Valikko
Saamen kielten tulkkaus –hanke

Saamen kielten tulkkaus –hanke on päättynyt 31.1.2022.

Hankkeen tuloksista voit lukea Saamenlaisalueen koulutuskeskuksen blogista: https://sogsakk.wordpress.com/2022/06/07/tulkkauskoulutuksesta-ensiapu-suureen-tulkkipulaan/

Lue lisää hankkeen tuloksista

Hankkeen järjestämä webinaariohjelma

Tulkkaushankkeen kutsu_webinaari jpg.jpg 

Tavoitteet: 

Saamen kielilain (1086/2003) noudattaminen saamelaisten kotiseutualueella vaatii paljon tulkkaustyötä, koska kuntien ja valtion viranomaisissa on erittäin vähän saamen kielen taitoisia työntekijöitä. Lisäksi eri aloilla saamenkielistä ammattihenkilöstöä on vähän, jolloin saamenkielisten palveluiden saatavuus joudutaan turvaamaan tulkkauksen välityksellä. Useimmiten tulkkaustilanteet vaativat simultaanitulkkaustaitoa ja tulkkauspyynnöt tulevat nopealla aikataululla. Ajoittain koetaan mahdottomaksi reagoida palvelun toteuttamiseen tulkkaajien vähäisyyden vuoksi. Hankkeen tavoitteena on vastata saamen kielten pitkään jatkuneeseen tulkkauksen tarpeeseen ja koulutukseen mm. pätevöittämällä henkilöitä erityisesti saamelaiskuntien lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen ja eri kokous- sekä konferenssitulkkauksiin. 

 

Saamen kielten tulkkaus -hankkeen toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Diakonia ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti. ESR-hankkeen ulkopuolisia rahoittajina toimivat Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kunnat sekä Saamelaiskäräjät. Hankeyhteistyönä rakennetaan ja toteutetaan saamen kielten tulkkauskoulutus, jota lakisääteisestä tarpeesta huolimaatta ei ole olemassa. Laajuudeltaan koulutus on 25 opintopistettä. 

  

Hankkeen avulla lisätään pätevien tulkkaajien määrää Saamelaiskäräjien listoilla, ja sitä kautta pystytään turvaamaan nopea ja laadukas palvelu tulkkausta tarvitsevalle asiakkaalle. Hankkeen tuloksena saadaan saamelaisalueelle lisää tulkkauksen asiantuntijoita kaikkiin kolmeen saamen kieleen ja pystytään paikkaamaan tällä hetkellä toimivien tulkkauksen asiantuntijoiden eläköitymisestä johtuvaa vajetta ja nopeasti kasvavaa tarvetta. Tärkeä ja yhteiskunnallisesti merkittävä tavoite hankkeella on pilotoida mallia, jonka pohjalta voidaan tulevaisuudessa rakentaa saamen kielien tulkkikoulutusta.

  

Hankkeen toteutus: 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, koska kenelläkään toteuttajalla ei ole kokonaisuudessaan koulutuksen järjestämisen edellyttämää osaamista. Saamelaisalueen koulutuskeskus tuo hankkeeseen ja koulutuksen toteuttamiseen saamen kielien ja kulttuurin osaamisen sekä koordinoi hankkeen toteutuksen ja vastaa hankkeessa toteutettavan koulutuksen käytännönjärjestelyistä ja opiskelijoiden rekrytoinnista yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa. Oulun yliopiston alaisuudessa toimivalla Giellagas-Instituutilla on tieteellinen ja tutkimuksellinen osaaminen saamen kielien kieliopin opettamisessa, ja se tuo tätä osaamista hankkeeseen. Diakonia-ammattikorkeakoululla on järjestämislupa tulkkikoulutuksen toteuttamiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu tuo koulutuksen suunnitteluun, opetussuunnitelman rungon rakentamiseen ja koulutuksen toteutukseen tulkkauksen sisällöllisen asiantuntijaosaamisen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien kanssa, joilla on suurin tarve tulkkauksen asiantuntijoista sekä Saamelaiskäräjien kanssa, joilla on tulkkauksen asiantuntijoiden tarve sekä ajantasainen tieto saamen kielien tulkkauksen tilanteesta.

  

Hankkeen kohderyhmä: 

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on saamen kielten tulkkaus -hankkeen toteuttamaan koulutukseen osallistuvat opiskelijat. Koulutusta tullaan markkinoimaan jo tulkkauksen tehtävissä toimineille henkilöille, jotta heidän osaamisensa laatua voidaan parantaa sekä madaltaa kynnystä osallistua vaativimpiinkin tulkkaustilanteisiin. 

 

Hankkeen välillinen kohderyhmä on laaja, joka osaltaan myös kuvastaa sitä, miten suuri merkitys tulkkaajilla on saamelaisessa yhteisössä. Välillisesti kohderyhmänä ovat tulkkauspalvelujen tilaajat, kuten saamelaiskäräjät, kunnat (erityisesti saamelaiskunnat: Enontekiö, Inari, Utsjoki ja Sodankylän pohjoisosa), valtion eri viranomaistahot kuten, Kela, terveyskeskukset, keskussairaalat, yliopistolliset sairaalat, poliisi ja muut kunnan eri toimet. Lisäksi välillisesti kohderyhmään kuuluvat tulkkausta saavat, esim. perheenjäsenet ja suku. Ammatillisesta näkökulmasta puolestaan eri moniammatillisiin työryhmiin kuuluvat asiantuntijat hyötyvät tulkkauksesta eri asiointitapausten yhteydessä.

 

 Iso välillinen kohderyhmä on tietysti eri tapahtumiin sekä konferenssitilaisuuksiin osallistujat, jotka saavat kokea ja kuulla tapahtuman tulkkauksen välityksellä omalla äidinkielellään.

 

1.1.2020-31.1.2022 
Rahoittaja / Budjetti: Euroopan sosiaalirahasto, Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnat sekä Saamelaiskäräjät / 242 096 € 

 

Yhteystiedot: 

Projektipäällikkö, Tiina Jäppinentiina.jappinen@sogsakk.fi 

Asiantuntija, Tiisu-Maria Näkkäläjärvitiisu-maria.nakkalajarvi@sogsakk.fi

eu_sosiaalirahasti-high70.jpg    vipuvoimaa-high70.jpg  

 

Opetussuunnitelman runko
Saamen kielten tulkkaushanke

 

Tulkin perustaidot, 5 op 

Tulkkausprosessi, konsekutiivitulkkaus ja simultaanitulkkaus 

Toimeksiantoon valmistautuminen 

Muisti ja tulkin muistiinpanotekniikat 

Tulkin sanastotyö 

Tulkin etiikka 

Tulkkauksen perustaitoharjoituksia 

Kurssiportfoliotyöskentely 

 

Kokous- ja konferenssitulkkauksen perusteet, 5 op 

Kokoukset ja konferenssit diskursseina 

Alakohtaiset kokous- ja konferenssitulkkausharjoitukset (pääpaino simultaanitulkkauksessa) 

Puheiden, esitelmien ym. tulkkaukset 

Opintokäyntejä ja vierailuluentoja 

Käytännön sanastotyö 

Itsearviointi ja vertaisarviointi 

  

  

Asioimis-, neuvottelu- ja oikeustulkkaus, 5 op  

Asioimistulkkaustilanteet, neuvottelut, poliisi- ja oikeusala diskursseina 

Alakohtaiset tulkkausharjoitukset (pääpaino konsekutiivitulkkauksessa) 

Etätulkkaus 

Prima vista -tulkkaus 

Opintokäyntejä ja vierailuluentoja 

Käytännön sanastotyö 

Itsearvionti ja vertaisarviointi 

  

  

Kokous- ja konferenssitulkkauksen jatkokurssi, 10 op  

Simuloitujen ja autenttisten esitelmien ja kokous- ja konferenssipuheenvuorojen tulkkaaminen 

Mykkäkoppiharjoituksia 

Opintokäyntejä ja vierailuluentoja 

Käytännön sanastotyö 

Oman osaamisen dokumentointi kurssiportfolion ja kontaktiopetuksessa käsitellyn aineiston perusteella 

  Diak_03_sin_WEB_jpg.jpgoulunyliopisto_logo.pnggiellagas-logo.png   Utsjoki_logo-high70.jpg   Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg   Enontekio_high70.jpg    Samediggilogo_vector.png 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää