Valikko
Valinnaiset tutkinnon osat - kaikille yhteiset
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8516649 (ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa)
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8516750 (ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa)

Ammattitaitovaatimukset

Valmistautuminen kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen
Opiskelija
- etsii tietoa ja perehtyy kansainväliseen työympäristöön ja tulevaan työtehtävään
- perehtyy työtehtävään liittyvien maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan
- huolehtii kansainvälisessä työtehtävässä tarvittavista järjestelyistä ja asiakirjoista
- selvittää ja sopii työtehtävän tavoitteet ja sisällöt
- ottaa huomioon työympäristöön ja -tehtävään liittyvät vaatimukset, tarpeet ja aikataulun

Vuorovaikutus kansainvälisessä työympäristössä
Opiskelija
- toimii vuorovaikutuksessa kansainvälisen työyhteisön ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa
- käyttää toimialansa keskeistä sanastoa vieraalla kielellä
- jakaa osaamistaan kansainvälisessä työympäristössä
- käyttää eri viestintäkanavia vastuullisesti
- toimii eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
- toimii työkulttuurin mukaisesti

Työskentely kansainvälisessä ympäristössä
Opiskelija
- noudattaa sovittuja työaikoja ja toimintatapoja
- toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
- noudattaa työtehtäviin liittyviä määräyksiä ja ohjeita
- huomioi terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
- toimii vastuullisesti ja eettisesti
- toimii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen
Opiskelija
- arvioi kansainvälisessä työtehtävässä hankitun osaamisen merkitystä urallaan
- hyödyntää kansainvälistä osaamistaan työssään
- arvioi työtehtävään liittyvien maiden työmenetelmien ja toimintakulttuurien vaikutuksia työn sujuvuuteen ja lopputulokseen
- jakaa kansainvälistä osaamistaan työyhteisössä

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8516751

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työskennellen kansainvälisessä työympäristössä tai projektissa ulkomailla tai kotimaassa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan käyttämään saamen kieltä ja hyödyntämään saamelaiskulttuuriosaamistaan työelämässä oppimisen aikana.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Osaamisen hankkiminen kotimaassa
Mikäli opiskelija hankkii tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen kansainvälisessä työympäristössä kotimaassa, toimitaan samojen käytänteiden mukaisesti kuin yleensäkin työelämässä oppimisen suunnittelussa. Työelämässä oppimista ohjaava opettaja laatii koulutussopimuksen tai oppisopimuksen työpaikan kanssa. Sopimus voidaan laatia myös englanniksi, mikäli työpaikalla ei ole suomenkielistä yhteyshenkilöä.

Osaamisen hankkiminen ulkomailla
Mikäli HOKS-keskustelussa on todettu, että opiskelijalla on riittävät valmiudet ja mahdollisuus hankkia tutkinnon osassa vaadittava osaaminen ulkomailla, kannattaa tutkinnon osan suunnittelu käynnistää hyvissä ajoin. Opiskelija perehtyy Työelämässä oppiminen ulkomailla -oppaaseen, tekee ennakkovalmisteluja sekä täyttää tarvittavat lomakkeet yhteistyössä ofelaš-ohjaajan ja työelämässä oppimista ohjaavan opettajan kanssa. Myös opettajan on hyvä perehtyä oppaaseen. Jos TEO-jakso toteutuu oppisopimuksella, tulee opettajan perehtyä SAKK:n oppisopimuskäytänteet -ohjeistukseen. Työelämässä oppimista ohjaava opettaja laatii koulutussopimuksen tai oppisopimuksen työpaikan kanssa. Kun TEO-jakso tapahtuu ulkomailla, kannattaa sopia erityisen huolellisesti yhteydenpitoon, ohjaukseen ja työturvallisuuteen liittyvistä käytänteistä. Oppisopimuksen osalta erityishuomiota kannattaa kiinnittää myös palkkauksen ehtoihin ja käytänteisiin. Opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan TEO-jakson käytänteisiin, opiskelijan ohjaukseen, palautteen antamiseen sekä tarvittaessa arviointiin. Perehdyttämisessä voi hyödyntää myös englanninkielistä Työpaikkaohjaajan opasta.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi työpaikalla
Opetushallituksen ohjeen mukaan näytöt suunnitellaan ja näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa koulutuksen järjestäjän tutkintokielen mukaisesti. Mikäli opiskelija tekee tutkinnon osan näytön työpaikalla, toimitaan samojen käytänteiden mukaisesti kuin yleensäkin näytön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opettaja perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan näytön eri vaiheisiin ja varmentaa yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa opiskelijan valmiudet näyttöön. Opiskelija suunnittelee näytön yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa ja dokumentoi suunnitelman näytöstä Wilmaan tai Word-lomakkeelle. Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat opiskelijan osaamisen ja tekevät arviointipäätöksen.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi oppilaitoksella
Mikäli opiskelijan näyttö perustellusta syystä arvioidaan oppilaitoksella, osoittaa opiskelija osaamisensa dokumentoimalla, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon. Kaksi opettajaa arvioi opiskelijan osaamisen ja tekee arviointipäätöksen. Opettajat voivat pyytää myös työpaikkaohjaajalta aineistoa arvioinnin tueksi. Ruoktussa sijaitsevaan Esimerkkikysymyksiä osaamisen dokumentointiin –tiedostoon on koottu ammattitaitovaatimuksittain kysymyksiä, joita voi halutessaan hyödyntää ja vapaasti muokata alan ja opiskelijan tarpeiden mukaiseksi. Työelämässä oppiminen ulkomailla –oppaan matkaraporttiosiossa on lisää kysymyksiä, joita voi myös käyttää osaamisen dokumentoinnin apuna, jos TEO-jakso on toteutunut ulkomailla. Opiskelija voi dokumentoida osaamista myös muulla yhdessä sovitulla tavalla, esimerkiksi valokuvaamalla, videoimalla tai kirjoittamalla blogia.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8516752 (ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa) 

Ammattitaitovaatimukset

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu
Opiskelija
- hankkii yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa
- laatii asiakaslähtöisen toimenpidesuunnitelman ja täsmentää yrityksen tavoitteet
- laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän aseman
- tunnistaa yritystoimintaan liittyvät keskeiset riskit
- ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset ja merkityksen liiketoiminnalle

Yrityksen liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen rakentaminen
Opiskelija
- hankkii liiketoiminnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita
- sopii yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa
- solmii tarvittaessa yhteistyösopimukset vastuut ja velvollisuudet huomioiden

Yrityksessä toimiminen
Opiskelija
- toimii yrittäjänä tai osana yhteistyöverkostoa
- hoitaa sovittua liiketoiminnan osa-aluetta
- ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita
- toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti

Yrityksen toiminnan arviointi ja kehittäminen
Opiskelija
- asettaa toiminnalleen tavoitteita yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti
- tekee rakentavia ja perusteltuja ehdotuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi laatu- ja tulostavoitteet huomioiden
- ottaa suunnitelmissaan huomioon asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8516754 (tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa) 
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla yrityksessä ja kehittämällä yrityksen liiketoimintaa suunnitelman mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin, sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja ideoiminen
Opiskelija
- kartoittaa valitsemallaan alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita
- arvioi kartoituksen pohjalta liiketoimintamahdollisuuksia
- ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset ja merkityksen liiketoiminnalle

Liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen
Opiskelija
- selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä
- kartoittaa liikeideoita ja valitsee niistä toteuttamiskelpoisen
- tekee suunnitelman yrityksen toiminnoista hyödyntäen tarvittaessa asiantuntijoita
- laskee yritystoimintaan liittyviä tuottoja ja kustannuksia sekä suunnittelee rahoitusta
- ottaa suunnittelussa huomioon toimialan lainsäädännön

Verkostoituminen sidosryhmien kanssa
Opiskelija
- valitsee toimintansa kannalta keskeisiä sidosryhmiä
- esittelee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintamallin jollekin keskeiselle sidosryhmälle

Yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen
Opiskelija
- valitsee sopivan yritysmuodon
- laskee tarvittavan rahoituksen
- selvittää yrityksen keskeiset perustamisasiakirjat ja laatii ne

Vahvuuksien ja osaamisen arviointi
Opiskelija
- kartoittaa vahvuutensa toimia yrittäjänä
- esittelee yritystoiminnassa tarvittavan osaamisensa

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8516753 (tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ovat samat kaikissa tutkinnoissa) 
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelman kehittämälleen liikeidealle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan liiketoimintasuunnitelmassa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää