Valikko
Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto 180 osp (OPH-5341-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua matkailu- tai majoitusyrityksen asiakaspalvelutilanteisiin
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
 • vastaanottaa asiakkaita, selvittää kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeita ja palvella heitä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • tehdä yhteistyötä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa
 • päättää asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkitoimia
 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7848827

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:

- asiakaspalvelun perusteet, asiakaspalvelutilanteet, niihin valmistautuminen ja jälkitoimet
- pohjoinen toiminta-alue
- kohderyhmä- ja kulttuurituntemus (kansainväliset asiakkaat) 
- matkailu työnä 
- Suomen matkailualueet 
- matkailun aikakaudet 
- matkailuelinkeino ja matkailun jakelukanavat  
- matkailualan asiakaspalvelutilanteet englannin kielellä
- matkailualan asiakaspalvelutilanteet ruotsin kielellä
- EA 1 ensiapukurssi tai vastaavat taidot 
- vastuullinen matkailu 
- oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla matkailuyrityksessä tai organisaatiossa, joita voivat olla matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, leirintäalue, maaseutumatkailuyritys tai matkailualueella toimiva organisaatio. 

Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakaspalvelutilanteissa huomioidaan asiakkaiden kulttuurinen moninaisuus sekä mahdollisuus käyttää saamen kieltä palvelutilanteissa. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työssäoppimisjaksoillaan. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä esimerkiksi matkailijoille.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7848828 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua matkailupalvelujen toteuttamiseen
 • opastaa asiakkaita ja toteuttaa matkailupalveluja
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • päättää asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkityöt
 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7848829

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:   

- valmistautuminen matkailupalvelujen toteuttamiseen
- asiakkaiden opastaminen ja ohjaaminen
- opastusisältöjen, aikataulujen ja reittien suunnittelu
- asiakkaiden opastaminen ja ohjaaminen
- asiakaspalvelutilanteiden jälkitoimet
- EA2- koulutus ja harjoitukset   
- asiakas- ja työturvallisuus 
- matkailualan turvallisuuspassikoulutus MATUPA
- matkailualan lupakäytänteet

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla matkailupalveluja työryhmän jäsenenä matkailu- tai ohjelmapalveluyrityksessä, joka järjestää erilaisille ja erikokoisille asiakasryhmille luonto-, kulttuuri-, elämys- tai muita matkailun ohjelmapalveluja.  
Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille opastus- ja asiakaspalvelutilanteissa. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849120

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 75 osp
Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849121 

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja asiakastiloja ja valmistautua asiakkaiden saapumiseen
 • hoitaa varausjärjestelyjä ja vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita
 • valmistaa aamiaisia ja laittaa niitä tarjolle tai pakata ja kuljettaa asiakkaille
 • laskuttaa asiakkaita tai välittää tietoja laskutusta varten

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849122

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:   

- hygieniaosaaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla (muualla kuin hotellissa) leirintäalueella, loma- ja mökkikylässä, maaseutumatkailuyrityksessä, hostellissa tai aamiaismajoitusyrityksessä. Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849123

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849124

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille
 • osallistua yrityksen, toimipaikan tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen
 • seurata markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista
 • tehdä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849125

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:   

- markkinointiviestinnän suunnittelu
- erilaiset asiakasryhmät
- matkailualan markkinointiviestinnän erityispiirteet
- myynti- ja jakelukanavat
- markkinoinnin säädökset
- asiakastutkimukset ja palautejärjestelmät markkinoinnin työkaluna  
- markkinoinnin seurantatyökalut ja niiden käyttö

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä matkailupalvelujen markkinointiviestintää matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, joita voivat olla matkailu- tai matkatoimisto, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, matkailualueen ravintola, leirintäalue, maatilamatkailuyritys tai matkailuneuvonta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin vastuullisesti toimiessaan työyhteisössä ja suunnitellessaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • hyödyntää asiakastuntemusta ja matkailukausia
 • ideoida ja tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin tai matkailukausiin sopivia matkailutuotteita tai -palveluja
 • koota yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia
 • hinnoitella tuotteita, palveluja tai kokonaisuuksia
 • tuottaa tai päivittää myynti- ja markkinointimateriaalia

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849126

Osaamisen kehittäminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:   

- tuotteistamisprosessi 
- matkailualan tietolähteet ja tutkimukset, kausivaihtelut, kohderyhmätuntemus ja niiden soveltaminen
- matkailupalveluiden hinnoittelu
- matkailupalvelujen sisältöjen suunnittelu 
- myynti- tai markkinointimateriaalin tuottaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä matkailu- tai ohjelmapalveluyrityksessä työryhmän jäsenenä tuotteistamalla tietylle kohderyhmälle suunnitellun myyntikelpoisen matkailutuotteen tai -palvelun, joka sisältää esimerkiksi luonto- tai kulttuuriopastuksia, luontoretkiä, kulttuuritapahtumia tai hyvinvointipalveluja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti, opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja tuotteistaessaan matkailupalveluja.  

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849127

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849128

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • valmistautua palvelemaan asiakkaita sekä myymään ruokia ja juomia ravintolan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan
 • palvella asiakkaita ja myydä ruokia ja juomia
 • toimia anniskelutehtävissä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • rekisteröidä myyntiä, laskuttaa asiakkaita ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan työelämässä sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä, jossa keskeisiä sisältöjä ovat:   

- anniskelupassikoulutus ja tentti 
- hygieniaosaaminen
- ravintolan asiakaspalvelun perusteet

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelu- ja anniskelutehtävissä toimimalla yhteistyössä ravintolan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa ravintolan asiakas- ja työtiloja, myy ja tarjoilee ravintolan tuotteita ja palveluja, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniskelutehtävissä. 
Anniskeluosaamisen ammattitaitovaatimuksista ei voida poiketa eikä anniskeluosaamisen arviointia voida mukauttaa. 
Hygieniaosaamisen arviointia ei voida mukauttaa. 
Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa arvioinnin perusteissa (ePerusteet) kuvatun arvioinnin mukaisesti. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija hyödyntää oppilaitoksessa oppimaansa saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivistä toimintatapaa työelämässä oppiessaan ja toimiessaan. Vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti opiskelija huomioi saamelaiskulttuurin kestävällä tavalla toimiessaan työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija jakaa tietouttaan alueellisista ja kulttuurillisista erityspiirteistä matkailijoille. 

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/7849130

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (106730)

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin: Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp (106735)

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp (106734)

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (106731)

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/8058682 

Tutkinnon osaan ei järjestetä opetusta. Opiskelija hankkii osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen pääsääntöisesti työelämälähtöisesti. Suunnitelma osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta kirjataan opiskelijan HOKSiin. Linkki tutkinnon osan arviointiin:  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846215/tutkinnonosat/8058683

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta: https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija

 • havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
 • toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
 • noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
 • suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa 
 • havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät 
 • ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa 
 • hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi 
 • osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti 
 • toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita 
 • tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen  

Osaamistavoitteet   
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. 

Opiskelija

 •  kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
 • tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 
 • perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta 
 • hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa 
 • kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp   

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta  

Osaamistavoitteet  
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin. 


Opiskelija

 • pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita 
 • ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla 
 • arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä 
 • osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa 
 • hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

Teema 4: Terveysosaaminen  

Osaamistavoitteet   
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 

Opiskelija

 • tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä 
 • tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä 
 • toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/ Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.   

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan. 

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot  

Osaamistavoitteet  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.  

Opiskelija

 •  osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan.
 • Vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
 • kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa. 


Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/ Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää