Valikko
Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto 180 osp (OPH-4412-2023)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2024

Pakolliset tutkinnon osat, 40 osp

Ammattitaitovaatimukset

Valmistautuminen matkailuyrityksen tai -organisaation asiakaspalveluun
Opiskelija
 • tulee työvuoroon pukeutuneena matkailuyrityksen tai -organisaation ohjeen mukaisesti ja huolehtii ulkoisesta olemuksesta
 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä
 • suorittaa työtehtävänsä edellyttämät esivalmistelut
 • on perehtynyt matkailuelinkeinon kehitykseen menneestä nykypäivään sekä tärkeimpiin toimijoihin
 • on perehtynyt Suomen matkailualueisiin ja niiden tärkeimpiin vetovoimatekijöihin
 • on perehtynyt suomalaiseen ja toiminta-alueensa paikalliseen kulttuuriin
 • on perehtynyt keskeisimpiin paikallisiin matkailu- ja majoitustuotteisiin ja palveluihin niin, että pystyy esittelemään eri yritysten tuottamia palveluja asiakkaille
 • toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti noudattaen matkailuyrityksen tai -organisaation ohjeita.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Opiskelija
 • käyttää matkailualan yleisimpiä tietolähteitä ja sanastoa, hakee tietoa eri lähteistä ja hyödyntää sitä asiakaspalvelussa ja työtehtävissä
 • käyttää alalla yleisesti käytössä olevia tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja ohjelmia
 • vastaa eri kanavista tulleiden asiakkaiden lähettämiin viesteihin yleiskieltä käyttäen
 • laatii työhön liittyviä dokumentteja, esim. tiedotteita, tarjouksia ja vahvistuksia, käyttäen ammattisanastoa matkailuyrityksen tai -organisaation toimintatavan mukaisesti
 • on perehtynyt matkailualan yleisimpiin sosiaalisen median kanaviin
 • on perehtynyt matkailuyrityksen tai -organisaation käyttämiin markkinointi- ja myyntikanaviin.
Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja myyntityö
Opiskelija
 • palvelee asiakkaita lähikontaktissa ja sähköisissä kanavissa
 • palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
 • toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti
 • selvittää asiakkaan tarpeita ja toiveita kyselemällä, suosittelee ja myy sopivia palveluja
 • hyödyntää tietoa eri kulttuurien erityispiirteistä toimiessaan asiakaspalvelussa
 • toimii matkailuyrityksen tai -organisaation liikeidean mukaisesti ja noudattaa palvelumallia
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin, työyhteisöön ja matkailuyritykseen tai -organisaatioon
 • huolehtii asiakasturvallisuudesta ja henkilökohtaisesta työturvallisuudesta
 • hallitsee EA1-tasoa vastaavat ensiaputaidot.
Yhteistyö matkailuyritysten ja -organisaatioiden kanssa
Opiskelija
 • on perehtynyt matkailuyrityksen tai -organisaation tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin ja niiden palvelutarjontaan
 • tekee yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa työryhmän jäsenenä matkailuyrityksen tai -organisaation ohjeiden mukaisesti.
Palvelutilanteiden päättäminen
Opiskelija
 • varmistaa asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen oikeellisuuden ja veloittaa muut käytetyt palvelut
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • hankkii aktiivisesti palautetta ja käsittelee sen ohjeen mukaan
 • tekee tarvittavia työtehtävään kuuluvia jälkitoimia
 • valmistelee seuraavan työvuoron tehtäviä ja välittää tarvittavat tiedot eteenpäin.

Linkki osaamisen arviointiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8544631

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, matkailu-­ tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, tapahtumamatkailussa, majoitusyrityksessä, leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä tai matkailualueella toimivassa organisaatiossa.

Hän toimii asiakaspalvelussa, selvittää asiakkaiden tarpeita, suosittelee ja myy palveluja sekä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa ja asiakaspalvelutilanteissa huomioidaan asiakkaiden kulttuurinen moninaisuus sekä opiskelijan mahdollisuus käyttää saamen kieltä palvelutilanteissa. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämäjaksoillaan. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä esimerkiksi matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Valinnaiset tutkinnon osat, 105 osp

Alla on kuvattu ne valinnaiset tutkinnon osat, joihin järjestetään opetusta. EPerusteissa julkaistavasta tutkinnon perusteista löytyvät myös muut tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat, joita voidaan HOKSata opiskelijalle, mikäli työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä riittävä ohjaus- ja arviointiosaaminen toteutuvat. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tiedot

Ammattitaitovaatimukset

Asiakkaiden saapumiseen valmistautuminen
Opiskelija
 • tulee työvuoroon pukeutuneena majoitusliikkeen ohjeen mukaisesti
 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä
 • kunnostaa ja huoltaa majoitustilat ja muut asiakastilat varausten mukaan
 • valitsee ja käyttää tilanteeseen sopivia ja tarkoituksenmukaisia puhtaanapidon menetelmiä, aineita ja välineitä
 • huolehtii työympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä lajittelee jätteet
 • toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti ja ymmärtää sen merkityksen
 • varmistaa oman työturvallisuuden ja toimii ergonomisesti.
Varaus- ja saapumisjärjestelyjen hoitaminen ja asiakkaiden majoittaminen
Opiskelija
 • on perehtynyt majoitusliikkeen varauskäytäntöihin ja varauskanaviin
 • tekee ja vahvistaa varauksia
 • palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
 • tervehtii ja vastaanottaa asiakkaita sekä huomioi heidät majoitusyrityksen toimintatavan mukaisesti
 • palvelee asiakkaita eri tilanteissa ja tarvittaessa valmistelee asiakkaan saapumisen mahdollistavat toimet silloin, kun asiakas saapuu aukioloaikojen ulkopuolella
 • tiedustelee asiakkaiden tarpeita ja toiveita sekä löytää ja esittelee asiakkaiden toiveiden mukaisia majoitusyrityksen ja ympäristön palveluja
 • toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti
 • huolehtii asiakas- ja työtilojen turvallisuudesta ja noudattaa pelastussuunnitelmaa
 • on perehtynyt majoitusyrityksen ja yhteistyökumppaneiden tuotteisiin ja palveluihin sekä tekee lisämyyntiä
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin, työyhteisöön ja majoitusliikkeeseen
 • hallitsee EA1-tasoa vastaavat ensiaputaidot.
Aamiaisen valmistaminen, tarjolle laittaminen tai pakkaaminen asiakkaille
Opiskelija
 • tuntee aamiaisen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja valmistusvälineet sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti
 • tuntee aamiaistuotteisiin liittyvät erityisruokavaliot
 • hoitaa aamiaistarjoilun aamiaishuoneessa, pakkaa aamiaiset asiakkaille mukaan tai huolehtii aamiaisen kuljettamisesta asiakkaille
 • noudattaa hygienialainsäädäntöä ja omavalvontasuunnitelmaa
 • hoitaa aamiaishuoneen, astiahuollon ja keittiön puhtaanapidon.
Asiakkaiden lähtöjärjestelyjen hoitaminen
Opiskelija
 • käyttää maksujärjestelmää ja käsittelee käytössä olevia maksuvälineitä
 • perii maksun asiakkaiden käyttämistä lisäpalveluista
 • varmistaa majoituksen maksut ja antaa maksutositteen majoitusliikkeen palvelukonseptin mukaisesti
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden tiedustelemalla ja vastaanottamalla asiakkailta palautetta palveluista tai tuotteista
 • ottaa vastaan palautetta ja mahdollisen reklamaation ja käsittelee asian asiakkaan kanssa majoitusliikkeen palvelukonseptin mukaisesti
 • toivottaa asiakkaat tervetulleeksi uudelleen.

Linkki osaamisen arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8544634

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Opiskelija jakaa tietouttaan saamelaiskulttuurista matkailijoille mm. vastaanoton tehtävissä toimiessaan. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ohjelmapalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen
Opiskelija
 • pukeutuu ohjelmapalveluyrityksen ohjeen mukaisesti ja tehtävän vaatimalla tavalla
 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • noudattaa työyhteisön ohjeita
 • perehtyy ennakolta ja valmistautuu työ- ja asiakastilanteisiin
 • huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta
 • noudattaa suunniteltua työtehtävien aikataulutusta ja järjestystä
 • tekee ohjelmapalvelujen toteuttamisen valmistelutöitä
 • perehtyy turvallisuussuunnitelmaan
 • perehtyy työtään koskeviin laatuvaatimuksiin ja toimii niiden mukaisesti
 • toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti.
Ohjelmapalvelujen toteuttaminen
Opiskelija
 • vastaanottaa asiakkaita ohjelmapalveluyrityksen toimintaohjeen mukaisesti
 • toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti
 • palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
 • muuttaa tarvittaessa toimintaansa tilanteen ja asiakasryhmän mukaan
 • käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita tai välineitä
 • neuvoo ja opastaa asiakkaita tilanteen mukaiseen toimintaan ja siinä tarvittavien varusteiden, välineiden tai laitteiden turvalliseen käyttämiseen
 • varmistaa asiakas-­ ja työturvallisuuden ja toimii turvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • hallitsee EA1-tasoa vastaavat ensiaputaidot
 • toimii matkailuyrityksen liikeidean mukaisesti, taloudellisesti ja kustannustietoisesti
 • on perehtynyt alueen tärkeimpiin matkailupalveluihin niin, että pystyy esittelemään ja suosittelemaan niitä asiakkaille
 • huomioi kulttuurisia erityispiirteitä asiakaspalvelussa
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta suhteessa asiakkaisiin, työyhteisöön ja matkailuyritykseen.
Ohjelmapalvelujen päättäminen
Opiskelija
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden tiedustelemalla ja vastaanottamalla asiakkailta palautetta
 • käsittelee palautteet ja mahdolliset reklamaatiot ohjelmapalveluyrityksen ohjeen mukaan
 • toivottaa asiakkaat tervetulleeksi uudelleen
 • huoltaa käytettyjä välineitä, varusteita ja laitteita
 • siistii työympäristöt.

Linkki osaamisen arviointiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516661/tutkinnonosat/8545560

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja tuotteistaessaan matkailupalveluja. Opiskelija kertoo saamelaiskulttuurista ohjelmapalveluissa toimiessaan ohjelmapalvelun kuvauksen mukaisesti.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutettavat paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita 5-15 osp: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää