Valikko
Valinnaiset tutkinnon osat
EtusivuOpiskelijalleOsaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ja opetussuunnitelmatAmmatilliset perustutkinnotValinnaiset tutkinnon osat > Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Saamelaisalueen erityispiirteisiin perehtyminen
Opiskelija osaa
- hahmottaa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä
- huomioida suunnittelussa saamelaiskulttuurin, monikulttuurisuuden ja luonto-olosuhteet  
- toimia kulttuurisensitiivisesti suunnittelussa ja tunnistaa kulttuurisen omimisen ilmiönä
- huomioida suunnittelussa saamelaisalueen elinkeinorakenteen 
- arvioida mahdollisuuksia yhdistää eri toimialoja yritystoiminnassa
- tunnistaa toimintaympäristön logistiset erityispiirteet mukaan lukien rajamuodollisuudet
- selvittää toimialansa merkittävimmät toimijat ja toimintatavat.

Yrityksen perustamisen lähtökohdat
Opiskelija osaa
- arvioida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan
- ideoida liikeidean asiakaslähtöisesti ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia saamelaisalueella
- laatia liikeidean pohjalta realistisen ja perustellun liiketoimintamallin
- laatia alustavan budjetin, rahoitussuunnitelman ja riskienhallinta-analyysin
- löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä hyödyntäen eri kanavia.

Yrittäjämäinen toiminta käytännön työtehtävissä
Opiskelija osaa
- rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja saamelaisalueella
- suunnitella, arvioida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
- ottaa huomioon toimialan lainsäädännön ja turvallisuustekijät 
- toimia käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti.

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- alueen erityispiirteisiin perehtyminen
- saamelaisalueen toimijoihin, toimialoihin, elinkeinoihin ja yrittäjiin tutustuminen
- käytännön työtehtäviin osallistuminen erilaisissa oppimisympäristöissä yrittäjämäisesti toimien.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä laatimalla liiketoimintamallin ja toimimalla käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa toteutetaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Osaamisen arviointi 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • - toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti 

 • - tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • - toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 

 • - tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • - toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 

 • - esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

 • - ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:

 
 • - suunnittelee ja järjestää kansainvälistä yhteistyötä 

 • - esittelee omia ja alueensa lähtökohtia ja näkemyksiä kulttuuritaustoiltaan erilaisille toimijoille 

 • - ohjaa kansainvälisiä ryhmiä oman osaamisalueensa tehtävissä 

 • - käyttää toista kotimaista ja vierasta kieltä sekä tarvittavia kansainvälisen yhteydenpidon välineitä ja alustoja

 • - tekee kansainvälisessä yhteistyössä toimimisesta raportteja ja esittää kehityskohteita

 • - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden

 • - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

 •  

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • - erilaisiin kansainvälisen yhteistyön suunnittelun ja toteutuksen toimiin osallistuminen 

 • - kansainvälisen yhteistyön erilaiset organisaatiot ja muut toimijat 

 • - kansainväliseen verkostoituminen ja yhteydenpito erilaisilla viestimillä ja sovelluksilla 


Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa 
näytössä kansainvälisen yhteistyön toimissa kulttuuritaustoiltaan erilaisten ryhmien kanssa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen oman kansainvälisen saamelaisyhteisön ja muun alkuperäiskansayhteistyön kansainvälisiin toimiin, joissa usein pääasiallinen käyttökieli on saamenkieli.

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset

Työn suunnittelu, materiaalit ja työvaiheet 

Opiskelija: 

 
 • - suunnittelee ja toteuttaa sisnan perinteisen ja pienteollisen valmistuksen vaiheet 

 • - suunnittelee ja toteuttaa poron koipinahkojen perinteisen ja pienteollisen valmistuksen vaiheet 

 • - käyttää henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa työtehtävissä 

Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö ja huolto

Opiskelija: 

 
 • - työskentelee koneilla ja laitteilla turvallisesti ja huomioiden tila- ja laitekohtaiset turvallisuusmääräykset 

 • - käyttää, säilyttää ja hävittää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti nahanmuokkauksen kemikaaleja

 • - toteuttaa koneiden ja laitteiden päivittäiset huoltotoimenpiteet

 • - tunnistaa koneiden, laitteiden ja tilan rakenteiden vaativamman huollon ja korjauksen tarpeet sekä tiedottaa niistä eteenpäin

 • - ylläpitää ja päivittää osaamisensa vähintään kolmen vuoden välein

Siivous ja jätehuolto

Opiskelija: 

 
 • - lajittelee jätteet ja toimittaa ne tarkoituksenmukaisiin keräyspisteisiin 

 • - huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä  

 

Ohjaaminen ja neuvonta

Opiskelija: 

 
 • - suunnittelee ja toteuttaa opiskelijaryhmälle usean päivän laajuisen sisnojen teon tai koipinahkojen käsittelyn kurssin 

 • - laatii työohjeita koneiden ja laitteiden käyttöön sekä materiaalien käsittelyyn ja varastointiin 

 • - ohjaa tilankäyttäjiä koneiden, laitteiden ja tilojen turvalliseen käyttöön 

 • - ohjaa ja neuvoo sisnojen ja koipinahkojen työstämisen työvaiheissa toimimisessa

 • - ottaa huomioon erilaisten oppijoiden kanssa toimimisen vaatimukset

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 

Muokkaamon käyttö 10 osp (opetus 6 osp, työelämä 4 osp) 

 • ensiapu- ja työturvallisuustaidot 

 • nahkojen muokkaaminen (nivotus, koneellinen kaapiminen, parkitus ja pehmitys) 

 • koipinahkojen käsittely (nylky, suolaus, koneellinen näskäys ja parkitus)  

 • muokkaamon koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö ja huolto 

 • siivous, muu puhtaanapito ja jätehuolto 

 

 

Ohjaaminen ja neuvonta 5 osp (opetus 3 osp, työelämä 2 osp) 

 • erilaisten oppijoiden ohjaaminen muokkaamotyöskentelyssä  

 • kuva-, teksti- ja video-ohjeiden laatiminen muokkaamon, koneiden ja laitteiden käyttöön sekä yleisesti nahkojen valmistukseen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työtehtävissä nahkamuokkaamolla poron sisnanahan ja koipinahkojen valmistuksessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Koko poron hyödyntäminen ja käsityömateriaalien valmistaminen poron nahasta on keskeinen osa saamelaiskulttuuria. Opiskelijan ja työyhteisön poronhoidon saamenkielinen tai siihen pohjautuva sanasto säilyy ja kehittyy, kun perinteisiä ammattitaitoja ylläpidetään. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- xxxxx...

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- xxxx...

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ...

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tekstiä....

Etenemisen ehdot
Tekstiä....

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija: 

 • - suunnittelee ja järjestää poronhoidossa käytettävän välineen tai sovelluksen valmistuksen, varustelemisen, asentamisen sekä käytön 

 • - valmistaa, varustaa tai asentaa poronhoidossa tarvittavan apuvälineen, ajoneuvon tai sovelluksen 

 • - käyttää poronhoidossa hyödynnettävää apuvälinettä, ajoneuvoa tai sovellusta 

 • - arvioi apuvälineiden hyödyllisyyttä ja taloudellisuutta 

 • - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

 • - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • - apuvälineiden tarpeen kartoitus ja mahdollisuudet kestävän kehityksen näkökulmasta 

 • - apuvälineiden valmistuksen ja kunnostamisen suunnittelu 

 • - apuvälineiden kunnostaminen ja valmistus 

 • - materiaalien kierrätys ja hävittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työelämässä apuvälineiden kunnostamisessa ja valmistuksessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Apuvälineiden kunnostaminen ja valmistaminen pohjautuu saamelaiseen duodji-perinteeseen.

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija: 

 
 • - noudattaa työssään eläinten käsittelyä ja lopettamista koskevaa lainsäädäntöä 

 • - noudattaa työssään työturvallisuutta, hygieniaa ja teurastamon omavalvontasuunnitelmaa 

 • - suunnittelee ja tekee poron lopettamiseen sisältyvät työvaiheet teurastamolla lopettamisasetuksen kelpoisuusvaatimusten tasoisesti 

 • - käyttää työvälineitä ja laitteita turvallisesti ja huomioiden tila- ja laitekohtaiset turvallisuusmääräykset

 • - puhdistaa ja huoltaa työvälineet ja laitteet

 • - tunnistaa koneiden, laitteiden ja tilan rakenteiden vaativamman huollon ja korjauksen tarpeet sekä tiedottaa niistä eteenpäin

 • - lajittelee jätteet ja toimittaa ne tarkoituksenmukaisiin keräyspisteisiin

 • - käyttää henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa työtehtävissä

Osaamisen hankkiminen

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Lainsäädäntö (1,5 osp) 

 • - työturvallisuus 

 • - hygipassi 

 • - poronhoitajan hätäensiapu 

 • - omavalvonta ja sen lopettamista koskevat määräykset sekä päivittäiset kirjaukset 

 • - eläinsuojelulaki ja -asetus sekä lopetusasetus 

 • - teuraisiin liittyvät dokumentit 

 

 

Lopettamisen työt (työelämässä oppiminen) (3,5 osp 

 • - omavalvonnan päivittäiset toimenpiteet ja kirjaukset 

 • - lopettamiseen liittyvät työt säilyttämisestä verenlaskuun 

 • - siivous, jätehuolto ja välineiden huolto 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työtehtävissä käytännön työssä poron teurastuksessa (sisältää lopettamiseen liittyvät vaiheet, siivous- ja huoltotyöt sekä kirjallisia töitä). Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Porojen kanssa työskentely on keskeinen osa saamelaiskulttuuria. Opiskelijan ja työyhteisön poronhoidon saamenkielinen tai siihen pohjautuva sanasto säilyy ja kehittyy, kun porojen kanssa ollaan tekemisissä päivittäin.

Etenemisen ehdot

- vähintään 16 vuoden ikä, alaikäisiltä huoltajan suostumus 

- salmonella-todistus 

- henkinen ja fyysinen työkyky

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa (teurastuksen esimies, 10 osp): 

 

 
 • - suunnitella ja toteuttaa teurastuksen toimenpiteet 

 • - huolehtia teurastamon tiloista, laitteista ja varustuksesta 

 • - ylläpitää toiminnan ja sen dokumentoinnin säädösten mukaisuutta

 • - huolehtia materiaalivirroista

 • - tehdä omavalvonnan kirjaukset teurastuskauden aikana 

 

 

Opiskelija osaa lisäksi (teurastamon esimies, yht. 15 osp): 

 

 
 • - suunnitella ja toteuttaa teurastuskauden toimenpiteet

 • - palvella ja valvoa työntekijöitä, vuokralaisia ja vierailijoita

 •  tehdä vuosittaiset raportoinnit ja päivitykset 

 

 

 

 

 

 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 

Teurastuksen esimies: 

 • omavalvonnan päivittäiset kirjaukset 

 • materiaalivirroista huolehtiminen 

 • tilojen, laitteiden ja työkalujen päivittäinen huolto 

 • Säädösten mukaisen toiminnan ylläpitäminen 

 • vuokralaisten ja muiden työntekijöiden perehdyttäminen säädösten mukaiseen toimintaan 

 

Teurastamon esimies edellisten lisäksi:  

 • tilojen ja toiminnan esittely viranomaisille ja muille vierailijoille 

 • vuosittaiset huollot, varustelut, ilmoitukset ja raportit 

 • omavalvontasuunnitelman päivittäminen 


Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla poroteurastamon esimiehen tehtävissä teurastuskaudella sekä vuosittain tehtävissä toimenpiteissä teurastuskautta ennen ja sen jälkeen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Etenemisen ehdot
Hygipassi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää