Valikko
Luontoalan ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto 150 osp (OPH-849-2018)

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala, erä- ja luonto-opas

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 9.2.2023

Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut osaa tuotteistamisprosessin luontoalan palveluun tai tuotteeseen. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti, soveltaa tietoa luonnosta ja toimia asiakaspalvelutilanteissa. Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa.

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta. Erä- ja luonto-opas voi toimia erä- ja luonto-ohjelmien, retkien ja vaellusten vetäjänä.

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osaamispistettä) sekä luonnon tuotteistaminen (20 osaamispistettä). Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 90 osaamispisteen laajuisesti, joista valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä 1 vähintään yksi tutkinnon osa.
Pakolliset tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

kartoittaa toimialan markkinatilanteen ja kohderyhmän tarpeet
suunnitella luontoon perustuvan tuotteen tai palvelun
suunnitella tuotteen tai palvelun markkinoinnin
hinnoitella tuotteen tai palvelun
suunnitella toteutuksen turvallisuuden
laatia tarvittavat asiakirjat
arvioida tuotteistamistaan.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/3573435

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:
luontoalan tuntemus
lupakäytänteet ja säädökset opastustoiminnassa
tuotteistaminen ja hinnoittelu ohjelmapalvelu- ja luontoalalla
markkinointi ja jakelukanavat ohjelmapalvelu- ja luontoalalla
turvallisuusosaaminen ja -asiakirjat

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä luontoon liittyvän tuotteistamisprosessin. Tuotteistaminen voi kohdistua luontoalan tuotteeseen tai palveluun. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä, tuotteistaessaan matkailupalveluja ja suunnitellessaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä.  

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
liikkua luonnossa kesä- ja talviolosuhteissa
majoittua maastossa kesällä ja talvella
kertoa ryhmälle toimintaympäristön luonnosta
johtaa ryhmää luonnossa
huolehtia turvallisuudesta
toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2451877

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Maastossa toimimisen taidot
suunnistaminen
varuste- ja välineosaaminen
eräruokailu
retkeily- ja vaellustaidot 
luonnossa liikkuminen 
ensiaputaidot

Opastusosaaminen
erä- ja luonto-oppaana toimiminen
ohjaustaidot
opastaminen englannin kielellä
turvallisuusosaaminen

Luonnon- ja ympäristöntuntemus
luontotyyppien, elinympäristöjen, luontoilmiöiden ja luonnon erityspiirteiden tunteminen
eliölajien tunnistaminen, lajitunnistuslista

Toimintaympäristön kulttuuri ja elinkeinot
porotalous
saamelaiskulttuuri
luontomatkailu

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä opastamalla ryhmää maasto-olosuhteissa kesällä ja talvella. Luonnontuntemuksen lajiosaaminen osoitetaan liitteen 1 mukaisissa lajeissa (350 lajia) lajintunnistustentillä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.  Tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Toimintaympäristön elinkeinon ja kulttuurin opinnoissa keskitytään saamelaiskulttuuriin, poronhoitoon sekä kulttuurisesti vastuulliseen saamelaismatkailuun. Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Valinnaiset tutkinnon osat 1

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
suunnitella ja valmistella asiakasryhmälle soveltuvan luontoliikuntapalvelun
toteuttaa turvallisen ja laadukkaan luontoliikuntapalvelun
toimia asiakaspalvelutilanteissa
toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/3129131 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:

Talven luontoliikuntapalvelut
hiihto: hiihtokoulu ja hiihdon ohjaaminen
lumikenkäily: lumikenkäilyn lajitaidot ja ohjaaminen

Sulan maan ajan luontoliikuntapalvelut
maastopyöräily: ajotekniikka, maastopyöräilyn ohjaaminen ja pyörähuolto

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla liikuntalajiin perustuvan turvallisen palvelun maasto-olosuhteissa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa valitsemansa lajin ja asiakkaiden opastamisen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2451876

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/3255562

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2486672

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/3083169

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
suunnitella ja valmistella opastuspalvelun, jossa käytetään motorisoitua liikkumisvälinettä
toteuttaa motorisoidun opastuspalvelun luontoympäristössä
toimia asiakaspalvelutilanteissa
käyttää ja huoltaa palvelussa tarvittavia motorisoituja välineitä
huolehtia toimintaympäristöstä ja reitistöstä
toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/3106699

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:
motorisoidut maastokulkuneuvot ja välineet
moottorikelkkailu ohjelmapalveluna

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla turvallisen motorisoidun ohjelmapalvelun maasto-olosuhteissa. Opiskelija osoittaa motorisoidun välineen käytön hallintaosaamisen ja huollon sekä asiakkaiden opastamisen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2683701

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/3176397

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2664879

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2365153

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
arvioida edellytyksiään toimia luontoalan yrittäjänä
laatia liiketoimintasuunnitelman
selvittää yrityksen kannalta tärkeät verkostot.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/2357200/tutkinnonosat/2451875

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan mahdollisuuksien mukaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:
omien edellytysten arvioiminen
liiketoimintasuunnitelman laatiminen omalle liikeidealle
toimintaverkostojen selvittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla liiketoimintasuunnitelman ja arvioimalla edellytyksensä toimia luontoalan yrittäjänä. Yritystoiminnan suunnittelun osaamisen voi näyttää myös suunnittelemalla olemassa olevan yrityksensä toiminnan laajentamisen luontoalalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelijaa kannustetaan huomioimaan liiketoimintasuunnitelmassa saamelaisalueen erityispiirteet toimintaympäristönä, mukaan lukien saamelaiselinkeinot ja kulttuuriset erityspiirteet. Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää