Valikko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp (OPH-4417-2023)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 24.5.2024

Pakolliset tutkinnon osat, 115 osp
Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti
• toimii sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ohjaus-,           yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
• tukee ja noudattaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
• toimii asiakasturvallisesti
• noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
• noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työyhteisössä toimiminen
Opiskelija
• noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
• toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
• toimii osana moniammatillista työyhteisöä ja verkostoa
• ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä
• käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
• tunnistaa kiusaamista, häirintää ja syrjintää ja toimii työyksikön ohjeiden
   mukaisesti
• antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa yksilöllisesti arvostaen
• toimii aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
• kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
• tunnistaa vuorovaikutustilanteissa oman ilmaisunsa ja käyttäytymisensä
   vaikutukset
• mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
• vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
• käyttää tilanteen vaatimalla tavalla kosketusta sanallisen viestinnän       tukena
• keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa       kanssa
• käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
• käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
• ennaltaehkäisee työssään väkivallan uhkaa

Suunnitelmallinen toiminta ja arviointi
Opiskelija
• osoittaa ymmärtävänsä asiakassuunnitelman merkityksen
• havainnoi ja selvittää asiakkaan vahvuuksia, voimavaroja ja tarpeita
• suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden mukaan
• suunnittelee asiakkaan kehitystä ja osallisuutta edistävää toimintaa   yhdessä asiakkaan kanssa
• suunnittelee päivittäiset työtehtävät ja työkokonaisuudet yhdessä   työryhmän kanssa
• havainnoi asiakkaan kehitykseen ja osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• dokumentoi asiakkaan kehitykseen ja osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• tiedottaa havainnoistaan työryhmälle
• osallistuu asiakastyön toteutumisen arviointiin

Kehityksen ja osallisuuden edistäminen
Opiskelija
• käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
• käyttää työssään tietoa fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen
 toimintakyvyn vaikutuksesta osallisuuteen
• tukee asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
• tukee ja kannustaa asiakasta tekemään itseään koskevia valintoja
• tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti
• huomioi asiakkaiden elämäntilanteiden moninaisuuden
• käyttää työssään tietoa asiakkaiden moninaisuudesta ja niiden   mahdollisista vaikutuksista kehitykseen, toimintakykyyn ja osallisuuteen
• käyttää työssään tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta
• ohjaa asiakasta sosiaaliseen kanssakäymiseen
• kannustaa asiakasta osallistumaan yhteiseen toimintaan
• käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan ohjauksessa
• käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja asiakkaan ohjauksessa
• käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakkaan ja asiakasryhmän   ohjauksessa
• mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
• tukee asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
• tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
• hyödyntää taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia asiakkaiden osallisuuden
 edistämisessä

Arjen tilanteissa ohjaaminen
Opiskelija
• käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa
• käyttää työssään tietoa terveyden edistämisestä
• käyttää voimavaralähtöistä työotetta
• edistää asiakkaan omatoimisuutta arjen tilanteissa
• käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
• käyttää apuvälineitä asiakkaan tarpeiden mukaisesti
• ohjaa ja avustaa asiakasta apuvälineiden ja teknologian käytössä
• ohjaa ja avustaa ruokailussa
• tietää ravitsemussuositusten pääperiaatteet
• huomioi asiakkaan erityisruokavaliot, katsomukselliset ja eettiset   ruokavaliot
• ohjaa ja avustaa asiakasta eritystoiminnoissa ja peseytymisessä
• ohjaa ja avustaa asiakasta siisteydessä ja pukeutumisessa
• ohjaa asiakasta suun terveyden edistämisessä ja hyvinvoinnissa
• ohjaa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja hyvinvoinnissa
• avustaa asiakasta liikkumisessa ja ohjaa liikkumaan
• huomioi ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
• ohjaa asiakasta ja tarvittaessa huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa   ympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja vaatehuollosta
• huolehtii asiakkaan levosta ja unesta
• osaa tunnistaa ja arvioida asiakkaan hoitoon liittyvät riskit ja   kuormitustekijät
• osaa suhteuttaa riskit ja kuormitustekijät omaan osaamiseen ja   voimavaroihin

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8531450/tutkinnonosat/8583568
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä sosiaali- ja terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.
Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelun tukimateriaalina ja suunnitelmallisen työskentelyn pohjana käytetään Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytänteet -opasta. Saamelaiseen varhaiskasvatukseen perehdytään teoriassa ja tutustaan sen toteutukseen käytännössä mm. vierailemalla kielipesissä ja saamenkielisissä päivähoitoyksiköissä. Saamelaiskulttuuriin tutustutaan yleisellä tasolla (elämismaailma, yhteiskunta, kertomaperinne) ja rohkaistaan opiskelijoita käyttämään saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.


Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti
• toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja
ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
• tukee ja noudattaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
• noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työyhteisössä toimiminen  
Opiskelija
• noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
• toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
• toimii osana moniammatillista työyhteisöä ja verkostoa
• tunnistaa kiusaamista, häirintää ja syrjintää ja toimii työyksikön ohjeiden
mukaisesti
• tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen
puheeksi työryhmässä
• käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
• käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
• antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus 
Opiskelija
• kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
• kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä
• mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
• vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään  
• käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
• käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
• käyttää tietoa asiakkaan kulttuurista, kielestä ja katsomuksesta
• keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa 
• ennaltaehkäisee ja ennakoi työssään väkivallan uhkaa

Työn suunnittelu
Opiskelija
• ymmärtää potilaan ja asiakkaan hoitotyön- ja palveluohjausprosessin
• ymmärtää hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja
palveluissa
• käyttää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työn suunnittelussa
• suunnittelee työtehtävät asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan
• suunnittelee päivittäiset työtehtävät ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja
viikoittaisen suunnitelman
• käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä
• käyttää tietoa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä
kolmannen sektorin palveluista

Toimintakyvyn tukeminen
Opiskelija
• tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet sekä huomioi toimissaan
voimavaralähtöisyyden
• kannustaa asiakasta omatoimisuuteen
• käyttää toimintakykymittareita työyksikössä sovitun käytännön mukaan
• käyttää työssään terveys- ja hyvinvointiteknologiaa
• arvioi asiakkaan toimintakykyä
• ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
• ohjaa ja tukee asiakasta perusliikkumisessa
• ohjaa ja tukee asiakasta siirtymisissä
• ohjaa ja tukee asiakasta apuvälineiden käytössä
• toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa
• ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen
mahdollisuuksia
• hyödyntää kulttuuria ja luontoa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
Opiskelija
• ohjaa ja auttaa asiakasta puhtauteen liittyvissä tilanteissa
• tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen hoitoon liittyviä ongelmia
• ohjaa ja auttaa asiakasta ihon ja jalkojen hoidossa
• tunnistaa asiakkaan suun terveyteen liittyviä ongelmia
• ohjaa ja avustaa asiakasta suun terveyden hoidossa
• käyttää tietoa erityisruokavalioista
• havainnoi asiakkaan ravitsemusta
• havainnoi asiakkaan nestetasapainoa
• ohjaa ja avustaa asiakasta ruokailussa
• tunnistaa asiakkaan eritystoiminnan
• ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoimintaan liittyvissä ongelmissa
• tukee asiakkaan seksuaalista hyvinvointia ja sukupuolen moninaisuutta
• tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarvetta
• ohjaa ja auttaa asiakasta uneen ja lepoon liittyvissä ongelmissa

Asiakkaan hoitotyö ja kansantaudit
Opiskelija
• käyttää työssään tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta
• käyttää työssään tietoa kansantaudeista ja niiden riskitekijöistä
• käyttää työssään tietoa kansantautien aiheuttamista muutoksista elimistön
normaaliin toimintaan
• havainnoi asiakkaan elintoimintoja ja kansantautien aiheuttamia oireita
• tunnistaa asiakkaan oireita ja elintoimintojen muutoksia
• käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa
• tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla
• motivoi asiakasta omahoitoon
• motivoi asiakasta terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin
• osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia, päihteiden riskikäyttöä ja
riippuvuuksia sekä niistä aiheutuvia haittoja
• kannustaa asiakasta päihteettömyyteen ja elämään ilman riippuvuuksia
• havainnoi asiakkaan kipua
• arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta
• käyttää lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä 
• käyttää työssään tietoa elämän loppuvaiheen hoidon periaatteista
• käyttää tietoa palliatiivisen ja saattohoidon periaatteista

Työn arviointi
Opiskelija
• tekee palvelutarpeen arviointia asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä
toimintakykyyn liittyvien havaintojen pohjalta
• tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä
havainnoista
• dokumentoi ja kirjaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn
liittyviä havaintoja
• arvioi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8583569

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Kulttuuritietoisuuteen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan sekä Saamelaiskäräjien toimintaan sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• noudattaa lääkehoitoon liittyvää lainsäädäntöä, määäräyksiä, suosituksia ja
 ohjeita
• toimii lääkehoitoon liittyvien laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman
 mukaisesti
• toimii oman vastuualueensa mukaisesti
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapitovelvollisuutta, tietosuoja-¬ ja tietoturvallisuusohjeita
• työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Lääkehoidon suunnittelu ja arviointi
Opiskelija
• osoittaa ymmärtävänsä lääkkeisiin liittyvät keskeiset käsitteet
• käyttää tietoa lääkkeistä ja lääkemuodoista
• käyttää tietoa lääkemuotojen vaiheista ja vaikutuksista elimistössä
• käyttää tietoa lääkehoidon merkityksestä asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin
• käyttää lääketietokantoja ja muita luotettavia lääketiedon lähteitä
• suunnittelee lääkehoitoon liittyvät päivittäiset työtehtävät
• toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
• tiedottaa asiakkaan lääkehoitoon liittyvistä havainnoista
• dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät havainnot

Lääkehoidon toteutus
Opiskelija
• toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• selvittää asiakkaan lääkityksen ja käytössä olevat itsehoitovalmisteet
• tulkitsee asiakkaan lääkemääräyksiä
• tunnistaa asiakkaan riskilääkkeet
• tunnistaa asiakkaan monilääkityksen ja sen riskit
• toteuttaa asiakkaan kansantautien lääkehoitoa
• toteuttaa asiakkaan kivun lääkehoitoa
• tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
• käsittelee ja annostelee asiakkaan lääkkeet virheettömästi
• käyttää työyksikön lääkehoitoon liittyvää teknologiaa
• antaa lääkkeitä luonnollista tietä
• antaa lääkkeitä injektioina
• antaa PKV-lääkkeitä ja luonnollista tietä annettavia huumausainelääkkeitä
• seuraa asiakkaan lääkkeiden vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
• tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeita ja muutostarpeita
• tunnistaa asiakkaan lääkkeiden virheellisen käytön
• ohjaa asiakasta lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
• säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• osallistuu lääkkeiden tilaamiseen ja hankintaan lääkehoitosuunnitelman
 mukaisesti
• noudattaa yksikön toimintatapaa lääkityspoikkeamatilanteessa

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588030
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Kiinnitetään huomioita asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti
• toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja
 ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
• tukee ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
• noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• toimii työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työyhteisössä toimiminen
Opiskelija
• toimii osana moniammatillista työryhmää ja verkostoa
• noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
• toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
• käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
• käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä
• käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
• ennaltaehkäisee kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä puuttuu niihin
 työyksikön käytänteiden mukaisesti
• ennaltaehkäisee ja ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
• toimii ensiapu- ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää lisäapua

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kunnioittaa asiakkaan tapoja, yksityisyyttä, kotia ja omaisuutta 
• kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
• käyttää tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
• kuuntelee asiakkaan ja läheisten mielipiteitä ja toiveita
• keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
• tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
• vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
• käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
• käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
• käyttää digitaalisia välineitä vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu
Opiskelija
• ymmärtää kotihoidon toimintaympäristönä
• ymmärtää asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen
• osallistuu asiakassuunnitelman laatimiseen
• toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan
• suunnittelee työtehtävät ja -kokonaisuudet asiakassuunnitelman mukaisesti
• suunnittelee työnsä asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioiden
• ottaa asiakaskäynnille tarvittavat välineet mukaansa
• ymmärtää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot
• käyttää tietoa palliatiivisen ja saattohoidon periaatteista kotihoidossa

Kotihoidon palvelut
Opiskelija
• käyttää tietoa kotihoidon palveluista ja etuuksista
• käyttää tietoa asiakkaan palveluohjausprosessista 
• osoittaa ymmärtävänsä tiedonsiirron merkityksen palveluketjussa
• ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen käytössä
• ohjaa asiakasta etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käytössä
• ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoidossa

Asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen
Opiskelija
• havainnoi asiakkaan voimavaroja, toimintakykyä ja toimintaa kotiympäristössä
• kannustaa ja ohjaa asiakasta osallisuuteen
• kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen
• ohjaa ja toteuttaa asiakkaan kotikuntoutusta
• ohjaa ja avustaa asiakasta kotiympäristön siisteyden ylläpitämisessä
• tunnistaa asiakkaan tarpeet terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
• ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
• tukee asiakkaan elämän merkityksellisyyttä
• osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia, päihteiden riskikäytöä ja
 riippuvuuksia sekä niistä aiheutuvia haittoja
• tukee asiakkaan mielenterveyttä
• kannustaa asiakasta päihteettömyyteen ja elämään ilman riippuvuuksia

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa
Opiskelija
• työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan
• ohjaa ja avustaa asiakasta puhtauteen ja pukeutumiseen liittyen
• ohjaa ja avustaa ikääntynyttä eritystoiminnoissa
• tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia
• ohjaa ja avustaa ihon ja jalkojen hoidossa
• käyttää tietoa suun sairauksien vaikutuksista asiakkaan terveyteen
• ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa
• seuraa ja arvioi ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
• ohjaa terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin
• ohjaa ja avustaa asiakasta ruokailussa
• tukee asiakkaan seksuaalista hyvinvointia ja sukupuolen moninaisuutta

Kotihoidon asiakkaiden hoitotyö
Opiskelija
• käyttää tietoa asiakkaiden sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn ja hoidon
 tarpeeseen 
• käyttää tietoa ikääntymismuutoksista
• ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon  
• tunnistaa asiakkaan sairauksien oireita ja voinnin muutoksia
• käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa
• tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla
• tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä 
• käyttää tietoa ikääntymismuutosten vaikutuksesta lääkehoitoon
• toteuttaa asiakkaiden sairauksien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa
  turvallisesti
• tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
• arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa
• käyttää tietoa kivun merkityksestä terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun
• arvioi asiakkaan kipua
• käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä
• käyttää tietoa kotisaattohoidon periaatteista ja suruprosessin vaiheista

Työn arviointi 
Opiskelija
• dokumentoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
• tiedottaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
• arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista
• osallistuu asiakkaan RAI-toimintakykyarviointiin

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588032
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissäkotihoidon tai yhteisöllisen asumisen ympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kotihoidossa ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti
• toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja
   ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
• tukee ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
• noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työyhteisössä toimiminen
Opiskelija
• noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
• toimii osana moniammatillista työyhteisöä ja verkostoa
• toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
• tunnistaa kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä toimii työyksikön ohjeiden
   mukaisesti
• ennaltaehkäisee ja ennakoi työssään väkivallan uhkaa
• käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
• toimii ensiapu- ja elvytystilanteissa huomioiden ikääntyneiden
   erityiskysymykset ja hälyttää lisäapua

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kohtaa ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
• osoittaa ymmärtävänsä ikääntymismuutosten vaikutukset vuorovaikutukseen
• kuuntelee ja on läsnä osoittaen kiinnostusta ikääntynyttä ja lähiverkostoa
  kohtaan
• tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
• vahvistaa ikääntyneen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
• mukauttaa ilmaisuaan ikääntyneen kommunikointitaitoja vastaavaksi
• tukee muistisairaan ihmisen vuorovaikutusta yksilöllisin menetelmin
• käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena tilanteeseen sopivalla tavalla
• keskustelee ja toimii yhteistyössä ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa kanssa
• hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
• käyttää tietoa ikääntyneen kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
• käyttää työtehtävissä kahta kotimaista kieltä (suomi, ruotsi tai saame) sekä yhtä
   vierasta kieltä

Työn suunnittelu
Opiskelija
• käyttää tietoa ikääntyneen palveluohjausprosessista
• käyttää tietoa ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä
   kolmannen sektorin palveluista
• käyttää tietoa ikääntymisen aiheuttamista muutoksista ikääntyneen
  toimintakyvyssä ja aistitoiminnoissa
• käyttää tietoa muistisairauksista ja niiden oireista
• selvittää merkityksellisiä asioita ikääntyneen elämänhistoriasta
• suunnittelee arjen mielekkyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa yhdessä
   ikääntyneen kanssa
• suunnittelee työtehtävät ikääntyneen hoidon ja palvelun tarpeiden mukaan
• suunnittelee työtehtävät ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja
   viikoittaisen suunnitelman
• käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä
• osoittaa ymmärtävänsä RAI arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot

Ikääntyneen omannäköinen elämä
Opiskelija
• kunnioittaa yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta
• tukee omannäköistä elämää
• tukee mielen hyvinvointia
• tukee ja vahvistaa osallisuutta
• edistää arjen mielekkyyttä päivittäisissä toiminnoissa
• ohjaa sosiaaliseen toimintaan
• ohjaa yksilöitä ja ryhmiä arjen mielekkyyttä edistävään toimintaan
• tukee seksuaalista hyvinvointia ja sukupuolen moninaisuutta
• käyttää tietoa palliatiivisen hoidon periaatteista
• tukee mielekästä elämää elämän loppuvaiheessa

Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukeminen
Opiskelija
• havainnoi toimintakykyä
• tukee arkiliikkumista
• motivoi ja ohjaa liikkumaan ja ulkoilemaan
• ohjaa apuvälineiden ja ikäteknologian käytössä
• huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä
• tukee kuntoutumista

Ikääntyneen arjen toimintojen tukeminen
Opiskelija
• tunnistaa käyttäytymisen muutokset ja tiedottaa muutoksista työryhmälle
• tunnistaa kaltoinkohtelun muotoja ja osaa toimia työyksikön toimintaohjeen
   mukaan
• ohjaa ja avustaa ikääntynyttä päivittäisissä toiminnoissa
• ohjaa ja avustaa peseytymisessä ja pukeutumisessa
• seuraa ja arvioi ravitsemustilaa ja ruoankäyttöä sekä huomioi yksilölliset
   ravitsemustarpeet
• käyttää tietoa ikääntyneiden ravitsemussuosituksista
• ohjaa ja avustaa ikääntynyttä ruokailussa
• käyttää tietoa suunterveyden vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin
• ohjaa ja avustaa ikääntynyttä suunhoidossa
• ohjaa ja avustaa ikääntynyttä ihon ja jalkojen hoidossa
• huolehtii levosta ja unesta
• havainnoi eritystoimintaa
• ohjaa ja avustaa ikääntynyttä eritystoiminnoissa
• tunnistaa vireystilan ja unen tarpeen
• tukee muistisairaan ihmisen toimintakykyä lääkkeettömin menetelmin
• osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia, päihteiden riskikäyttöä ja
   riippuvuuksia sekä niitä aiheutuvia haittoja
• kannustaa asiakasta päihteettömyyteen ja elämään ilman riippuvuuksia

Työn arviointi
Opiskelija
• arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
• dokumentoi havaintoja arjesta ja toimintakyvystä
• tiedottaa arkeen ja toimintakykyyn liittyvistä havainnoista
• osallistuu asiakkaan RAI-toimintakykyarviointiin

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588031

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissäedistäen ikääntyneiden osallisuutta ympäristöissä, joissa ikääntyneet asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm.saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan.
Saamen kielen opettaja arvioi Johdanto saamelaiskulttuuriin -osuuden suoritetuksi S-merkinnällä, antaa arvioinnin ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa suorituksen Wilmaan.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Alla on kuvattu ne valinnaiset tutkinnon osat, joihin järjestetään opetusta. EPerusteissa julkaistavasta tutkinnon perusteista löytyvät myös muut tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat, joita voidaan HOKSata opiskelijalle, mikäli työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä riittävä ohjaus- ja arviointiosaaminen toteutuvat. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tiedot

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp
Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa ammattieettisiä periaatteita
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontasuunnitelmaa
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Vuorovaikutus ja ohjaaminen
Opiskelija
• kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
• vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
• osoittaa ymmärtävänsä aistivammojen vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
• hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutustilanteissa
• tunnistaa oman asenteen ja käyttäytymisen vaikutuksen
  vuorovaikutustilanteissa
• ohjaa yksilöitä ja ryhmiä
• ennaltaehkäisee asiakkaan haastavaa käytöstä
• toimii osana moniammatillista työryhmää
• tiedottaa ja dokumentoi asiakkaan toimintakykyyn ja arkeen liittyvistä
   havainnoista

Fyysisen toimintakyvyn tukeminen
Opiskelija
• käyttää tietoa ihmisen perusliikkumisesta
• arvioi asiakkaan fyysisen toimintakyvyn voimavaroja ja tuen tarpeita
• tukee asiakasta kehon hahmottamisessa sekä hyvän kehosuhteen luomisessa
• muokkaa asiakkaan ympäristöä turvalliseksi ja liikkumista edistäväksi
• ohjaa asiakasta liikkumista tukevien apuvälineiden käytössä
• ohjaa ja avustaa luonnollisten liikemallien mukaisesti
• huomioi asiakkaan voimavarat ja käyttää ergonomian periaatteita asiakkaan
   avustamistilanteissa
• toteuttaa asiakkaan toimintoja ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
• ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
• ohjaa asiakasta tasapainoa ja liikkuvuutta tukevissa toiminnoissa
• käyttää tietoa työ- ja toimintakykyä edistävistä tekijöistä

Kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen
Opiskelija
• tunnistaa asiakkaan kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn voimavarat
• tunnistaa asiakkaan kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn tuen
   tarpeet
• arvioi asiakkaan kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn voimavarat ja
   tuen tarpeet
• selvittää asiakkaan kiinnostuksen kohteita
• motivoi asiakasta osallistumiseen ja yhdessä toimimiseen
• luo asiakkaalle mahdollisuuksia aistikokemuksiin
• hyödyntää ympäristöä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen
   edistämisessä
• käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakkaan ohjaamisessa
• tukee asiakasta arjen hallinnassa
• tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
• tukee asiakasta tunnetaidoissa
• ohjaa asiakasta digitaalisten välineiden, sovellusten ja ympäristöjen käytössä
• tukee ja ohjaa asiakasta yhteydenpidossa läheisten kanssa
• tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisen verkoston luomisessa ja ylläpitämisessä

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588946
 
Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissäedistäen asiakkaiden toimintakyvyn ympäristöissä, joissa he asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijatiedon avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisen yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa ammattieettisiä periaatteita
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontasuunnitelmaa
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito-, tietosuoja-¬ ja tietoturvallisuusohjeita
• toimii työsuojelu-¬ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu
Opiskelija
• käyttää tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta
• käyttää tietoa haavatyypeistä
• käyttää tietoa haavojen luokittelusta
• käyttää tietoa haavojen syntyyn liittyvistä tekijöistä
• käyttää tietoa haavan paranemiseen liittyvistä tekijöistä
• keskustelee haavanhoitoon liittyvistä havainnoista asiakkaan ja hänen
läheisensä kanssa 
• toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa 
• valitsee asiakkaan haavanhoitoon käytettävät työvälineet ja tuotteet hoito-
ohjeen mukaan
• työskentelee osana moniammatillista työryhmää

Hoidon toteutus ja arviointi
Opiskelija
• ennaltaehkäisee asiakkaan haavanhoitoon liittyvää kipua
• hoitaa asiakkaan haavan hoito-ohjeen mukaisesti
• arvioi asiakkaan haavan paranemista eri menetelmin
• tunnistaa haavassa tapahtuneet muutokset
• arvioi asiakkaan haavakipua kipumittarin avulla
• havainnoi asiakkaan yleisvointia
• arvioi asiakkaan raajan turvotusta ja toteuttaa turvotuksen hoidon asiakkaan
hoito-ohjeen mukaisesti
• ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään haavan omahoidon toteuttamisessa
• dokumentoi ja kirjaa asiakkaan vointiin, kipuun ja haavan paranemiseen sekä
haavanhoitoon liittyviä havaintoja asiakastietojärjestelmään
• tiedottaa asiakkaan vointiin ja haavan paranemiseen liittyvistä havainnoista

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588785

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä. Käyttää arvokasta ja kulttuurisensitiivistä lähestymistä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.


Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa ammattieettisiä periaatteita
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontasuunnitelmaa
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu
Opiskelija
• hyödyntää ennakoivaa hoitosuunnitelmaa
• hyödyntää palvelusuunnitelmaa
• käyttää tietoa lääkkeistä ja sairauksista
• havainnoi oireita
• tutkii peruselintoiminnot työyksikön ohjeistuksen mukaisesti
• tutkii vammapotilaan löydökset työyksikön ohjeistuksen mukaisesti
• käyttää eri tutkimusmittareita ja tulkitsee tuloksia oman vastuualueensa
   mukaisesti
• tunnistaa voinnin muutokset
• tunnistaa ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset ikääntyneen
   vointiin
• osoittaa ymmärtävänsä elämäntilanteen vaikutuksen tilan muutokseen
• dokumentoi, kirjaa ja tiedottaa tilanteen moniammatilliselle työryhmälle

Hoidon toteutus ja arviointi
Opiskelija
• huomioi työssään ikääntyneen peruselintoimintojen turvaamisen
• seuraa ikääntyneen vointia säännöllisesti ja järjestelmällisesti
• toteuttaa oireiden mukaiset hoitotoimet
• toteuttaa lääkehoitoa omalla vastuualueellaan
• arvioi hoidon vastetta
• dokumentoi ja kirjaa tekemänsä hoitotoimet
• tiedottaa työyksikön käytänteiden mukaisesti
• ennaltaehkäisee ja ennakoi työssään väkivallan uhkaa
• toimii ensiaputilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää lisäapua

Jatkohoidon toteutus
Opiskelija
• selvittää jatkohoito-ohjeita yksikön ohjeistuksen mukaisesti
• suunnittelee ikääntyneen jatkohoidon omalla vastuualueellaan
• toteuttaa ikääntyneen jatkohoidon omalla vastuualueellaan
• arvioi, dokumentoi ja tiedottaa toteutuneen hoidon ja toimenpiteet
• tiedottaa lähiverkostoa oman vastuualueensa mukaisesti

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588943

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan ympäristössä, jossa ikääntyneet asuvat, ovat hoidettavina tai kuntoutumassa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijatiedon avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisen yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma

Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.
Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa ammattieettisiä periaatteita
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontasuunnitelmaa
• tukee ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• työskentelee hygieniavaatimusten mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työn suunnittelu ja arviointi
Opiskelija
• käyttää tietoa mielen hyvinvointia edistävistä tekijöistä
• käyttää tietoa asiakkaan mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja
   riippuvuuteen liittyvistä riski- ja suojaavista tekijöistä
• tunnistaa asiakkaan mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen
   liittyviä hoidon ja tuen tarpeita
• suunnittelee mielenterveyttä, päihteettömyyttä ja riippuvuuksista toipumista
   edistävää toimintaa yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa
• suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti
• tunnistaa työn keskeisiä kuormitustekijöitä
• tunnistaa kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä toimii työyksikön ohjeiden
   mukaisesti
• dokumentoi ja tiedottaa lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaisesti
• arvioi yhdessä työryhmän kanssa asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
• osoittaa ymmärtävänsä dialogisuuden merkityksen yhteistyösuhteessa
   asiakkaan kanssa
• kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
• huomioi ilmeiden, eleiden ja oman käyttäytymisensä vaikutuksen
   vuorovaikutustilanteissa
• tunnistaa asiakkaan puolustusmekanismeja vuorovaikutussuhteessa
• toimii haastavissa tilanteissa ammatillisesti osana työryhmää
• toimii yhteistyössä asiakkaan moniammatillisen verkoston kanssa
• osoittaa ymmärtävänsä kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksia
   vuorovaikutustilanteissa
• ennaltaehkäisee ja ennakoi työssään väkivallan uhkaa
• tukee asiakkaan seksuaalista hyvinvointia ja sukupuolen moninaisuutta

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyössä toimiminen
Opiskelija
• toimii asiakassuunnitelman mukaisesti
• tukee asiakkaan mielenterveyttä, päihteettömyyttä ja riippuvuuksista
   toipumista arjen tilanteissa
• tukee asiakasta arjen hallinnassa
• edistää asiakkaan osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia
• ohjaa asiakasta mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluista
• ohjaa asiakasta terveyden edistämisessä
• ohjaa asiakasta liikkumaan ja ulkoilemaan
• käyttää toiminnallisia menetelmiä mielenterveys- päihde- ja riippuvuustyössä
• käyttää tietoa lääkehoidon merkityksestä mielenterveys-, päihde- ja
  riippuvuustyössä
• toteuttaa turvallisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa
• käyttää tietoa neuropsykiatrisista haasteista

Linkki osaamisen arviointiin

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8858802
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan mielen hyvinvointia, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä toimimalla kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä lähihoitajan tehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perustella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijatiedon avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisen yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädäntö, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa ammattieettisiä periaatteita
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa palliatiiviseen hoitoon liittyviä suosituksia ja säädöksiä
• noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontasuunnitelmaa
• vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
• noudattaa elämän loppuvaiheessa olevan hoitotahtoa
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
• noudattaa tietosuoja- ja vaitiolovelvollisuutta
• työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• tukee asiakkaan osallisuutta hänen hoitoonsa liittyvissä keskusteluissa
• käyttää tietoa palveluista ja psykososiaalisen tuen muodoista asiakkaan
   hoidossa
• kohtaa elämän loppuvaiheessa olevan ihmisen ja hänen lähiverkostonsa
   arvokkaasti
• toimii huomioiden elämän loppuvaiheessa olevan elämäntilanteen ja kulttuurin
• huomioi henkiset ja hengelliset tarpeet elämän loppuvaiheessa
• huomioi sosiaaliset tarpeet elämän loppuvaiheessa

Palliatiivisen hoidon toteutus
Opiskelija
• käyttää tietoa palliatiivisesta hoidosta kroonisesti etenevien sairauksien
   hoitotyössä
• toteuttaa ennakoivaa hoitosuunnitelmaa
• toimii saattohoitosuunnitelman mukaisesti
• tunnistaa sairauksien erityispiirteitä
• tunnistaa fyysiset muutokset
• tunnistaa voinnin muutoksia
• toteuttaa perushoitoa
• toteuttaa oireenmukaista hoitoa palliatiivisessa hoitotyössä
• toteuttaa lääkkeetöntä ja lääkkeellistä kivunhoitoa
• tarkkailee ja hoitaa suuhun liittyviä ongelmia
• tarkkailee ja hoitaa ihoon liittyviä ongelmia
• toteuttaa asentohoitoa elämän loppuvaiheessa
• mahdollistaa läheisten osallistumisen saattohoitoon
• dokumentoi ja kirjaa työyksikön ohjeiden mukaisesti

Elämän loppuvaiheen hoito
Opiskelija
• huomioi asiakkaan ja hänen läheistensä psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen
   tuen tarpeet hoitotyössä
• toteuttaa vainajasta huolehtimisen arvokkaasti ja toimintaympäristön ohjeiden
  mukaisesti
• huolehtii vastuualueensa mukaisesti tiedon kulun kuolemasta ja tarvittavista
   toimista läheisille ja viranomaisille
• tukee kuolevan ihmisen läheisiä
• käsittelee ammatillisesti omia tunteitaan kuolevan ihmisen hoitamisessa

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588940

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä palliatiivista hoitoa toteuttavassa ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Osaamista vahvistavilla ydinosaamisen päivillä koululla tai muissa oppismisympäristöissä. Työelämässä oppimisen toteuttamisessa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa mm. asiantuntijaluento. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa ammattieettisiä periaatteita
• noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontasuunnitelmaa
• toimii asiakas- ja potilasturvallisesti
• noudattaa salassapito¬, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
• työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työn suunnittelu ja arviointi
Opiskelija
• osoittaa ymmärtävänsä taiteen, kulttuurin ja luonnon merkityksen ihmisen
   hyvinvointiin ja terveyteen
• käyttää tietoa taidelähtöisistä menetelmistä, luonnosta, eläinavusteisesta
   toiminnasta ja liikkumisesta
• suunnittelee työtään työryhmän kanssa asiakasryhmän tarpeiden mukaisesti
• tukee asiakkaan osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
• huomioi toiminnassaan esteettömyyden ja saavutettavuuden
• arvioi ja dokumentoi toiminnallisten menetelmien vaikutuksia asiakkaan
   hyvinvointiin

Vuorovaikutus ja ohjaaminen
Opiskelija
• mahdollistaa omalla toiminnallaan turvallisen ja sallivan ilmapiirin
• rohkaisee asiakasta ilmaisemaan itseään
• ohjaa ja tukee sosiaalista kanssakäymistä toiminnan aikana
• ohjaa ja tukee vuorovaikutusta toiminnan aikana
• käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
• valitsee ohjausmenetelmiä asiakkaan ja asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti
• ohjaa yksilöitä ja ryhmiä
• toimii voimavaralähtöisesti

Liikunta ja luontolähtöiset menetelmät
Opiskelija
• hyödyntää lähiympäristöä ja luontoa työssään asiakkaan kanssa eettisesti
   kestävällä tavalla
• antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa luonto- ja eläinavusteisista palveluista
• rohkaisee asiakasta tutustumaan luonnon sekä ympäristön mahdollisuuksiin
• hyödyntää luonnon tarjoamia aistikokemuksia asiakastyössä
• käyttää luonnonmateriaaleja asiakastyössä
• motivoi asiakasta luonnossa liikkumiseen
• käyttää rentouttavia menetelmiä luonnossa ja lähiympäristössä
• käyttää tietoa jokaisenoikeuksista käyttää luontolähtöisiä menetelmiä

Kulttuurihyvinvointi ja taidelähtöiset menetelmät
Opiskelija
• käyttää taidelähtöisiä menetelmiä työssään asiakkaan kanssa
• antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa taide- ja kulttuuripalveluista
• rohkaisee asiakasta ja ryhmää käyttämään taide- ja kulttuuripalveluita
• ohjaa asiakasta tutustumaan kulttuuriperintöön ja kulttuurien moninaisuuteen
• ohjaa asiakasta osallistumaan harrastuksiin
• ohjaa asiakasta osallistumaan sosiaalisten verkostojen toimintaan
• ohjaa asiakasta valitsemaan soveltuvan taidemenetelmän, välineet ja materiaalit
• innostaa asiakkaita luovaan ja kokeilevaan toimintaan

Linkki osaamisen arviointiin
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tutkinnonosat/8588789
 
Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla lähihoitajan käytännön työtehtävissä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ympäristössä edistäen asiakkaan hyvinvointia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijatiedon avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutettavat paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita 5-15 osp: Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat


Tutkintoon voi sisällyttää tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 30 osp.
Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää