Valikko
Valinnaiset tutkinnon osat
EtusivuOpiskelijalleOsaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ja opetussuunnitelmatAmmatilliset perustutkinnotValinnaiset tutkinnon osat > Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Saamelaisalueen erityispiirteisiin perehtyminen
Opiskelija osaa
- hahmottaa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä
- huomioida suunnittelussa saamelaiskulttuurin, monikulttuurisuuden ja luonto-olosuhteet  
- toimia kulttuurisensitiivisesti suunnittelussa ja tunnistaa kulttuurisen omimisen ilmiönä
- huomioida suunnittelussa saamelaisalueen elinkeinorakenteen 
- arvioida mahdollisuuksia yhdistää eri toimialoja yritystoiminnassa
- tunnistaa toimintaympäristön logistiset erityispiirteet mukaan lukien rajamuodollisuudet
- selvittää toimialansa merkittävimmät toimijat ja toimintatavat.

Yrityksen perustamisen lähtökohdat
Opiskelija osaa
- arvioida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan
- ideoida liikeidean asiakaslähtöisesti ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia saamelaisalueella
- laatia liikeidean pohjalta realistisen ja perustellun liiketoimintamallin
- laatia alustavan budjetin, rahoitussuunnitelman ja riskienhallinta-analyysin
- löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä hyödyntäen eri kanavia.

Yrittäjämäinen toiminta käytännön työtehtävissä
Opiskelija osaa
- rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja saamelaisalueella
- suunnitella, arvioida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
- ottaa huomioon toimialan lainsäädännön ja turvallisuustekijät 
- toimia käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti.

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- alueen erityispiirteisiin perehtyminen
- saamelaisalueen toimijoihin, toimialoihin, elinkeinoihin ja yrittäjiin tutustuminen
- käytännön työtehtäviin osallistuminen erilaisissa oppimisympäristöissä yrittäjämäisesti toimien.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä laatimalla liiketoimintamallin ja toimimalla käytännön työtehtävissä yrittäjämäisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa toteutetaan sisältöjä, joissa opiskelija perehtyy saamelaisalueeseen toimintaympäristönä, alueen erityispiirteisiin ja elinkeinoihin sekä näiden tarjoamiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Osaamisen arviointi 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • - toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti 

 • - tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • - toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 

 • - tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • - toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 

 • - esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

 • - ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

Saamen kieli ja kulttuuri, 15 osp

 

Tutkinnon osan voi suorittaa valinnaisena ammatillisena tutkinnon osana (5 tai 15 osp). Opintoja on mahdollista HOKSata myös yhteisiin tutkinnon osiin.

Mikäli opiskelija suorittaa tutkinnon osan 5 tai 15 ospin laajuisena ammatillisena tutkinnon osana, opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä. Tutkinnon osan (15 osp) osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen osoitetaan kolmessa eri näyttötilaisuudessa (5 osp + 7 osp + 3 osp) oppilaitoksella. Osaaminen osoitetaan osa-alueen loppupuolella kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeilla. Osa-alueista annetaan numeerinen arvosana ja arviointi dokumentoidaan perusteluineen näytön arviointilomakkeeseen. Kun opiskelija on suorittanut kaikki kolme numeerisesti arvioitua osa-aluetta, päättää tutkinnon osan (15 osp) arvosanasta kaksi opettajaa. Mikäli opiskelija suorittaa vain 5 osp:n laajuisen tutkinnon osan (saamen kieli), arvioinnista päättää kaksi opettajaa.

 

Saamen kieli, 5 osp, alkeista alkava, valinnainen

 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
- käyttää saamen kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- saamen kielen perusrakenteita

 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- perusasioiden kertominen itsestä
- yksinkertaiseen keskusteluun osallistuminen
- konkreettisen ja jokapäiväisiin tarpeisiin liittyvän sanaston hallitseminen
- tuttuihin aihepiireihin liittyvän puheen ja tekstin ymmärtäminen
- yksinkertaisten tekstien ja viestien tuottaminen
- kielen perusrakenteiden käyttäminen


Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaaminen osoitetaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeella.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen 

Tutkinnon osassa opiskellaan saamen kieltä.


Etenemisen ehdot

Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


Osaamisen arviointi

Arviointitaulukko alla.

 

Saamen kieli, 7 osp, jatko, valinnainen

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
- käyttää saamen kieltä erilaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa
- saamen kielen perusrakenteita ja oman alansa sanastoa

 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- viestiminen päivittäiseen elämään liittyvissä tilanteissa
- vaihtelevien suullisten ja kirjallisten viestin tuottaminen ja ymmärtäminen
- perusrakenteiden ja -sanaston hallitseminen
- opittujen asioiden soveltaminen

 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Osaaminen osoitetaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeella.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Tutkinnon osassa opiskellaan saamen kieltä.

 

Etenemisen ehdot
Saamen kieli 5 osp tulee olla suoritettuna tai vastaava osaaminen hankittuna muulla tavoin.

 

Osaamisen arviointi
Arviointitaulukko alla.

 

Saamelaiskulttuurisensitiivisyys omalla ammattialalla, 3 osp, valinnainen

 
Saamelaiskulttuurisensitiivisyys on kulttuurista ymmärrystä ajattelutavoista, arvoista, normeista ja toimintatavoista, herkkyyttä huomioida saamelaiskulttuurin erityispiirteitä, kulttuurisesti vastaanottavaista ja ymmärtäväistä asennoitumistapaa sekä käyttäytymistä, havainnoimista ja kykyä tunnistaa minkälaisia merkityksiä saamelaiskulttuurissa on. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ollaan valmiita kohtaamaan toinen ihminen arvostavasti tiedostaen hänen saamelainen kulttuuritaustansa. Saamelaiskulttuurisensitiivisyys on myös sitä, että harjaannuttaa itsensä tietoisesti hankkimaan vuorovaikutteisia kokemuksia ja tietoa saamelaiskulttuurista ja tunnistaa ja kunnioittaa saamelaisen kulttuuriperinnön arvoa ja rikkautta.

 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
- havainnoida ja kerätä tietoa saamelaiskulttuurista oman alansa näkökulmasta
- ottaa huomioon saamelaiskulttuuria omalla alallaan

 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- saamelaiskulttuurin havainnoiminen
- tiedon kerääminen saamelaiskulttuurista opiskelijan valitsemasta näkökulmasta työskentelynsä tueksi
- tuotoksen laatiminen saamelaiskulttuurisensitiivisyydestä ja saamelaiskulttuurin pohtiminen oman alan näkökulmasta ja omassa toiminnassa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Osaaminen osoitetaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja/tai kokeella.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen 
Opiskelija havainnoi ja kerää tietoa saamelaiskulttuurista oman alansa näkökulmasta.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Osaamisen arviointi

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • - toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti 

 • - tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • - toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 

 • - tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • - toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 

 • - esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

 • - ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:
- perehtyä saamelaisen ruokakulttuurin perinteisiin ja perusteisiin  
- hankkia ja käsitellä saamelaisen ruokakulttuurin raaka-aineita  
- suunnitella ja valmistaa perinteisiä ruokalajeja   
- soveltaa saamelaisen ruokakulttuurin perinteistietoa uusien ruokatuotteiden kehitystyössä  
- arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä   

Osaamisen hankkiminen

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä:
- harjoittelemalla poroteurastamolla tai oppilaitoksella ruhonkäsittelyä ja -paloittelua   
- perehtymällä kalastuselinkeinoon saamelaisalueella  
- keräämällä saamelaisen ruokaperinteen raaka-aineita tai hankkimalla tietoa niiden hankintakanavista
- valmistamalla perinteisiä saamelaisalueen ruokia 

 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä oppilaitoksen ruoanvalmistus-, asiakaspalvelu- tai tilausruokatehtävissä. Hän suunnittelee, hankkii ja käsittelee raaka-aineita ja valmistaa ja laittaa esille perinteisistä raaka-aineista valmistettuja ruoka- ja juomatuotteita.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija osallistuu luontaiselinkeinojen ja alkutuotannon käytännön työtehtäviin. Oppimisen ohjaajina voivat toimia myös asiantuntijat, joilla on vankka käytännön kokemus alaltaan esimerkiksi porotaloudessa, kalastuksessa, keräilytuotteiden käsittelyssä ja perinteisessä ruoanvalmistuksessa. 


Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

 

Osaamisen arviointi

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

 • - toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti 

 • - tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

 • - toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 

 • - tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 

 • - muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

 • - toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 

 • - hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 

 • - selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

 • - suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

 • - toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

 • - soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 

 • - esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 

 • - arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

 • - ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

Kalastus ja erätaidot, 10 osp

Ammattitaitovaatimukset

Kalastus

Opiskelija
- tuntee yleisimmät Pohjois-Suomen kalalajit
- osaa kalastaa erilaisilla pyyntimenetelmillä kesällä ja talvella
- osaa opastaa asiakasta vapakalastusvälineiden käytössä
- käsittelee kalat oikealla tavalla hygieenisesti
- noudattaa kalastusta, kalankäsittelyä ja vesillä liikkumista koskevaa lainsäädäntöä työssään


Retkiruokailu

Opiskelija
- valitsee maastoruokailuun sopivia raaka-aineita ja tuotteita
- osaa suunnitella erityyppisten retkien ruokailut ryhmälle
- osaa esivalmistella (kuivaus, kypsennys, pakkaaminen yms.) retken ruuat
- osaa valmistaa ruokaa retkellä erilaisilla menetelmillä (avotuli, keittimet yms.)
- osaa hyödyntää luonnosta saatavia raaka-aineita
- osaa valita vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita (lähiruoka, kasvisruoka)

Erätaidot

Opiskelija
- ymmärtää maastossa tarvittavien varusteiden materiaalien erot ja ominaisuudet
- tiedostaa eri materiaalien valmistamiseen liittyvät eettiset kysymykset
- osaa varustautua asianmukaisella tavalla eri vuodenaikoina tapahtuviin maastoretkiin
- liikkuu ja majoittuu maastossa vuodenajan ja olosuhteiden vaatimusten mukaisesti ja sään vaihtelut ennakoiden
- toimii retkellä tarvittavia erätaitoja hyödyntäen
- ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen ja turvallisuuden


Kalastus ja erätaidot, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset lisäksi

Metsästys

Opiskelija
- suorittaa metsästäjäntutkinnon
- tuntee paikallista metsästyskulttuuria ja perinteitä (mm. riekon ansapyynti)
- tuntee riistakolmiolaskennan periaatteen ja merkityksen riistakantojen arvioinnissa
- tuntee riistaeläimiä, niiden elinpaikkoja sekä yleisimpien riistaeläinten jälkiä ja jätöksiä

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- Kalastaminen kesällä ja talvella erilaisia pyyntimenetelmiä käyttäen
- Kalan käsittely
- Retkiruokien esivalmistelu sekä ruokien valmistaminen avotulella ja keittimellä
- Maastoretket eri vuodenaikoina

Arviointisuunnitelma
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Kalastus ja metsästys ovat perinteisiä saamelaisia elinkeinoja. Saamelaiskulttuuri on esillä läpileikkausperiaatteella kaikessa opetuksessa sanastona, tarinoina, perinteisten kalastusvälineiden ja –menetelmien, riekon ansapyynnin sekä ruoan valmistamistapojen opetuksessa.


Etenemisen ehto
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:

 • suunnittelee ja järjestää kansainvälistä yhteistyötä
 • esittelee omia ja alueensa lähtökohtia ja näkemyksiä kulttuuritaustoiltaan erilaisille toimijoille
 • ohjaa kansainvälisiä ryhmiä oman osaamisalueensa tehtävissä
 • käyttää toista kotimaista ja vierasta kieltä sekä tarvittavia kansainvälisen yhteydenpidon välineitä ja alustoja
 • tekee kansainvälisessä yhteistyössä toimimisesta raportteja ja esittää kehityskohteita
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kansainvälisen yhteistyön toimissa kulttuuritaustoiltaan erilaisten ryhmien kanssa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija voi osallistua koulutuksen järjestäjän oman kansainvälisen saamelaisyhteisön ja muun alkuperäiskansayhteistyön kansainvälisiin toimiin, joissa usein pääasiallinen käyttökieli on saamenkieli.

 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:
- kertoo paikallisista eri vuodenaikoina luonnossa tapahtuvista ohjelmapalvelu- ja virkistysmahdollisuuksista, kuten erilaisista retkistä ja liikunnasta luonnossa
- suosittelee erilaisille asiakasryhmille vaihtoehtoisia mahdollisuuksia omalla toiminta-alueellaan
- toimii ohjaajana tai avustajana asiakasryhmän vieraillessa luontoa hyödyntävissä ohjelma- ja virkistyskohteissa
- toimii asiakaspalvelutilanteissa vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti
- toimii asiakaspalvelutilanteissa vieraalla kielellä
- selvittää kytkentöjä toisiin aloihin ja löytää yhteistyömahdollisuuksia
- suorittaa työnkuvaan sisältyviä muita, kuten mm. huoltotehtäviä
- toimii säädösten ja ohjeiden sekä työpaikan laatutavoitteiden mukaisesti
- toimii työyhteisössä yhteistyökykyisesti ja hyvällä työmoraalilla
- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden.

 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- oman alan yrityksessä työskenteleminen
- asiakkaiden palveleminen sekä suomen että englannin kielellä tai muulla vieraalla kielellä
- asiakkaiden opastaminen ohjelmapalveluiden toteuttamisessa
- tapahtumapaikkojen ja ohjelmapalveluissa käytettävien välineiden huoltaminen
- työyhteisön jäsenenä toimiminen yrityksen laatutavoitteita noudattaen.

 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan työpaikalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakas- ja opastuspalveluiden toteutuksessa korostetaan kestävän matkailun periaatteita. Saamelaisalueella kestävyyteen sisältyy oleellisesti myös saamelaiskulttuurin huomioiminen kulttuurisesti kestävällä tavalla.
Inarin alueen matkailullinen vetovoima perustuu vahvasti saamelaiskulttuuriin. Opiskelija jakaa tietouttaan asiakkaille saamelaiskulttuurista.

 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset

 

Työn suunnittelu, materiaalit ja työvaiheet

Opiskelija:

 • suunnittelee ja toteuttaa sisnan perinteisen ja pienteollisen valmistuksen vaiheet
 • suunnittelee ja toteuttaa poron koipinahkojen perinteisen ja pienteollisen valmistuksen vaiheet
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa työtehtävissä

Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö ja huolto

Opiskelija:

 • työskentelee koneilla ja laitteilla turvallisesti ja huomioiden tila- ja laitekohtaiset turvallisuusmääräykset
 • käyttää, säilyttää ja hävittää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti nahanmuokkauksen kemikaaleja
 • toteuttaa koneiden ja laitteiden päivittäiset huoltotoimenpiteet
 • tunnistaa koneiden, laitteiden ja tilan rakenteiden vaativamman huollon ja korjauksen tarpeet sekä tiedottaa niistä eteenpäin
 • ylläpitää ja päivittää osaamisensa vähintään kolmen vuoden välein

Siivous ja jätehuolto

Opiskelija:

 • lajittelee jätteet ja toimittaa ne tarkoituksenmukaisiin keräyspisteisiin
 • huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta, siisteydestä ja viihtyisyydestä 

Ohjaaminen ja neuvonta

Opiskelija:

 • suunnittelee ja toteuttaa opiskelijaryhmälle usean päivän laajuisen sisnojen teon tai koipinahkojen käsittelyn kurssin
 • laatii työohjeita koneiden ja laitteiden käyttöön sekä materiaalien käsittelyyn ja varastointiin
 • ohjaa tilankäyttäjiä koneiden, laitteiden ja tilojen turvalliseen käyttöön
 • ohjat ja neuvoo sisnojen ja koipinahkojen työstämisen työvaiheissa toimimisessa
 • ottaa huomioon erilaisten oppijoiden kanssa toimimisen vaatimukset
 

 Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa  työtehtävissä nahkamuokkaamolla poron sisnanahan ja koipinahkojen valmistuksessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Koko poron hyödyntäminen ja käsityömateriaalien valmistaminen poron nahasta on keskeinen osa saamelaiskulttuuria. Opiskelijan ja työyhteisön poronhoidon saamenkielinen tai siihen pohjautuva sanasto säilyy ja kehittyy, kun perinteisiä ammattitaitoja ylläpidetään.

 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:
- suunnittelee ja valmistelee ohjelmapalvelutuotteen
- käyttää ja huoltaa ohjelmapalvelussa tarvittavia välineitä ja varusteita
- huolehtii toimintaympäristöstä
- opastaa ja palvelee asiakkaita asiantuntevasti
- kertoo paikallisesta luonnosta, kulttuurista ja perinteistä
- huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista ja asianmukaisesta varustautumisesta
- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
- toimii luontevasti yllättävien tilanteiden edessä
- toimii yrityksen antamia asiakaslupauksia edistäen
- noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita
- toimii ammattitaitoisesti työyhteisön jäsenenä
- huolehtii omasta työhyvinvoinnista

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
- Oman työn suunnittelu
- Ohjelmapalvelun valmistelu, toteutus ja jälkityöt
- Asiakaspalvelu- ja opastustehtävät sekä suomen-, että englannin kielellä
- Työhön tarvittavien välineiden ja laitteiden käyttäminen
- Ohjelmapalvelun toteuttaminen turvallisesti ja vastuullisesti
- Työyhteisön jäsenenä toimiminen yrityksen laatutavoitteita noudattaen
- Työnkuvaan liittyvät huoltotyöt
- Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ammattietiikka ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan työpaikalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakas- ja opastuspalveluiden toteutuksessa korostetaan kestävän matkailun periaatteita. Saamelaisalueella kestävyyteen sisältyy oleellisesti myös saamelaiskulttuurin huomioiminen kulttuurisesti kestävällä tavalla.
Inarin alueen matkailullinen vetovoima perustuu vahvasti saamelaiskulttuuriin. Opiskelija jakaa tietouttaan asiakkaille saamelaiskulttuurista.

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:

 • noudattaa työssään eläinten käsittelyä ja lopettamista koskevaa lainsäädäntöä
 • noudattaa työssään työturvallisuutta, hygieniaa ja teurastamon omavalvontasuunnitelmaa
 • suunnittelee ja tekee poron lopettamiseen sisältyvät työvaiheet teurastamolla lopettamisasetuksen kelpoisuusvaatimusten tasoisesti
 • käyttää työvälineitä ja laitteita turvallisesti ja huomioiden tila- ja laitekohtaiset turvallisuusmääräykset
 • puhdistaa ja huoltaa työvälineet ja laitteet
 • tunnistaa koneiden, laitteiden ja tilan rakenteiden vaativamman huollon ja korjauksen tarpeet sekä tiedottaa niistä eteenpäin
 • lajittelee jätteet ja toimittaa ne tarkoituksenmukaisiin keräyspisteisiin
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa työtehtävissä 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työtehtävissä käytännön työssä poron teurastuksessa (sisältää lopettamiseen liittyvät vaiheet, siivous- ja huoltotyöt sekä kirjallisia töitä). Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Porojen kanssa työskentely on keskeinen osa saamelaiskulttuuria. Opiskelijan ja työyhteisön poronhoidon saamenkielinen tai siihen pohjautuva sanasto säilyy ja kehittyy, kun porojen kanssa ollaan tekemisissä.

 

Etenemisen ehdot

 • vähintään 16 vuoden ikä, alaikäisiltä huoltajan suostumus
 • salmonella-todistus
 • henkinen ja fyysinen työkyky

Ammattitaitovaatimukset

 

Opiskelija:

 • suunnittelee ja toteuttaa tokkakuntansa (siida) maastossa tehtäviä poronhoitoitöitä
 • kulkee tokkakuntansa alueella ja kertoo sen käytöstä eri vuodenaikoina, porojen kokoamis- ja kuljetusreiteistä, laidunnuspaikoista eri vuodenaikoina sekä perinteisistä kulkukeinoista (geaidnu)
 • kertoo lähialueen poronhoitotavoista ja työvaiheista
 • tunnistaa perhekuntansa poromerkit
 • kertoo porokoiran käytöstä poronhoidossa
 • käyttää ja huoltaa poronhoidon maastotyössä tarvittavia pientyövälineitä, motorisoituja työvälineitä (moottorikelkka, mönkijä) sekä tiedonsiirto- ja paikantamisvälineitä (esim. gps-laite ja karttasovellukset)
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja

 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä maastotöitä omalla alueellaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osan sisältö perustuu saamelaiseen perinteeseen toteuttaa poronhoitoa maastossa ja sukuyhteisössä.

 

Etenemisen ehto

Opiskelijalla ei saa olla terveydellistä estettä käsitellä poroja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija:

 • suunnittelee ja järjestää poronhoidossa käytettävän välineen tai sovelluksen valmistuksen, varustelemisen, asentamisen sekä käytön
 • valmistaa, varustaa tai asentaa poronhoidossa tarvittavan apuvälineen, ajoneuvon tai sovelluksen
 • käyttää poronhoidossa hyödynnettävää apuvälinettä, ajoneuvoa tai sovellusta
 • arvioi apuvälineiden hyödyllisyyttä ja taloudellisuutta
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työelämässä apuvälineiden kunnostamisessa ja valmistuksessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Apuvälineiden kunnostaminen ja valmistaminen pohjautuu saamelaiseen duodji-perinteeseen.

 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Ammattitaitovaatimukset (jalosteen valmistaminen 10 osp)

 

Opiskelija noudattaa omavalvontaa ja hygieniaa.

 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja suojavaatetuksesta
 • huolehtii työympäristön ja välineiden siisteydestä ja järjestyksestä
 • noudattaa yrityksen omavalvontaa ja hygieniaohjeita
 • huomioi työskentelyssään mikrobitoiminnan ja ristikontaminaation
 • huomioi mahdolliset allergeenit jokaisessa työvaiheessa.

Opiskelija toimii työpaikalla turvallisesti ja vastuullisesti.

 • noudattaa työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita
 • toimii ensiaputilanteessa
 • toimii työpaikalla vastuullisesti yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa

Opiskelija varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun.

 • noudattaa elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä
 • valitsee ja säilyttää poronlihajalosteen valmistukseen soveltuvat raaka-aineet ja lisäaineet
 • huolehtii pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta työtehtävissään.

Opiskelija valmistaa poronlihajalosteita.

 • valitsee poronlihajalosteen valmistukseen soveltuvat raaka-aineet, lisäaineet ja välineet
 • käyttää poronlihajalosteen valmistukseen käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä
 • tunnistaa prosessin vaiheet ja niiden merkityksen lihatuotteiden mikrobiologiselle laadulle
 • seuraa valmistusohjetta
 • toimii taloudellisesti ja ymmärtää poronlihajalosteen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
 • huolehtii kylmäketjusta oman työnkuvansa mukaisesti
 • arvioi lihatuotteita aistinvaraisesti yrityksen ohjeiden mukaisesti
 • arvioi omaa työsuoritustaan ja vastaanottaa työskentelyään koskevaa palautetta.

Opiskelija huolehtii pesu- ja puhdistustoiminnoista.

 • tarkastaa työympäristön puhtaustason ennen töihin ryhtymistä ja toimii poikkeavissa tilanteissa
 • toteuttaa valmistukseen liittyvät pesu- ja puhdistustoiminnot
 • valitsee kohteeseen sopivat pesumenetelmät, -välineet ja -aineet
 • huomioi pesu- ja puhdistustoimien ympäristövaikutukset
 • lajittelee jätteet yrityksen kierrätysohjeiden mukaisesti.

 

Ammattitaitovaatimukset lisäksi (jalosteiden valmistaminen 15 osp)

 

Opiskelija varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun.

 •  valitsee ja säilyttää useamman poronlihajalosteen valmistukseen soveltuvat raaka-aineet ja lisäaineet.


Opiskelija valmistaa poronlihajalosteita.

 • valitsee useamman poronlihajalosteen valmistukseen soveltuvat raaka-aineet, lisäaineet ja välineet
 • käyttää useamman poronlihajalosteen valmistukseen käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä
 • toimii taloudellisesti ja ymmärtää useamman poronlihajalosteen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

  

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan työpaikalla tai koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Poronlihan jalostamisessa käytetään myös perinteisiä saamelaisia materiaaleja. Saamelaisen perinteen mukaisesti porosta hyödynnetään lähes kaikki lihantuotannossa syntyvät materiaalit. Saamelaiskulttuuri on esillä läpileikkausperiaatteella kaikessa opetuksessa.

 

Etenemisen ehto

Hygieniapassi, salmonella-todistus

 

 

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa (teurastuksen esimies, 10 osp):

 • suunnitella ja toteuttaa teurastuksen toimenpiteet
 • huolehtia teurastamon tiloista, laitteista ja varustuksesta
 • ylläpitää toiminnan ja sen dokumentoinnin säädösten mukaisuutta
 • huolehtia materiaalivirroista
 • tehdä omavalvonnan kirjaukset teurastuskauden aikana

Opiskelija osaa lisäksi (teurastamon esimies, 15 osp):

 • suunnitella ja toteuttaa teurastuskauden toimenpiteet
 • palvella ja valvoa työntekijöitä, vuokralaisia ja vierailijoita
 • tehdä vuosittaiset raportoinnit ja päivitykset
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla poroteurastamon esimiehen tehtävissä teurastuskaudella sekä vuosittain tehtävissä toimenpiteissä teurastuskautta ennen ja sen jälkeen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Porojen kanssa työskentely on keskeinen osa saamelaiskulttuuria. Opiskelijan ja työyhteisön poronhoidon saamenkielinen tai siihen pohjautuva sanasto säilyy ja kehittyy, kun porojen kanssa ollaan tekemisissä.

 

Etenemisen ehdot

 • Hygieniapassi
 • Salmonella-todistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 •  suunnitella poromateriaalien ja keräiltävien luonnonmateriaalien talteenoton, esikäsittelyn, valmistuksen ja säilytyksen
 • käsitellä materiaalit jatkokäytön mahdollisuudet hyödyntävästi ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tunnistaa ruoka- tai käsityömateriaaleiksi soveltuvat kasvit ja kasvinosat
 • suunnitella sekä valmistaa tuotteita perinteisistä poromateriaaleista
 • käyttää ja huoltaa materiaalien käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä rakenteita
 • hinnoitella ja markkinoida tuotteitaan
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Näyttö suoritetaan työpaikalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.


Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Tutkinnon osan sisältö on saamelaisen poronhoidon ja duodji-perinteen ydinosaamista.

 

Etenemisen ehdot

Ei ole.

 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää