Valikko
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat (yto)

Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy yhteensä 35 osaamispistettä (osp) yhteisiä tutkinnon osia. Niistä 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (106727)

Pakolliset osa-alueet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (saame/suomi/suomi toisena kielenä), 4 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (saame/suomi/suomi toisena kielenä), 3 osp
 • Saame toisena kielenä, 6 osp (valittavissa saame toisena kielenä -opiskelijoille)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 3 osp
 • Hyvinvointia kulttuurista, 2 osp


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (106728)

Pakolliset osa-alueet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (106729)

Pakolliset osa-alueet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet

 • Hyvinvointia liikkumalla, 1 osp
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 1 osp (valittavissa opiskelijakunta-aktiiveille)

Osaamisen hankkiminen

Opiskelija hankkii osa-alueiden osaamistavoitteiden mukaista osaamista lähiopetuksessa sekä muissa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tai itsenäisesti opettajan ohjauksella erilaisissa oppimisympäristöissä.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppimistehtävissä valitaan kieleen ja kulttuuriin liittyviä aiheita.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin. Mikäli opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä, asiasta sovitaan ennakkoon yhteisten tutkinnon osien opettajan kanssa.

Arviointitaulukko

 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (106727)

Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opiskelija

 • viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • asettaa viestinnälleen tavoitteita
 • perustelee mielipiteensä ja väitteensä
 • toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita alan käsitteistöä käyttäen
 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen
Opiskelija

 • tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
 • tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
 • hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin.

Erilaisten tekstien tuottaminen
Opiskelija

 • viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
 • tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
 • hallitsee kirjoitetun kielen käytänteitä
 • käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen
Opiskelija

 • tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
 • tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
 • lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen
Opiskelija

 • tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
 • tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
 • muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen
Opiskelija

 • esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
 • edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
 • noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä.

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 1, suomi, pakollinen, 1 osp  

 • kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen työelämässä ja yhteiskunnassa  
 • tietolähteiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen  
 • tiedonhaku alaan liittyvästä ilmiöstä tai asiasta
 • erilaisten tekstien tavoitteiden ja olennaisten merkitysten tulkitseminen 
 • muistiinpanojen tekeminen ja ydinasioiden tiivistäminen kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta  
 • kirjoittaminen tiedonhaun pohjalta alan käsitteistöä käyttäen
 • tekijänoikeuksien noudattaminen ja lähteisiin viittaaminen omassa kirjoittamisessa 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden hallitseminen ja omien tekstien huolto 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 2, suomi, pakollinen, 1 osp  

 • tavoitteiden asettaminen suulliselle esitykselle ja ryhmäkeskustelussa toimimiselle
 • tietolähteiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen   
 • alaan liittyvän ilmiön tai asian esitteleminen suullisesti alan käsitteistöä käyttäen 
 • esityksen havainnollistamismateriaalin laatiminen 
 • tekijänoikeuksien noudattaminen havainnollistamismateriaalissa 
 • tilanteen ja kohderyhmän mukainen viestiminen esittäessä  
 • ryhmäkeskustelussa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • omien mielipiteiden ja väitteiden perusteleminen ryhmäkeskustelussa  
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden hallitseminen ja omien tekstien huolto 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 3, suomi, pakollinen, 1 osp  

 • omalla alalla ja työelämässä käytettyjen tekstilajien ja medioiden tuntemista  
 • erilaisten tekstien tavoitteiden ja olennaisten merkitysten tulkitseminen 
 • oman alan ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisten tekstien tuottaminen  
 • tavoitteiden asettaminen asiakastilanteissa toimimiselle 
 • alan asiakastilanteissa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden hallitseminen ja omien tekstien huolto 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4, suomi, pakollinen, 1 osp  

 • työnhakuasiakirjojen tunteminen ja laatiminen  
 • tavoitteiden asettaminen työhaastattelussa toimimiselle 
 • työpaikkahaastattelussa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti  
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden hallitseminen ja omien tekstien huolto 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 5, suomi, valinnainen, 1 osp 

 • kokous- ja neuvottelutilanteissa toimiminen sekä työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen noudattaminen  
 • spontaanien puheenvuorojen esittäminen kokoustilanteessa 
 • ryhmän työskentelyn edistäminen ja muiden näkökantojen arvostaminen  
 • kokouksen asiakirjoihin tutustuminen ja niiden ilmaisutapojen analysoiminen 
 • kokouksen asiakirjojen tuottaminen ja tulkitseminen yksin ja yhdessä muiden kanssa 
 • rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen tuotetuista teksteistä 
 • tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta  

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 6, suomi, valinnainen, 1 osp 

 • raporttiin tutustuminen tekstinä sekä sen ilmaisutapojen analysoiminen 
 • raportin laatiminen     
 • diasarjan laatiminen suullisen esityksen havainnollistamismateriaaliksi raportin pohjalta 
 • suullisen esitelmän valmisteleminen sekä pitäminen ja havainnollistaminen
 • rakentavan palautteen vastaanottaminen tuotetuista teksteistä  
 • tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 7, suomi, valinnainen, 1 osp  

 • kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen tiedostaminen ja huomioiminen 
 • kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen 
 • kaunokirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen

Pohjoissaameksi

Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen saamen kielellä
Opiskelija

 • viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • asettaa viestinnälleen tavoitteita
 • perustelee mielipiteensä ja väitteensä
 • toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita alan käsitteistöä käyttäen
 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen
Opiskelija

 • tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstejä ja medioita
 • tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
 • hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa käyttämiinsä lähteisiin.

Erilaisten tekstien tuottaminen saamen kielellä
Opiskelija

 • viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
 • tuottaa omaan alaansa ja työelämään liittyviä tekstejä
 • tuntee kirjoitetun kielen käytänteitä
 • käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen
Opiskelija

 • tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen
 • tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
 • lukee ja analysoi kaunokirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen saamen kielellä
Opiskelija

 • tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
 • tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
 • muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen
Opiskelija

 • esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
 • edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
 • noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä.

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 1, saame, pakollinen, 1 osp  

 • kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen työelämässä ja yhteiskunnassa  
 • tietolähteiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen  
 • tiedonhaku alaan liittyvästä ilmiöstä tai asiasta 
 • erilaisten tekstien tavoitteiden ja olennaisten merkitysten tulkitseminen 
 • muistiinpanojen tekeminen ja ydinasioiden tiivistäminen kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta  
 • kirjoittaminen tiedonhaun pohjalta alan käsitteistöä käyttäen
 • tekijänoikeuksien noudattaminen ja lähteisiin viittaaminen omassa kirjoittamisessa 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden tuntemista ja omien tekstien huoltoa 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 2, saame, pakollinen, 1 osp  

 • tavoitteiden asettaminen suulliselle esitykselle ja ryhmäkeskustelussa toimimiselle
 • tietolähteiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen  
 • alaan liittyvän ilmiön tai asian esitteleminen suullisesti alan käsitteistöä käyttäen 
 • esityksen havainnollistamismateriaalin laatiminen 
 • tekijänoikeuksien noudattaminen havainnollistamismateriaalissa 
 • tilanteen ja kohderyhmän mukainen viestiminen esittäessä  
 • ryhmäkeskustelussa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • omien mielipiteiden ja väitteiden perusteleminen ryhmäkeskustelussa  
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden tuntemista ja omien tekstien huoltoa 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 3, saame, pakollinen, 1 osp  

 • omalla alalla ja työelämässä käytettyjen tekstien ja medioiden tuntemista  
 • erilaisten tekstien tavoitteiden ja olennaisten merkitysten tulkitseminen 
 • omaan alaan ja työelämään liittyvien tekstien tuottaminen  
 • tavoitteiden asettaminen asiakastilanteissa toimimiselle 
 • alan asiakastilanteissa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden tuntemista ja omien tekstien huoltoa 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4, saame, pakollinen, 1 osp  

 • työnhakuasiakirjojen tunteminen ja laatiminen
 • tavoitteiden asettaminen työhaastattelussa toimimiselle 
 • työpaikkahaastattelussa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti  
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • kirjoitetun kielen käytänteiden tuntemista ja omien tekstien huoltoa 
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen  

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 5, saame, valinnainen, 1 osp 

 • kokous- ja neuvottelutilanteissa toimiminen sekä työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen noudattaminen  
 • spontaanien puheenvuorojen esittäminen kokoustilanteessa 
 • ryhmän työskentelyn edistäminen ja muiden näkökantojen arvostaminen  
 • kokouksen asiakirjoihin tutustuminen ja niiden ilmaisutapojen analysoiminen 
 • kokouksen asiakirjojen tuottaminen ja tulkitseminen yksin ja yhdessä muiden kanssa 
 • rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen tuotetuista teksteistä 
 • tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta  

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 6, saame, valinnainen, 1 osp 

 • raporttiin tutustuminen tekstinä sekä sen ilmaisutapojen analysoiminen 
 • raportin laatiminen     
 • diasarjan laatiminen suullisen esityksen havainnollistamismateriaaliksi raportin pohjalta   
 • suullisen esitelmän valmisteleminen sekä pitäminen ja havainnollistaminen 
 • rakentavan palautteen vastaanottaminen tuotetuista teksteistä  
 • tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 7, saame, valinnainen, 1 osp  

 • kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen tiedostaminen ja huomioiminen 
 • kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen 
 • kaunokirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen 

Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opiskelija

 • viestii tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • asettaa viestinnälleen tavoitteita
 • perustelee mielipiteensä ja väitteensä ymmärrettävästi
 • toimii yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • esittelee alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita tarkoituksenmukaista alan käsitteistöä käyttäen
 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa
 • kehittää suomen kielen taitoaan tavoitteellisesti.

Eri lähteistä hankittujen tekstien käyttäminen ja tekstin luotettavuuden arvioiminen
Opiskelija

 • tuntee omalla alallaan ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
 • tunnistaa erilaisten tekstien tavoitteita ja olennaisia merkityksiä
 • hyödyntää tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää keskeisiä ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti.

Erilaisten tekstien tuottaminen
Opiskelija

 • viestii tavoitteellisesti ilmaistessaan tunteitaan, ajatuksiaan tai mielipiteitään
 • tuottaa oman alansa ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
 • käyttää pääosin kielen perusrakenteita
 • käyttää kirjoitetun kielen käytänteitä tarkoituksenmukaisesti
 • käyttää viestinnässään tarkoituksenmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen
Opiskelija

 • tiedostaa ja huomioi kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkitystä
 • tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
 • lukee suomenkielistä kirjallisuutta.

Erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen
Opiskelija

 • tutustuu eri tekstilajeihin ja analysoi niiden ilmaisutapoja
 • tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetusta tekstistä
 • muokkaa tuottamiaan tekstejä palautteen pohjalta.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen
Opiskelija

 • esittää sekä spontaanin että valmistellun esityksen ja havainnollistaa esitystään
 • edistää ryhmän työskentelyä ja arvostaa muiden näkökantoja
 • noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 1, suomi toisena kielenä, pakollinen, 1 osp  

 • kielen ja vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen työelämässä ja yhteiskunnassa  
 • tietolähteiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen  
 • tiedonhaku alaan liittyvästä ilmiöstä tai asiasta 
 • erilaisten tekstien tavoitteiden ja olennaisten merkitysten tunnistaminen 
 • muistiinpanojen tekeminen ja ydinasioiden tiivistäminen kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta  
 • kirjoittaminen tiedonhaun pohjalta tarkoituksenmukaista alan käsitteistöä käyttäen
 • tekijänoikeuksien noudattaminen omassa kirjoittamisessa 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • suomen kielen taidon kehittäminen tavoitteellisesti
 • kielen perusrakenteiden käyttäminen pääosin ja kirjoitetun kielen käytänteiden käyttäminen tarkoituksenmukaisesti
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 2, suomi toisena kielenä, pakollinen, 1 osp  

 • tavoitteiden asettaminen suulliselle esitykselle ja ryhmäkeskustelussa toimimiselle 
 • tietolähteiden hyödyntäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen
 • alaan liittyvän ilmiön tai asian esitteleminen suullisesti tarkoituksenmukaista alan käsitteistöä käyttäen 
 • esityksen havainnollistamismateriaalin laatiminen 
 • tekijänoikeuksien noudattaminen havainnollistamismateriaalissa 
 • tilanteen ja kohderyhmän mukainen viestiminen esittäessä  
 • ryhmäkeskustelussa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti
 • omien mielipiteiden ja väitteiden perusteleminen ryhmäkeskustelussa ymmärrettävästi 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa
 • suomen kielen taidon kehittäminen tavoitteellisesti
 • kielen perusrakenteiden käyttäminen pääosin ja kirjoitetun kielen käytänteiden käyttäminen tarkoituksenmukaisesti
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 3, suomi toisena kielenä, pakollinen, 1 osp  

 • omalla alalla ja työelämässä käytettyjen tekstilajien ja medioiden tuntemista  
 • erilaisten tekstien tavoitteiden ja olennaisten merkitysten tunnistaminen 
 • oman alan ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisten tekstien tuottaminen  
 • tavoitteiden asettaminen asiakastilanteissa toimimiselle 
 • alan asiakastilanteissa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti 
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • suomen kielen taidon kehittäminen tavoitteellisesti
 • kielen perusrakenteiden käyttäminen pääosin ja kirjoitetun kielen käytänteiden käyttäminen tarkoituksenmukaisesti
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4, suomi toisena kielenä, pakollinen, 1 osp  

 • työnhakuasiakirjojen tunteminen ja laatiminen  
 • tavoitteiden asettaminen työhaastattelussa toimimiselle 
 • työpaikkahaastattelussa toimiminen sekä viestiminen tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti  
 • tavoitteellinen viestintä omia tunteita, ajatuksia tai mielipiteitä ilmaistessa  
 • suomen kielen taidon kehittäminen tavoitteellisesti
 • kielen perusrakenteiden käyttäminen pääosin ja kirjoitetun kielen käytänteiden käyttäminen tarkoituksenmukaisesti
 • tarkoituksenmukaisen tieto- ja viestintätekniikan sekä monilukutaidon käyttäminen  

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 5, suomi toisena kielenä, valinnainen, 1 osp

 • kokous- ja neuvottelutilanteissa toimiminen sekä työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen noudattaminen
 • spontaanien puheenvuorojen esittäminen kokoustilanteessa 
 • ryhmän työskentelyn edistäminen ja muiden näkökantojen arvostaminen  
 • kokouksen asiakirjoihin tutustuminen ja niiden ilmaisutapojen analysoiminen 
 • kokouksen asiakirjojen tuottaminen ja tulkitseminen yksin ja yhdessä muiden kanssa 
 • rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen tuotetuista teksteistä 
 • tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta  

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 6, suomi toisena kielenä, valinnainen, 1 osp 

 • raporttiin tutustuminen tekstinä sekä sen ilmaisutapojen analysoiminen 
 • raportin laatiminen     
 • diasarjan laatiminen suullisen esityksen havainnollistamismateriaaliksi raportin pohjalta   
 • suullisen esitelmän valmisteleminen sekä pitäminen ja havainnollistaminen
 • rakentavan palautteen vastaanottaminen tuotetuista teksteistä  
 • tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 7, suomi toisena kielenä, valinnainen, 1 osp  

 • kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen tiedostamista ja huomioimista
 • kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen 
 • suomenkielisen kirjallisuuden lukeminen

Valinnaiset osaamistavoitteet, 6 osp (saame toisena kielenä -opiskelijoille)

Oman saamen kielen taidon kehittäminen
Opiskelija

 • kehittää saamen kielen taitoaan tavoitteellisesti
 • hyödyntää erilaisia saamenkielisiä tekstejä, kuten tietolähteitä, medioita ja/tai perinnetietoa
 • tuottaa erilaisia suullisia ja kirjallisia saamenkielisiä tekstejä
 • laajentaa tarvitsemaansa sanastovarastoa käyttäen apuna myös kieliteknologisia apuvälineitä
 • noudattaa tekijänoikeuksia
 • muokkaa tuottamiaan suullisia ja kirjallisia saamenkielisiä tekstejä palautteen pohjalta
 • huoltaa omia saamenkielisiä tekstejään ja huomioi muiden kielten vaikutuksia saamen kieleen
 • arvioi omaa saamen kielen taitoaan

Saame toisena kielenä 1, valinnainen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Saame toisena kielenä 2, valinnainen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Saame toisena kielenä 3, valinnainen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Saame toisena kielenä 4, valinnainen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Saame toisena kielenä 5, valinnainen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Saame toisena kielenä 6, valinnainen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Toisen kotimaisen kielen käyttäminen työhön liittyvissä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Opiskelija

 • selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä vuorovaikutustilanteista
 • tulkitsee alaansa liittyviä suppeita tekstejä
 • tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alaan liittyvää sanastoa.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi, pakollinen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Vieraan kielen käyttäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Opiskelija

 • selviytyy suullisista vuorovaikutustilanteista
 • tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia tekstejä
 • keskustelee työtehtävistään
 • tuottaa alaansa liittyviä tekstejä
 • tulkitsee alaansa liittyviä tekstejä
 • arvioi ja kehittää kielitaitoaan.

Tiedon hakeminen erilaisista vieraskielisistä lähteistä
Opiskelija

 • hakee toiminnassaan tarpeellista vieraskielistä tietoa eri lähteistä
 • arvioi ja valikoi tietoa tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta.

Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä toimiminen
Opiskelija

 • tuntee opiskelemansa kielen ja kulttuurin vaikutuksen vuorovaikutustilanteeseen
 • viestii monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä
 • kohtaa ihmiset yhdenvertaisesti ja arvostaen.

Vieras kieli, englanti 1, pakollinen, 1 osp

 • suullisista vuorovaikutustilanteista selviytyminen
 • vuorovaikutuksessa tarvittavien tekstien tuottaminen
 • työtehtävistä keskusteleminen
 • oman kielitaidon arvioiminen ja kehittäminen

Vieras kieli, englanti 2, pakollinen, 1 osp

 • toiminnassa tarpeellisen englanninkielisen tiedon hakeminen eri lähteistä
 • tarkoituksenmukaisen, luotettavan ja ajantasaisen tiedon valikoiminen
 • tiedon tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden arvioiminen
 • alaan liittyvien tekstien tuottaminen
 • alaan liittyvien tekstien tulkitseminen
 • oman kielitaidon arvioiminen ja kehittäminen

Vieras kieli englanti 3, pakollinen, 1 osp

 • englannin kielen ja kulttuurin vaikutuksen tunteminen vuorovaikutustilanteessa
 • monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä viestiminen
 • ihmisten kohtaaminen yhdenvertaisesti ja arvostaen
 • oman kielitaidon arvioiminen ja kehittäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden valinta ja käyttö
Opiskelija

 • valitsee käyttötarkoituksenmukaiset laitteet ja sovellukset
 • käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia laitteita

Digitaalisten palveluiden ja sovellusten käyttö
Opiskelija

 • hakee, käsittelee ja jakaa eri muotoista tietoa
 • arvioi digitaalisen sisällön luotettavuutta
 • käyttää yleisimpiä tekstinkäsittely, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkasovelluksia
 • käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisia palveluita ja sovelluksia työtehtävissään

Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Opiskelija

 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta
 • suojaa henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
 • tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
 • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
 • käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia
 • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Digitaalisten ympäristöjen ja sovelluksien hyödyntäminen
Opiskelija

 • tunnistaa työnsä kannalta keskeisiä verkkoyhteisöjä
 • hyödyntää yhteisöllisen työskentelyn alustoja ja palveluita
 • rakentaa ammatillista verkkoidentiteettiään

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja jakaminen
Opiskelija

 • tuottaa ja jakaa vastuullisesti digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa
 • käyttää tai muokkaa sisältöjä huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1, pakollinen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen pakollisten osaamistavoitteiden saavuttaminen. Tämän osa-alueen keskeistä sisältöä:

 • tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus, tietoturvauhat
 • Office 365 -pilvipalvelun hallinta ja peruskäyttö
 • verkko-oppimisympäristö opiskelun apuna
 • yleisimpien tekstinkäsittelysovelluksien käyttö

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2, pakollinen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen pakollisten osaamistavoitteiden saavuttaminen. Tämän osa-alueen keskeistä sisältöä:

 • yleisimpien taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkasovellusten käyttö

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 3, valinnainen, 1 osp

 • oman työn kannalta keskeisien verkkoyhteisöjen tunnistaminen
 • erilaisten esitysgrafiikkasovellusten hyödyntäminen
 • oman ammatillisen verkkoidentiteetin rakentaminen
 • digitaalisen aineiston tuottaminen ja jakaminen vastuullisesti omaan ammattiin liittyvissä verkostoissa
 • sisältöjen käyttäminen tai muokkaaminen huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 4, valinnainen, 1 osp

 • oman työn kannalta keskeisien verkkoyhteisöjen tunnistaminen
 • yhteisöllisen työskentelyn alustojen ja palveluiden hyödyntäminen
 • oman ammatillisen verkkoidentiteetin rakentaminen
 • digitaalisen aineiston tuottaminen ja jakaminen vastuullisesti omaan ammattiin liittyvissä verkostoissa
 • sisältöjen käyttäminen tai muokkaaminen huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 5, valinnainen, 1 osp

 • oman työn kannalta keskeisien verkkoyhteisöjen tunnistaminen
 • yhteisöllisen työskentelyn alustojen ja palveluiden hyödyntäminen
 • oman ammatillisen verkkoidentiteetin rakentaminen
 • digitaalisen aineiston tuottaminen ja jakaminen vastuullisesti omaan ammattiin liittyvissä verkostoissa
 • sisältöjen käyttäminen tai muokkaaminen huomioiden käyttö- ja tekijänoikeudet

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Kulttuurien ja taiteen merkityksen tunnistaminen hyvinvoinnille
Opiskelija

 • hyödyntää kulttuurien ja taiteen eri muotoja työssään
 • tunnistaa esimerkkejä paikallisesta ja kansallisesta kulttuurista ja taiteesta
 • tunnistaa taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille.

Itsensä ilmaisu taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
Opiskelija

 • kehittää omaa luovaa ilmaisuaan
 • ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa.

Luova itsensä ilmaisu kirjoittamalla
Opiskelija

 • kokeilee luovan kirjoittamisen erilaisia tapoja
 • hyödyntää kirjoittaessaan erilaisia kuvitteellisia tekstejä
 • käyttää kaunokirjallisuutta työnsä tukena.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen taiteen ja kulttuurin avulla
Opiskelija

 • hyödyntää kulttuuritarjontaa
 • suunnittelee ja toteuttaa kulttuuriin liittyvän työkokonaisuuden 

Taide ja luova ilmaisu 1, pakollinen, 1 osp

 • kulttuurien ja taiteen eri muotojen hyödyntäminen omassa työssä
 • esimerkkien tunnistaminen paikallisesta ja kansallisesta kulttuurista ja taiteesta
 • taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tunnistamista
 • itsensä ilmaiseminen taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
 • oman luovan ilmaisun kehittäminen
 • luovan kirjoittamisen erilaisten tapojen kokeileminen
 • erilaisten kuvitteellisten tekstien hyödyntäminen luovassa kirjoittamisessa
 • kaunokirjallisuuden käyttäminen luovan kirjoittamisen tukena

Hyvinvointia kulttuurista 1, valinnainen, 1 osp

 • kulttuuritarjonnan hyödyntäminen

Hyvinvointia kulttuurista 2, valinnainen, 1 osp

 • kulttuuriin liittyvän työkokonaisuuden suunnitteleminen ja toteuttaminen

Hyvinvointia kulttuurista 1, valinnainen, 1 osp (itsenäinen suoritusvaihtoehto)

Opiskelija osallistuu pääasiassa erilaisiin saamelaiskulttuuriin liittyviin tapahtumiin. Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla sanallisesti raportoimalla ja valokuvien tai videoiden avulla dokumentoimalla.

 • kulttuuritarjonnan hyödyntäminen

Hyvinvointia kulttuurista 2, valinnainen, 1 osp (itsenäinen suoritusvaihtoehto)

Opiskelija vierailee pääasiassa erilaisissa saamelaiskulttuuriin liittyvissä kohteissa ja/tai harrastaa muuta saamelaiskulttuuriin liittyvää. Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla sanallisesti raportoimalla ja valokuvien tai videoiden avulla dokumentoimalla.

 • kulttuuriin liittyvän työkokonaisuuden suunnitteleminen ja toteuttaminen
Matemaattis­-luonnontieteellinen osaaminen (106728)

Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp

Perusmatematiikan käyttö työ- ja arkielämässä
Opiskelija

 • laskee peruslaskutoimitukset kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla
 • laskee prosenttilaskut
 • tekee talousmatematiikan laskelmia (tulot, menot, korot, lainat ja verot)
 • toteuttaa mittayksiköiden muunnoksia
 • ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälöitä
 • laskee tavanomaisimpia pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimituksia
 • laskee mittakaavaan liittyviä laskutoimituksia
 • hyödyntää suorakulmaisen kolmion geometriaa käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Loogisen päättelykyvyn, matemaattisten menetelmien ja apuvälineiden käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
Opiskelija

 • mallintaa yksinkertaisia ongelmia ensimmäisen ja vaillinaisen toisen asteen yhtälöillä, ratkaisee ne ja tulkitsee saatuja tuloksia
 • käyttää laskinta, taulukkolaskentaohjelmaa ja muita apuvälineitä ongelmien ratkaisemiseen
 • etsii taulukoista ja kuvaajista ongelmien ratkaisemisessa tarvittavaa tietoa
 • käsittelee ja havainnollistaa tilastollisia aineistoja
 • määrittää ja tulkitsee tunnuslukuja (keskiarvon, moodin ja mediaanin) tilastollisista aineistoista
 • havaitsee suureiden välisiä riippuvuuksia ja verrannollisuuksia.

Tulosten oikeellisuuden, suuruusluokan ja käytetyn ratkaisumenetelmän arviointi
Opiskelija

 • varmistaa laskelmien oikeellisuuden
 • varmistaa, että tuloksen yksikkö ja numerotarkkuus on mielekäs
 • arvioi käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuutta.

Matemaattisen osaamisen arviointi ja merkityksen tunnistaminen
Opiskelija

 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa matemaattisessa osaamisessaan
 • tunnistaa matematiikan merkityksen työvälineenä työ- ja arkielämässä.

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 1, pakollinen, 1 osp

 • peruslaskutoimitusten laskeminen kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla
 • mittayksiköiden ja lukujen muunnoksien toteuttaminen
 • laskutoimituksen tuloksen yksikön ja numerotarkkuuden mielekkyyden varmistaminen
 • laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen ongelmien ratkaisemiseen
 • laskutoimitusten oikeellisuuden varmistaminen
 • käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuuden arvioiminen
 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen matemaattisessa osaamisessa
 • matematiikan merkityksen tunnistaminen työvälineenä työ- ja arkielämässä

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 2, pakollinen, 1 osp

 • ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen
 • yksinkertaisien ongelmien mallintaminen ensimmäisen ja vaillinaisen toisen asteen yhtälöiden avulla sekä niiden ratkaiseminen ja saatujen tulosten tulkitseminen
 • suureiden välisten riippuvuuksien ja verrannollisuuksien havaitseminen
 • prosenttiluvuilla laskeminen ja prosentin käsitteen tunteminen
 • laskutoimituksen tuloksen yksikön ja numerotarkkuuden mielekkyyden varmistaminen
 • laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen ongelmien ratkaisemiseen
 • laskutoimitusten oikeellisuuden varmistaminen
 • käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuuden arvioiminen
 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen matemaattisessa osaamisessa
 • matematiikan merkityksen tunnistaminen työvälineenä työ- ja arkielämässä

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 3, pakollinen, 1 osp

 • tavanomaisten pinta-ala ja tilavuuslaskutoimitusten ratkaiseminen
 • mittakaavaan ja muunnoksiin liittyvien laskutoimituksien laskeminen
 • suorakulmaisen kolmion geometrian hyödyntäminen käytännön ongelmien ratkaisemisessa
 • laskutoimituksen tuloksen yksikön ja numerotarkkuuden mielekkyyden varmistaminen
 • laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen ongelmien ratkaisemiseen
 • laskutoimitusten oikeellisuuden varmistaminen
 • käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuuden arvioiminen
 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen matemaattisessa osaamisessa
 • matematiikan merkityksen tunnistaminen työvälineenä työ- ja arkielämässä

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4, pakollinen, 1 osp

 • talousmatematiikan laskelmien tekeminen (tulot, menot, korot, lainat ja verot)
 • muutos-, alennus- ja korotusprosenttien laskeminen
 • vertailuprosenttien ja prosenttiarvojen laskeminen
 • laskutoimituksen tuloksen yksikön ja numerotarkkuuden mielekkyyden varmistaminen
 • laskimen, taulukkolaskentaohjelman ja muiden apuvälineiden käyttäminen ongelmien ratkaisemiseen
 • ongelmien ratkaisemisessa tarvittavan tiedon etsiminen taulukoista ja kuvaajista
 • tilastollisien aineistojen käsitteleminen ja havainnollistaminen
 • tunnuslukujen (keskiarvon, moodin ja mediaanin) määrittäminen ja tulkitseminen tilastollisista aineistoista
 • laskutoimitusten oikeellisuuden varmistaminen
 • käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuuden arvioiminen
 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen matemaattisessa osaamisessa
 • matematiikan merkityksen tunnistaminen työvälineenä työ- ja arkielämässä

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Fysiikan käsitteiden ja suureiden välisten riippuvuuksien tunnistaminen ja laskutoimituksien tekeminen
Opiskelija

 • kuvaa ja perustelee tavanomaisia fysiikan ilmiöitä (liike, voima, energia, lämpö ja sähkö) keskeisillä käsitteillä
 • yhdistää tavanomaiset fysiikan ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet toisiinsa
 • ratkaisee yksinkertaisia tasaiseen liikkeeseen ja energiaan liittyviä laskutehtäviä.

Kemian käsitteiden ja suureiden välisten riippuvuuksien tunnistaminen ja laskutoimituksien tekeminen
Opiskelija

 • kuvaa ja perustelee tavanomaisia kemian ilmiöitä (alkuaineet ja yhdisteet, seokset, kemialliset reaktiot ja sidokset, hapettuminen ja pelkistyminen sekä hapot ja emäkset) keskeisillä käsitteillä
 • yhdistää tavanomaiset kemian ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet toisiinsa
 • ratkaisee yksikertaisia ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä laskutehtäviä.

Kemian ja fysiikan taitojen soveltaminen ja osaaminen työ- ja arkielämässä
Opiskelija

 • tunnistaa, mihin fysiikkaa ja kemiaa tarvitaan työ- ja arkielämässä
 • tunnistaa, mitä fysiikan lainalaisuuksia ja turvallisuusnäkökohtia tulisi huomioida työ- ja arkielämässä
 • ottaa huomioon työ- ja arkielämässä käytettävien kemiallisten aineiden ominaisuudet ja mahdolliset ympäristöriskit
 • tunnistaa ilmiöiden ja aineiden ympäristövaikutuksia
 • hyödyntää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita
 • käsittelee kemiallisia aineita vaarantamatta omaa, muiden tai ympäristön turvallisuutta
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa fysiikan ja kemian osaamisessaan

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 1, pakollinen, 1 osp

 • tavanomaisten kemian ilmiöiden (alkuaineet ja yhdisteet, seokset, kemialliset reaktiot ja sidokset, hapettuminen ja pelkistyminen sekä hapot ja emäkset) kuvaaminen ja perusteleminen keskeisillä käsitteillä
 • kemian ilmiöihin liittyvien tavanomaisten ominaisuuksien ja suureiden yhdistäminen toisiinsa
 • yksinkertaisten ainemäärään ja pitoisuuksiin liittyvien laskutehtävien ratkaiseminen
 • kemian merkityksen tunnistaminen työ- ja arkielämässä
 • työ- ja arkielämässä käytettävien kemiallisten aineiden ominaisuuksien ja mahdollisten ympäristöriskien ottaminen huomioon
 • ilmiöiden ja aineiden ympäristövaikutuksien tunnistaminen
 • kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden hyödyntäminen
 • kemiallisien aineiden käsitteleminen vaarantamatta omaa, muiden tai ympäristön turvallisuutta
 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kemian osaamisessa

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2, pakollinen, 1 osp

 • tavanomaisten fysiikan ilmiöiden (liike, voima, energia, lämpö ja sähkö) kuvaaminen ja perusteleminen keskeisillä käsitteillä
 • fysiikan ilmiöihin liittyvien tavanomaisten ominaisuuksien ja suureiden yhdistäminen toisiinsa
 • yksinkertaisten tasaiseen liikkeeseen ja energiaan liittyvien laskutehtävien ratkaiseminen
 • fysiikan tarpeellisuuden tunnistaminen työ- ja arkielämässä
 • työ- ja arkielämässä huomioitavien fysiikan lainalaisuuksien ja turvallisuusnäkökohtien tunnistaminen
 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen fysiikan osaamisessa
Yhteiskunta-­ ja työelämäosaaminen (106729)

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiminen
Opiskelija

 • tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita
 • toimii aktiivisena kansalaisena sekä käyttää monipuolisia vaikuttamisen tapoja.

Yhteiskunnan palvelujen käyttö ja kuluttajana toimiminen
Opiskelija

 • tuntee ja osaa käyttää yhteiskunnan palveluja
 • tunnistaa oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana
 • toimii vastuullisena kuluttajana
 • hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa.

Oman talouden suunnittelu ja talouteen liittyvien riskien arviointi
Opiskelija

 • arvioi ja tunnistaa taloudelliseen tilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä
 • seuraa tulojaan ja menojaan
 • suunnittelee hankintoja
 • vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
 • asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita
 • ennakoi talouteensa vaikuttavia riskitekijöitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 1 osp (opiskelija-aktiiveille)

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen
Opiskelija

 • hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista
 • seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
 • osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 1, pakollinen, 1 osp

 • Suomen kansalaisen perusoikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen
 • aktiivisena kansalaisena toimiminen
 • monipuolisten yhteiskunnallisten vaikuttamistapojen käyttäminen
 • yhteiskunnan tarjoamien palvelujen tunteminen ja käyttäminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2, pakollinen, 1 osp

 • omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen kuluttajana
 • vastuullisena kuluttajana toimiminen
 • tarvittavan tiedon hakeminen kuluttaja-asioissa
 • omaan taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • omien tulojen ja menojen seuraaminen
 • hankintojen suunnitteleminen
 • erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vertaileminen
 • henkilökohtaisten taloudellisten tavoitteiden asettaminen
 • omaan talouteen vaikuttavien riskitekijöiden ennakointi erilaisissa elämäntilanteissa

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 3, valinnainen, 1 osp (opiskelija-aktiiveille)
Itsenäisesti suoritettava osa-alue. Osaaminen osoitetaan raportoimalla.

 • osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan tai muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
 • tiedonhaku opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksista
 • päätöksenteon seuraaminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Alan työmarkkinoiden tilanteen ja osaamistarpeiden selvittäminen
Opiskelija

 • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta
 • tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeiset periaatteet
 • tietää alansa keskeiset ammatilliset verkostot
 • tunnistaa alansa eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista.

Työsopimuksen solmiminen työnantajan kanssa
Opiskelija

 • perehtyy oman alansa työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön
 • tarkistaa työsopimuksen sisällön käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua.

Työyhteisön osana toimiminen
Opiskelija

 • noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
 • noudattaa työssään ulkoasuun ja pukeutumiseen liittyviä ohjeita
 • käyttää työssään tarkoituksenmukaista suojavaatetusta ja noudattaa työturvallisuusohjeita
 • työskentelee luontevasti osana monimuotoista ja kulttuurisesti moninaista työyhteisöä.

Työelämässä toimiminen 1, pakollinen, 1 osp

 • oman alan työmarkkinoiden tilanteen selvittäminen
 • työmarkkinajärjestelmän keskeisten periaatteiden tunteminen
 • oman alan keskeisten ammatillisten verkostojen tietäminen
 • oman alan eri työtehtävissä tarvittavan osaamisen tunnistamista ja selvittämistä
 • oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön perehtyminen
 • työsopimuksen solmiminen ja sen sisällön tarkistaminen käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua

Työelämässä toimiminen 2, pakollinen, 1 osp
TEO-jakson yhteydessä suoritettava osa-alue

 • annettujen työaikojen ja sovittujen toimintatapojen noudattaminen
 • toimiminen joustavasti erilaisissa tilanteissa
 • ulkoasuun ja pukeutumiseen liittyvien ohjeiden noudattaminen omassa työssä
 • tarkoituksenmukaisen suojavaatetuksen käyttäminen omassa työssä
 • työturvallisuusohjeiden noudattaminen omassa työssä
 • työskenteleminen luontevasti monimuotoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa työyhteisössä  

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Omien kiinnostuksen kohteiden, mahdollisuuksien ja tuen tarpeiden tunnistaminen
Opiskelija

 • seuraa oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
 • tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia ammatillisia mahdollisuuksiaan
 • selvittää ja tunnistaa omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan säännöllisesti.

Tutkintoa ja uraa koskevien valintojen tekeminen
Opiskelija

 • selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa tueksi käyttäen erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
 • tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa urasuunnitelmaa
 • seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä
 • käyttää tarkoituksen mukaisia oppimisympäristöjä osaamisensa hankkimisessa.

Tiedon hankkiminen erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta tutkinnon suorittamisen aikana
Opiskelija

 • käyttää jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun tarvittavia tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
 • hankkii tietoa itselleen sopivista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja tekee urasuunnitelman
 • perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

Työllistymiseen ja oman osaamisen esittelyyn valmistautuminen tutkinnon suorittamisen aikana
Opiskelija

 • perehtyy työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin, ja kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja
 • tekee omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan näkyväksi työnhakua varten ja esittelee osaamistaan kattavasti
 • hakee työpaikkoja ja hyödyntää hakujärjestelmiä ja -menetelmiä
 • päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen, 1 osp
Pääsääntöisesti Moodle-verkko-opintoina itsenäisesti suoritettava osa-alue. Opintoihin sisältyvät myös ofelaš-ohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa käydyt HOKS-keskustelut sekä opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvät keskustelut. Opinnot ajoittuvat koko opiskeluajalle. Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

 

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Yrityksen tavoitteiden mukaisesti toimiminen
Opiskelija

 • ymmärtää yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa
 • toimii asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti
 • ymmärtää oman toimintansa merkityksen osana työyhteisöä.

Liikeidean ja sen toteuttamismahdollisuuksien arvioiminen
Opiskelija

 • ideoi liikeidean asiakkaiden tarpeet huomioiden
 • löytää yrityksen perustamista tukevat keskeiset palvelut ja tietolähteet
 • selvittää liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
 • arvioi liikeidean toteuttamisen taloudellisia edellytyksiä
 • arvioi omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä
 • selvittää yritystoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen
Opiskelija

 • etsii monipuolista tietoa ikäluokkansa terveyseroista ja mahdollisuuksista oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi
 • laatii itselleen tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen hyvinvoinnin, nikotiinittomuuden ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi
 • edistää terveyttään ja hyvinvointiaan aktiivisesti ja arvioi realistisesti suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista hyödyntäen arvioinnissa myös muilta saamaansa palautetta.

Toimintaympäristön ja toiminnan turvallisuuden ja terveellisyyden arvioiminen
Opiskelija

 • toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa ja arvioi toimintatapojensa kehittämistarpeita
 • ottaa työssään monipuolisesti huomioon oman ammattinsa kuormittavuustekijät ja edistää työkykyään
 • selvittää ergonomian vaikutukset työkykyyn erilaisissa työympäristöissä.

Opiskelu- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla
Opiskelija

 • hakee monipuolisesti tietoa liikkumisen hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle sekä opiskelu- ja työkyvylle ja ottaa tiedot huomioon fyysistä toimintakykyä edistävässä suunnitelmassaan huomioiden myös alakohtaiset vaatimukset opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon
 • kehittää opiskelu- ja työkyvyn vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja ergonomiataitojaan
 • liikkuu parhaansa yrittäen kaikissa liikuntatilanteissa edistäen opiskelu ja työkykyään.

Tapaturmien syntymisen ehkäiseminen ja ensiavun antaminen
Opiskelija

 • toimii huolellisesti ja ehkäisee tapaturmien syntymistä
 • antaa ensiapua ja hakee oikea-aikaisesti lisäapua
 • estää toiminnallaan lisätapaturmien syntymistä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 1 osp
Hyvinvoinnin edistäminen liikkumalla
Opiskelija

 • osallistuu erilaisiin liikkumistilanteisiin
 • havainnoi liikkumisen hyvinvointivaikutuksia

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1, pakollinen, 1 osp

 •  monipuolisen tiedon etsiminen oman ikäluokan terveyseroista ja mahdollisuuksista oman terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi
 • tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman laatiminen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen hyvinvoinnin, nikotiinittomuuden päihteettömyyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu- ja työkyvyn edistämiseksi
 • tiedon hakeminen monipuolisesti liikkumisen hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle sekä opiskelu- ja työkyvylle ottaen tiedot huomioon omassa fyysistä toimintakykyä edistävässä suunnitelmassa huomioiden myös alakohtaiset vaatimukset opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon
 • kaikissa liikuntatilanteissa liikkuminen parhaansa yrittäen ja opiskelu- ja työkykyä edistäen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2, pakollinen, 1 osp

 •  opiskelu- ja työkyvyn vaatimien fyysisten ominaisuuksien ja ergonomiataitojen kehittäminen
 • oman terveyden ja hyvinvoinnin aktiivinen edistäminen ja suunnitelman toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen realistinen arvioiminen hyödyntäen myös muilta saatua palautetta
 • sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti toimiminen yhteistyössä muiden kanssa ja omien toimintatapojen kehittämistarpeiden arvioiminen
 • oman ammatin kuormittavuustekijöiden huomioon ottaminen monipuolisesti omassa työssä sekä työkyvyn edistäminen
 • ergonomian vaikutuksien selvittäminen työkykyyn erilaisissa työympäristöissä
 • opiskelu- ja työkyvyn vaatimien omien fyysisten ominaisuuksien ja ergonomiataitojen kehittäminen
 • huolellisesti toimiminen ja tapaturmien syntymisen ehkäiseminen
 • ensiavun antaminen ja oikea-aikaisen lisäavun hakeminen
 • lisätapaturmien syntymisen estäminen omalla toiminnalla
 • kaikissa liikuntatilanteissa liikkuminen parhaansa yrittäen ja opiskelu- ja työkykyä edistäen

Hyvinvointia liikkumalla, valinnainen, 1 osp

 • erilaisiin liikkumistilanteisiin osallistuminen 
 • liikkumisen hyvinvointivaikutusten havainnoiminen 

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Kestävän kehityksen periaatteet
Opiskelija

 • tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden kytkeytymisen toisiinsa
 • hahmottaa ihmisen toiminnan merkityksen ilmastonmuutokseen
 • ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja tunnistaa luonnonvarojen kestävän käytön välttämättömyyden kansallisesti ja globaalisti
 • tunnistaa kestävän kehityksen toimintatapoja omassa elämässään ja työssään.

Hiilineutraalisuus ja kiertotalous
Opiskelija

 • ymmärtää hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden periaatteet
 • tunnistaa tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden.

Toiminnan eettiset näkökulmat
Opiskelija

 • tunnistaa työhön sisältyviä eettisiä valintoja
 • arvioi omia ja muiden ratkaisuja eettisesti.

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen, 1 osp
Opintojen aikana varmistetaan yllä kuvattujen osaamistavoitteiden saavuttaminen.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää