Valikko
Taideteollisuusalan pt - saamenkäsityöala, korukivi- ja jalometalli

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (OPH-5159-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Saamenkäsityöala, korukivi ja jalometalli

Hyväksytty johtokunnassa 29.9.2022

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 •  dokumentoida omaa työtään ja työskentelyään
 • tuotteistaa omaa osaamistaan
 • markkinoida omaa osaamistaan

Linkki tutkinnon osan arviointiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858766

Osaamisen hankkiminen

 • dokumentoidaan omaa työskentelyä ja valmiita töitä erilaisin menetelmin kuten esimerkiksi piirtämällä, valokuvaamalla, videoimalla ja kirjoittamalla
 • huomioidaan tekijänoikeudet
 • tutustutaan ammattialaan
 • esitellään työskentelyä ja tuotteita
 • laaditaan ammatillinen portfolio
 • suunnitellaan markkinointia ja julkaistaan sisältöä digitaalisesti
 • toimitaan erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä (mm. Instagram, Facebook, nettisivut, blogi, YouTube, Pinterest)

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan saamelaisiin käsityöntekijöihin digitaalisissa ympäristöissä ja arvioidaan omaa toimintaa suhteessa saamelaiskulttuuriin.

Etenemisen ehdot
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella ja valmistaa saamenkäsityöalan tuotteita
 • hankkia ja käyttää saamenkäsityöalan kulttuuritietoa
 • hankkia ja esikäsitellä saamenkäsityöalan materiaaleja
 • huomioida työhyvinvoinnin työskentelyssään.

Linkki tutkinnon osan arviointiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859161

Osaamisen hankkiminen

 • perehdytään saamenkäsityökulttuuriin ja saamelaiseen tapakulttuuriin
 • valmistetaan perinteisiä saamenkäsityöalan tuotteita
 • hankitaan ja esikäsitellään luonnosta saatavia materiaaleja ja tutustutaan lupakäytänteisiin
 • esitellään työskentelyä
 • toimitaan ryhmässä
 • hankitaan tietoa työskentelyn tueksi
 • käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa
 • tutustutaan alkuperäiskansa -käsitteeseen
 • huomioidaan työhyvinvointia työskentelyssä
 • perehdytään työturvallisuusasioihin
 • osallistutaan saamenkulttuuritapahtumiin saamelaisalueella
 • tehdään opintomatkoja lähimaastoon

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu kokonaisuudessaan saamelaiseen kulttuuriin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • palvella asiakkaita erilaisissa ammattialan asiakaspalvelutilanteissa
 • edistää myyntiä
 • toimia työyhteisön jäsenenä

Linkki tutkinnon osan arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858768

Osaamisen hankkiminen

 • perehdytään tuotteisiin, joita edustetaan
 • perehdytään oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen
 • rakennetaan kaupallisia esillepanoja estetiikka huomioiden
 • esitellään asiakkaalle tuotteita tai palveluja ja ohjataan niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan
 • palvellaan vieraskielistä asiakasta tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa
 • toimitaan työyhteisön jäsenenä yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti
 • otetaan vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä kehitetään asiakaspalvelutaitoja
 • noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja alan eettisiä periaatteita
 • toimitaan työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osassa perehdytään asiakaspalveluun ja myyntityöhön saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehdot

Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa:

 • neuvotella asiakkaan kanssa 
 • suunnitella ammattialan asiakastyön
 • valmistaa ja luovuttaa ammattialan asiakastyön. 


Linkki ePerusteisiin
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858769

Toteutussuunnitelma 

 • kartoitetaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia ja keskustellaan ammattialan asiakastyöstä 
 • neuvotellaan asiakkaan kanssa suunniteltavan asiakastyön aikataulusta ja kustannuksista 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • laaditaan tarjouksia asiakastöistä 
 • ideoidaan ja suunnitellaan asiakastöitä 
 • laaditaan havainne- tai esityskuvia asiakastöistä 
 • laaditaan teknisiä piirroksia 
 • valitaan materiaalit suunniteltuun tuotteeseen huomioimalla kestävä kehitys 
 • valmistetaan ja viimeistellään asiakastöitä aikatauluja noudattaen 
 • luovutetaan asiakastyöt ja pyydetään palautetta 
 • huolehditaan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 
 • Arviointisuunnitelma 
 • Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto 
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

 

Erikoistuminen taideteollisuusalalla, 15 osp (105900)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • perehtyä ammattialan erikoistyöhön
 • työskennellä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä
 • varmistaa työn laadun.


Linkki ePerusteisiin

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859130

Toteutussuunnitelma

 •  syvennetään aiemmin opittuja saamenkäsityötaitoja
 • hankitaan tietoa
 • pohditaan tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen
 • laaditaan työsuunnitelmia
 • huolletaan ja tarvittaessa valmistetaan työkaluja
 • varataan työssä tarvittavat parhaiten erikoistyöhön soveltuvat materiaalit, työkalut ja laitteet
 • dokumentoidaan ja esitellään työskentelyä
 • käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa
 • toimitaan ryhmässä
 • vieraillaan käsityöntekijöiden luona

Arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja – kulttuurin osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • toimia jalometallialalla asiakaslähtöisesti
 • suunnitella jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön asiakkaalle
 • suunnitella jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön valmistusta
 • valmistaa jalometallialan tuotteen tai kaiverrustöitä
 • viimeistellä jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön
 • noudattaa työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja.


Linkki ePerusteisiin

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7858767

Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla.

 • perehdytään asiakastilanteisiin ja niissä toimimiseen
 • suunnitellaan jalometallialan tuotteita ja/tai kaiverrustöitä
 • käytetään 3-D suunnitteluohjelmaa hyödyksi jalometallialan töissä
 • toteutetaan tuotteen suunnitteluprosesseja (mm. teknisten piirustusten valmistaminen ja visualisointi)
 • perehdytään jalometallialan lainsäädäntöön ja siihen liittyviin leimauskäytänteisiin saamelaisalueen eri valtioissa
 • tehdään jalometallialalle olennaisia laskutoimituksia (mm. seos- ja tilavuuslaskut)
 • hinnoitellaan jalometallialan tuotteita
 • suunnitellaan omaa työskentelyä
 • valmistetaan jalometallialan tuotteita ja/tai kaiverrustöitä
 • huolletaan jalometalli- ja kaiverrusalan työkaluja ja – koneita
 • perehdytään tuotteiden myyntiin ja pakkaukseen liittyviin toimenpiteisiin
 • dokumentoidaan omaa työskentelyä ja esitellään dokumentointia muille
 • huolehditaan työympäristöstä sekä työergonomiasta ja -turvallisuudesta


Arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa ovat keskeisessä roolissa saamelaiseen kulttuuriin liittyvät jalometalliesineet; niiden merkitykset ja valmistaminen. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.


Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • kartoittaa korjaustarpeen
 • korjata tilan tai tuotteen
 • luovuttaa korjatun tilan tai tuotteen.

Linkki ePerusteisiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859132

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina

 • otetaan vastaan korjattavia tai huollettavia tuotteita
 • tehdään tyylin ja aikakauden mukaisia sekä realistisia korjaus- tai huoltoarvioita
 • hankitaan tarvittavaa tietoa työn pohjaksi
 • työskennellään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tuotetaan tarvittavat dokumentit
 • viimeistellään tila tai tuote luovutuskuntoon
 • opastetaan ja neuvotaan asiakasta tilan tai tuotteen huoltamisessa
 • arvioidaan omaa työsuoritusta ja sen laatua, työskentelyn joutuisuutta ja asiakastyytyväisyyttä

  Arviointisuunnitelma

  Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

  Saamelaiskulttuurin toteutuminen


  Tutkinnon osassa tutustutaan saamelaisiin esineisiin, pukuihin ja työkaluihin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

  Etenemisen ehto


  Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • soveltaa suunnittelussa kulttuuriperintöä
 • toteuttaa kulttuuriperintöön pohjautuvan tuotteen, tilan tai palvelun
 • kaupallistaa idean.

Linkki ePerusteisiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859133

Toteutussuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina.

 • hankitaan tietoa oman ammattialan sekä omasta kulttuuriperinnöstä
 • kartoitetaan oman ammattialan markkinoita ja kilpailutilannetta
 • syvennetään tietoa IP-oikeuksista ja toimitaan niiden pohjalta kulttuurisesti, eettisesti sekä tekijänoikeudet huomioiden kestävällä tavalla
 • määritellään tuotteen, tilan tai palvelun kohderyhmää ja perehdytään sen/niiden arvoihin
 • tehdään luonnoksia ja suunnitelmia suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä asiakastapaamisten tueksi
 • suunnitellaan tuotteen, tilan tai palvelun koko tuotantoprosessi ja laaditaan siitä kirjallinen sekä kuvallinen (tarvittavat tekniset piirustukset, luonnokset tms.) kuvaus
 • työskennellään koko prosessin ajan ympäristövaikutukset huomioiden
 • valmistetaan sekä viimeistellään tuote, tila tai palvelu
 • laaditaan esittelymateriaalia tuotteen, tilan tai palvelun tueksi eri markkinointikanaviin
 • hinnoitellaan tuote, tila tai palvelu perustellen hinnan muodostuminen

Arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan oman alueen sekä kulttuurin kulttuuriperintöön. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto

Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.


Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina.

 • kokeillaan ohjaustoimintaan soveltuvia käsityötekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja
 • tutustutaan erilaisiin ohjaustoiminnassa käytettäviin ohjausmenetelmiin sekä valitaan niistä ohjeiden mukaan kohderyhmälle ja käsityötekniikkaan sopivan
 • laaditaan ohjaussuunnitelmia
 • laaditaan työohjeita
 • lasketaan ohjauspalvelun kustannuksia
 • ohjataan käsityötaitoja asiakasryhmille
 • annetaan palautetta ryhmän työskentelystä
 • arvioidaan omaa työskentelyä
 • suunnitellaan ammattialan ohjauspalveluja
 • etsitään mahdollisia yhteistyötahoja
 • tutustutaan tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöön sekä tekijänoikeuslainsäädäntöön
 • työskennellään työturvallisesti ja huolehditaan työhyvinvoinnista

Arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan käsityötaitojen ohjaukseen saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.


Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • hankkia tietoa
 • suunnitella ammattialan malliston
 • toteuttaa ammattialan malliston.

Linkki ePerusteisiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859135

Toteutussuunnitelma
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina.

 • hankitaan tietoa ammattialan materiaaleista, tuotantomenetelmistä ja jakelukanavista
 • esitellään tuotoksia työryhmälle
 • perehdytään hyvän muotoilun periaatteisiin
 • määritellään kohderyhmiä
 • perehdytään immateriaalioikeuksien periaatteisiin
 • laaditaan koosteita kohderyhmän elämäntyylistä (lifestylestä)
 • ideoidaan ja luonnostellaan toteutusvaihtoehtoja
 • tehdään esteettisiä suunnitelmia
 • suunnitellaan tuotteita
 • suunnitellaan työn valmistamisen vaiheita
 • valmistetaan ammattialaan malliston mallikappaleet
 • lasketaan kustannuksia
 • hinnoitellaan tuotteita
 • arvioidaan omaa työskentelyä.

Arviointisuunnitelma
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.


Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa 

 • suunnitella ammattialan myyntitapahtuman 
 • toteuttaa myyntitapahtuman 

toimia vuorovaikutuksessa. 

Linkki ePerusteisiin 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859137

Toteutussuunnitelma 

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina. 

 • perehdytään niin saamelaisalueen kuin laajemminkin sijaitseviin digitaalisiin ja fyysisiin myyntitapahtumiin 
 • toimitaan työryhmän jäsenenä ja viestitään myyntitapahtumaan liittyen eri digitaalisia kanavia hyödyntäen 
 • perehdytään myyntitapahtuman kohderyhmään ja asetetaan tavoitteita tapahtumalle 
 • ideoidaan ja kehitetään myyntitapahtuman visuaalista ilmettä 
 • perehdytään myyntitapahtuman ohjeisiin, sopimuksiin ja työturvallisuusmääräyksiin 
 • dokumentoidaan myyntitapahtuman suunnittelua ja toteutusta sekä tallennetaan sitä vaaditun sekä sovitun mukaisesti 
 • verkostoidutaan tarpeen mukaan oman alan toimijoiden ja jälleenmyyjien kanssa 
 • rakennetaan esillepanoja, ylläpidetään niitä sekä puretaan ne 
 • käyttäydytään ja pukeudutaan myyntitapahtuman hengen mukaisesti 
 • toimitaan asiakkaiden kanssa vuorovaikutustilanteissa 
 • otetaan vastaan palautetta ja analysoidaan mm. sen pohjalta myyntitapahtuman onnistumista ja mahdollisia muutostarpeita
 • huolehditaan myyntitapahtuman ennakko-, reaaliaikais- ja jälkimarkkinoinnista 

Arviointisuunnitelma 
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. Myyntitapahtuma toteutetaan lähtökohtaisesti saamelaisalueella. 

Etenemisen ehto 
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 


Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa 

 • suunnitella ammattialan osaamisesta palvelun 
 • toteuttaa palvelun
 • toimia vuorovaikutustilanteissa. 

Linkki ePerusteisiin 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859138

Toteutussuunnitelma 
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina. 

 • suunnitellaan taideteollisuusalalle ominaista palvelua 
 • kartoitetaan kohderyhmän palvelun tarpeita  
 • toimitaan ryhmän jäsenenä 
 • laaditaan palvelun oheismateriaalia 
 • hankitaan tietoa palvelun vaatimista turvallisuus- jne. säädöksistä 
 • hinnoitellaan palvelua 
 • toimitaan palvelutilanteissa
 • vastaanotetaan palautetta palvelusta ja analysoidaan sitä kehittämään omaa toimintaa sen pohjalta 

Arviointisuunnitelma 
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa tutustutaan saamelaisalueella tapahtuviin ja ominaisiin taideteollisuusalan palvelukokonaisuuksiin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto 
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 


Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa 

 • suunnitella ammattialan sisältöä digitaaliseen ympäristöön 
 • tuottaa julkaisuvalmista sisältöä digitaaliseen ympäristöön
 • testata ja kehittää sisältöä. 


Linkki ePerusteisiin 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859142

Toteutussuunnitelma 

 • Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina. 
 • perehdytään kohderyhmän trendeihin ja tyyleihin 
 • perehdytään sisältömarkkinoinnin kanaviin (mm. erilaiset digitaaliset työkalut ja alustat) 
 • tuotetaan, viimeistellään ja julkaistaan sisältöä eri julkaisukanaviin 
 • tallennetaan sisältöä järjestelmällisesti 
 • huomioidaan hakukoneoptimoinnin periaatteet 
 • noudatetaan tietoturvakäytänteitä 
 • noudatetaan tekijänoikeuskäytänteitä 
 • testataan ja analysoidaan sisällön toimivuutta eri sisältömarkkinointikanavissa 
 • toimitaan työryhmässä 

hankitaan uusia seuraajia sisältömarkkinoinnin kanaviin 

Arviointisuunnitelma 
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa tutustutaan saamelaisalueen sisältömarkkinoinnin kanaviin. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto 
Ei ole. 


Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa: 

 • suunnitella tuotteen, tilan tai palvelun 
 • valmistaa tuotteen, rakentaa tilan tai toteuttaa palvelun
 • huolehtia työhyvinvoinnista. 


 Linkki ePerusteisiin 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854767/tutkinnonosat/7859147

Toteutussuunnitelma 

 • tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia taitoja opitaan oppilaitoksessa ja/tai työpaikalla ja/tai projektina. 
 • tutustutaan saamenkäsityöalan kulttuurilliseen historiaan ja ilmiöihin 
 • perehdytään oman suvun tai kotiseudun käsityöperinteeseen 
 • suunnitellaan ja valmistetaan asiakaslähtöisiä tuotteita 
 • tutustutaan kuluttajansuojalakiin ja tekijänoikeuksiin 
 • käytetään ammattialalle soveltuvia tietokoneohjelmistoja (mm. Rhino 3D, Weavepoint, Photoshop, MS Office) 
 • laaditaan työsuunnitelmia 
 • lasketaan tuotteen valmistamisen kustannuksia 
 • hankitaan materiaaleja 
 • etsitään tietoa materiaalien ja työvälineiden hankintakanavista 
 • perehdytään jätteiden lajitteluun käsityöalalla 
 • laaditaan tuotteiden käyttö- ja huolto-ohjeita 
 • huolletaan ja korjaamalla työvälineitä 
 • dokumentoidaan ja esitellään omaa työskentelyä 
 • käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa 
 • toimitaan ryhmässä 
 • vahvistetaan omaa sisäistä yrittäjyyttä 
 • huomioidaan työhyvinvointia työskentelyssä
 • osallistutaan taideteollisuusalan tapahtumiin 


Arviointisuunnitelma 
Henkilökohtainen näytön ja arvioinnin suunnitelma kirjataan HOKSiin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa käytetään saamenkieltä ja saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto 
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. 


Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija
- havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
- toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
- noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
- suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa
- havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät
- ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa
- hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi
- osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti
- toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita
- tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen

Osaamistavoitteet
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön.

Opiskelija
- kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
- tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
- perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta
- hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
- kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/. Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta

Osaamistavoitteet
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin.

Opiskelija
- pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita
- ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla
- arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä
- osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa
- hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta
-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

Teema 4: Terveysosaaminen

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja.

Opiskelija
- tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä
- tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä
- toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin:
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.

Opiskelija
- osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan TAI
- vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
- kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa.

Suosituksia osaamisen osoittamiseen ja arviointiin:
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/. Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.

 
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää