, geat dárbbašit erenoamáš oahppo- dahje studeantafuolahusbálvalusaid oahppanváttisvuođaid, buohccivuođa dahje eará siva dihte. Ulbmilin lea, ahte sierraoahpahusa bokte studeanta oažžu persovnnalaš oahpahusa, man bokte oahppan ja su iežas ovdáneapmi lihkostuvvet buoremusat.

Buot studeanttat ožžot dárbbu mielde doarjaga. Juohke ođđa studentii dahkko lohkan- ja matematihkkateasttat oahpuide álggedettiin. Erenoamáš doarjaga studentii čállojuvvo HOKSii sierraoahpahusa dárbu ja mo dat ollašuhtto. HOKS dahkko ovttasbarggus studeanttain ja su fuolaheddjiiguin (juos studeanta lea vuollái 18 j.), joavkojođiheddjiin, sierraoahpaheddjiin ja vejolaččat studeantafuolahusa áššeidovdiiguin ja eará áššedovdiiguin. Plána ulbmilin lea oktagaslaš doarjun oahppuin dárbbu mielde.

Skuvlakuráhtoriin studeanta sáhttá čielggadit studerenáiggi orruma ja ruhtageavaheami áššiid ja oažžut veahki eará eallindili nuppástusaide ja áššiide, mat deddet miela.

Luhtolaš ságastallamiid fáttát sáhttet leat omd. oahppanváttisvuođat, motivašuvdna, givssideapmi, bearašdilli, iešdovdu ja miellaláhki dahje gárrenávdasiid geavaheami ja eará sorjavašvuođat.

Skuvlakuráhtor lea Jaana Leskinen, tel. 040 672 077.

Oahppofuolahusjoavku pláne ja ovddida doaibmabijuid, mat ovddidit studeanttaid buresveadjima. Fuomášumi giddejit maiddái dorvvolaš ja guoibmái studerenbirrasa dahkamii ja ahte buohkain lea bargoráfi.

Oahppofuolahusjovkui gullet oahpporávvejeaddji, veahkkerektor, ásodatstivrejeaddji, dearvvašvuođadivššár, skuvlakuráhtor ja dárbbu mielde eará áššedovdit.

Juos dus leat dakkár hástalusat oahpuin dahje eallimis, maidda dárbbašat oktagaslaš veahki, de du studerema doarjjan čohkket áššedovdijoavkku juste du dárbbuide. 

Áššedovdin sáhttá nammaduvvot dušše dalle, juos don mieđát dasa. Áššedovdijoavkku lahttu ii oaččo geavahit dieđuid, maid oažžu joavkku lahttun, eará go oahppofuolahusa bargui.

Joavkkus gieđahallat du studerema ja eallindili áššiid ovttas ja smiehttat vugiid, mo du oahpuin ovdáneami, oahppama ja eallinhálddašeami sáhttá doarjut. Joavku sáhttá geavahit maiddái oahpahusguovddáža olggobeale doarjjahámiid.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi