Valikko
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp (OPH-5085-2021)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 29.9.2022

Pakolliset tutkinnon osat, 130 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
- suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
- ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
- huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
- antaa tietoa palveluista
- ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857528

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Lähihoitajana toimimisen perusta
- lähihoitajatutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset
- kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset ja määräykset sekä toimintaperiaatteet
- alan arvot ja ammattietiikka (TYKY –passi, osa-alue 1)
- alan toimintaympäristöt
- laatusuositukset ja omavalvonta
- ohjaajana ja kasvattajana toimiminen
- tietosuoja ja salassapitovelvollisuus
- ammatillinen vuorovaikutus, vuorovaikutusaloitteiden havaitseminen, kielen, kulttuurin ja katsomuksen huomioiminen
- ammatillinen kasvu; oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
- kestävä kehitys

Kasvua ja osallisuutta edistävät palvelut
- sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
- lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten ja ikääntyneiden palvelut ja tukitoimet
- varhainen tuki ja ehkäisevä työ
- hoito- ja kasvatustyön prosessi; kasvun, kehityksen ja toimintakyvyn tiedonkeruumenetelmät
- asiakastyön suunnittelu; tavoitteet, toteutuminen ja arviointi

Kasvun ja osallisuuden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa
- ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa
- ihmisen toimintaan vaikuttavat psykologiset tekijät
- kasvun ja osallisuuden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa
- erilaisten asiakkaiden vahvuudet, tuen tarpeet, tavoitteet, toimintakyky ja voimavarat; mm. oppimisen vaikeudet, ADHD, Autismin kirjo, kehitys, liikunta- ja aistivamma
- leikin merkitys kehityksen eri osa-alueilla
- kulttuurinen moninaisuus
- Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytänteet– oppaan ja Saamelaisen vanhustyön työkalupakin hyödyntäminen kasvun ja osallisuuden edistämisessä

Kasvun ja osallisuuden edistämisen menetelmät
- päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen voimavaralähtöisesti
- hygienia ja aseptinen työskentely
- lasten terveyden edistäminen; pituus, paino, päänkasvu, näön seuranta, hampaiden kehitys, lasten yleisimmät sairaudet, tapaturmat
- hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen, liikkumisen, suunterveyden ja positiivisen mielenterveyden edistäminen
- ravitsemus ja hyvinvointi; ruokailussa ohjaaminen, ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot (HYGI-passi)
- toiminnan ohjaus, ryhmän ohjaamisen suunnittelu, toteutus ja arviointi (toiminnallisen tuokion järjestäminen)
- apuvälineiden ja teknologian hyödyntäminen, ympäristön esteettömyys

Turvallisuuden edistäminen
- työturvallisuus
- asiakasturvallisuuden edistäminen
- ergonominen työskentely (TYKY -passi, osa-alue 1)
- työhyvinvointi

Kasvun ja osallisuuden edistäminen työssä
- työskentely lähihoitajan työtehtävissä varhaiskasvatuksessa tai muussa kasvun ja osallisuuden edistämisen toimintaympäristössä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelun tukimateriaalina ja suunnitelmallisen työskentelyn pohjana käytetään Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytänteet -opasta. Saamelaiseen varhaiskasvatukseen perehdytään teoriassa ja tutustaan sen toteutukseen käytännössä mm. vierailemalla kielipesissä ja saamenkielisissä päivähoitoyksiköissä. Saamelaiskulttuuriin tutustutaan yleisellä tasolla (elämismaailma, yhteiskunta, kertomaperinne) ja rohkaistaan opiskelijoita käyttämään saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan
- suunnitella työtään
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta
- motivoida asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon ja ehkäisemään riskejä
- ohjata asiakasta toiminnallisuuteen
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa
- antaa tietoa palveluista
- ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
- ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- kehittää toimintaansa ja perustella ratkaisujaan ammatillisella tiedolla.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857529

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Lähihoitajan työ työhyvinvointia ja toimintakykyä edistäen
- sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavat säädökset, säännökset ja määräykset
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- asiakaslähtöisyys
- omavalvonta
- kestävä kehitys
- saamelaisen kulttuuritaustan huomioiminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä
- työturvallisuus
- työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen
- oman osaamisen arviointi ja kehittäminen

Toimintakyvyn tukeminen
- ergonominen ja voimavaralähtöinen työote
- toimintakyvyn arviointi
- fyysinen toimintakyky
- psyykkinen toimintakyky
- sosiaalinen toimintakyky
- liikkumisen tukeminen ja avustaminen
- aktiviteettia edistävä toiminta, toiminnalliset menetelmät
- apuvälineet ja hyvinvointia tukevan teknologian käyttö ja huolto

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa
- ammatillinen vuorovaikutus
- vuorovaikutus muistisairaan asiakkaan kanssa
- haasteet aistitoiminnoissa
- selkokieli
- afasia
- kosketus vuorovaikutuksen tukena
- digitaalinen viestintä -teknologia

Päivittäiset toiminnot ja arjessa avustaminen
- aseptisen työskentelyn periaatteet
- suunnitelmallinen työskentely
- hoitotyön prosessi (FinCC); rakenteellinen kirjaaminen ja raportointi
- peseytymisessä avustaminen, suuhygienia ja suunhoito, ihon hoito, jalkojen hoito, pukeutuminen ja vaatehuolto
- ravitsemushoito - ruokailutilanteiden järjestäminen, avustaminen ja ravinnon saannin turvaaminen
- kodin siisteys ja vuoteen sijaaminen
- virtsaamisen seuranta
- ulostamisen seuranta
- peruselintoimintojen tarkkailu ABCDE-menetelmällä
- hengityksen tarkkailu ja auttamismenetelmät
- sydämen ja verenkierron tarkkailu ja seuranta
- tajunnantason seuranta
- aivoverenkiertohäiriöiden tunnistaminen
- lämpö- ja nestetasapainon seuranta

Kansansairaudet ja terveyden edistäminen
- omahoito osana terveyttä ja hyvinvointia
- ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
- sydän- ja verisuonisairaudet; MBO, sepelvaltimotauti, verenpainetauti, sydämen
vajaatoiminta, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, diabetes
- syöpäsairaudet
- yleisimmät muistisairaudet
- hengityselinsairaudet; astma, allergia
- neurologiset sairaudet; epilepsia, Parkinsonin tauti
- tuki- ja liikuntaelinsairaudet; osteoporoosi, reuma, artroosi
- mielenterveys- ja päihdesairaudet
- uni ja nukkuminen
- seksuaalisuus
- erityisruokavaliot, ruokayliherkkyydet, iäkkäiden ravitsemuksen erityispiirteet, peg-
ravitsemus
- haavanhoito
- kivun hoito
- saattohoito
- ensiapu EA-1 ja ensiapu EA-2


Lääkehoidon toteuttaminen ja lääkelaskenta
- lääkehoito osana asiakkaan/potilaan kokonaishoitoa
- lääkemuodot ja antotavat
- turvallisen lääkehoidon toteuttaminen, lääkkeenjako, lääkkeen antaminen, injektion antaminen,
- lääkemääräyksen tulkinta ja uusiminen
- Pharmaca Fennican ja sähköisten lääketietojärjestelmien käyttö
- lääkehoidon ohjaus
- yleisimpien kansansairauksi hoidossa käytettävät lääkkeet
- yleisimpien lääkkeiden vaikutukset ja sivuvaikutukset
- ruuansulatuskanavan sairauksien lääkehoito; ummetus
- lääkekuurit ja resistenssi
- lääkkeen vaikutuksen seuranta
- lääkepoikkeama
- lääkelaskenta virheettömästi

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen työssä
- työskentely lähihoitajan työtehtävissä sosiaali- ja terveysalalla asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä edistäen.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Kulttuuritietoisuuteen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan sekä Saamelaiskäräjien toimintaan sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
- suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
- toteuttaa lääkehoitoa kotona
- toteuttaa saattohoitoa kotona
- ohjata palveluiden käytössä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa
- arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857890

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Työskentely kotihoitotyötä ohjaavien säädösten mukaan
- lähihoitajan tehtävät kotihoidossa
- kotihoidon järjestäminen ja lainsäädäntö
- kotihoitotyön eettiset periaatteet
- kotona asuvan palvelut
- omaishoito
- kotihoidon asiakkaan taloudelliset tukitoimet
- ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuus
- tietosuoja ja salassapito sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteet
- kestävä kehitys kotihoidossa

Johdanto saamelaiskulttuuriin
- tutustuminen saamelaisen kulttuurin keskeisimpiin piirteisiin
- tutustuminen saamen kieliin
- saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin liittyvän tiedon hankkiminen erilaisista lähteistä

Kotihoidon asiakkaan polku
- kotihoidon asiakkaan hoitopolku
- palveluohjaus; toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi ja mittaaminen
- palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen
- lähihoitajan ensikäynti ja kirjaaminen kotihoidossa

Ammatillinen vuorovaikutus
- kosketus, huumori ja läsnäolo
- yksityisyyden, tottumusten ja omaisuuden kunnioittaminen
- selkokieli ja ilmaisun mukauttaminen sekä puhetta tukevat menetelmät
- teknologian tuki kommunikoinnissa
- yhteistyö perheen, omaishoitajan ja tukiverkoston kanssa
- moniammatillisuus ja kolmannen sektorin toimijat
- vuorovaikutus eri kulttuureista tulevien kanssa
- Saamelaisen vanhustyön työkalupakki vuorovaikutuksen tukeminen
- haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen

Asiakkaan turvallisuus kotihoidossa
- aseptinen toiminta
- tapaturmien ennaltaehkäisy
- turvateknologian hyödyntäminen
- perhe- ja lähisuhdeväkivalta kotihoidossa

Toimintakyvyn tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
- päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen
- suun terveys
- ruokailu ja ravitsemus kotihoidossa
- arkiliikuntaan ohjaaminen
- apuvälineet kotihoidossa
- uni ja lepo
- seksuaalisuuden huomioiminen
- arjen mielekkyyden edistäminen
- mielenterveyden tukeminen ja päihteettömyyden edistäminen, perhe- ja lähisuhdeväkivalta
- virikkeisiin ja sosiaaliseen elämään kannustaminen

Kotihoidon asiakkaan hoitotyö
- ikääntymismuutokset, ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa
- sydän- ja verisuonitautien hoitotyö; verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, eteisvärinä,     aivoverenkiertohäiriöt
- umpirauhasten sairauksien hoitotyö; diabetes
- neurologisten sairauksien hoitotyö; muistisairaudet, parkinsonin tauti
- tuki- ja liikuntaelinsairaudet
- syöpäsairauksien hoitotyö
- hengityselinsairauksien hoitotyö
- mielenterveys- ja päihdesairauksien hoitotyö
- haavanhoito; krooninen alaraajahaava
- kivun hoito

Palliatiivinen hoito
- palliatiivisen hoidon periaatteet
- saattohoitopäätös ja hoitotahto
- saattohoidossa olevan asiakkaan ja hänen läheisten kohtaaminen
- moniammatillinen yhteistyö
- kuolevan asiakkaan kokonaisvaltainen hoitotyö
- kuoleman kohtaaminen ja omaisten tukeminen

Lääkehoito
- lääkehoidon turvallisuus
- ikääntymismuutosten ja iäkkäiden lääkehoidon riskien huomioiminen
- lääkehoidon ohjaus tavallisimpien kansansairauksien osalta
- eri sairauksien lääkehoito ja ohjaus
- sydän ja verenkiertoelimistön lääkehoito
- diabeteslääkkeet
- parkinsonin taudin lääkehoito
- muistisairauksien lääkehoito
- syöpäsairauksien lääkehoito
- mielenterveys- ja päihdesairauksien lääkehoito
- kivun lääkehoito
- lääkkeiden jakaminen
- lääkkeiden annosjakelu ja dosettijakelu
- injektiona annettavat lääkkeet
- inhaloitavat lääkkeet
- silmätipat
- muut kotona annettavat lääkemuodot
- teknologia lääkehoidon tukena
- lääketilauksen tekeminen
- lääkemääräysten tulkinta ja reseptilääkkeet
- itsehoitolääkkeiden, vitamiinien, hivenaineiden ja luontaistuotteiden käytön ohjaus

Kotihoidon työssä toimiminen
- työturvallisuus
- työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito
- myönteisen ilmapiirin edistäminen työssä
- suunnitelmallinen työskentely
- oman osaamisen arviointi ja kehittäminen
- yrittäjyys kotihoidossa
- palautteen anto ja vastaanottaminen
- kotihoitotyössä viestiminen ja työn markkinointi
- näyttöön perustuva hoitotyö

Kotihoidossa toimiminen
- työskentely lähihoitajan tehtävissä kotihoidossa tai lyhytaikaishoidon ympäristössä tai asiakkaan kotona

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kotihoidossa ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan.

Saamen kielen opettaja arvioi Johdanto saamelaiskulttuuriin -osuuden suoritetuksi S-merkinnällä, antaa arvioinnin ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa suorituksen Wilmaan.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä elämää saattohoitovaiheessa
- ohjata palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä
- toimia työyhteisön jäsenenä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa
- arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857891

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Osallisuuden edistäminen osana palvelukokonaisuutta
- lainsäädäntö ja eettiset periaatteet ikääntyneiden palveluissa
- palvelujärjestelmä ikääntyneen näkökulmasta
- asiakaslähtöinen ja osallisuuden huomioiva palveluohjaus
- ikääntyneen toimeentuloturva ja etuudet
- digitalisaatio ja uudet teknologiat palveluissa
- henkilökunnan ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuus
- omavalvonta, hoidon laadun arviointi ja laatusuositukset
- tietosuoja ja salassapito
- kestävän kehityksen periaatteet
- ikääntyneiden palvelun tuottaminen yrittäjänä

Toimintakyvyn kokonaisuuden huomioiva ja sitä edistävä työskentely
- kulttuurin merkitys asiakkaan toimintakyvyn kokonaisuudessa
- toimintakyvyn tukeminen ja mittaaminen
- hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen sekä kirjaaminen
- muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen
- liikkumiskyvyn tukeminen ja liikkumisen edistäminen
- psykososiaalinen kuntoutuminen
- kotona asumista tukeva teknologia
- etäkuntoutus

Osallisuus ja mielekkään elämän edistäminen
- asiakkaan kulttuuri, elämänkatsomus ja tottumukset
- saamelaisen asiakkaan kohtaaminen kulttuurilähtöisesti
- asiakaslähtöinen, yksilöllinen, itsemääräämisoikeutta tukeva kohtaaminen
- muistisairaan asiakkaan kunnioittava kohtaaminen
- elinympäristön kokonaisuus osana mielekästä elämää (turvallisuus, esteettömyys, viihtyvyys)
- osallisuus
- harrastukset ja ryhmätoiminta
- asiakkaan omannäköinen elämä ja aktivoiva arki
- erilaiset asiakasryhmät ja niiden ohjaaminen
- vuorovaikutusaloitteiden huomioiminen ja vuorovaikutuksen mukauttaminen
- puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät sekä selkokieli vuorovaikutuksessa
- ikääntyneen tukiverkosto
- perhehoito
- omaishoitajuus
- hoitotyön kehittäminen

Ikääntyneen hoitotyö
- ikääntymismuutokset
- ravitsemus ja ruokailu
- uni, lepo ja rentoutuminen
- aseptiikka ja hygienia
- muistisairauksien oireet ja hoito
- aivoterveyden ylläpitäminen
- mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt
- seksuaalisuus
- päihteet
- kaltoinkohtelu
- elintoimintojen tarkkailu
- etähoito
- kuoleman lähestyminen ja saattohoito
- työhyvinvointi, työturvallisuus ja vaaratilanteet
- työn psykososiaalinen ja eettinen kuormitus
- ergonomia, teknologia hoitajan tukena
- työelämätaidot työhyvinvoinnin osana

Työskentely ikääntyvien osallisuutta edistäen
- työskentely lähihoitajan työtehtävissä ikääntyneiden parissa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kotihoidossa ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm.saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
- suunnitella työtään sairaanhoitotyössä ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa
- toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sairaanhoitotyössä
- toteuttaa lääkehoitoa
- ohjata palveluiden käytössä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857911

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

Sairaanhoitotyötä ohjaavat säädökset ja toimintaperiaatteet
- sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö, määräykset ja toimintaperiaatteet
- lähihoitajan eettiset periaatteet
- tietosuoja ja salassapito sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteet
- asiakaslähtöisyys
- kielitaidon huomioiminen
- omavalvonta
- sairausturva
- kestävä kehitys

Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen
- suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely
- hoitotyön rakenteellinen kirjaaminen (FinCC) asiakassuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa
- potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttö
- raportointi (ISBAR tiedonsiirtomenetelmä)
- ammatillinen vuorovaikutus
- työryhmässä työskentely, moniammatillisuus, kolmannen sektorin toimijat
- opettaminen ja oppiminen hoitotyössä
- tieto ja viestintätekniikan hyödyntäminen
- hoitotyön kehittäminen

Hoito ja huolenpitotyössä toimiminen
- näyttöön perustuva hoitotyö
- hoitopolku
- tutkimukseen ohjaaminen
- kuvantamismenetelmät
- laboratorio- ja vieritutkimukset, vieritutkimusnäytteen ottaminen
- valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
- elintoimintojen mittaaminen ABCDE-menetelmällä (verenpaineen mittaus, pulssin seuranta, hengityksen tiheys, verensokeri,   happisaturaatio ja lämpö), katetrointi, liman imeminen, hapen anto, EKG:n otto ja monitorointi, steriilin toimenpiteen valmistelut,   letkuruokinta, ompeleiden poisto
- perioperatiivinen hoitotyö
- infektiosairauksien hoitotyö
- tartuntatautien hoitotyö
- ruoansulatuselimistön sairauksien hoitotyö
- virtsanerityselimistön sairauksien hoitotyö
- umpirauhasten sairauksien hoitotyö; metabolinen oireyhtymä, kilpirauhasen sairaudet
- neurologisten sairauksien hoitotyö; epilepsia, multippeliskleroosi
- ihotautien hoitotyö
- haavanhoitotyö
- silmätautien hoitotyö
- gynekologisten sairauksien hoitotyö
- seksuaaliterveys ja seksuaalisen suuntautuneisuuden moninaisuuden huomioiminen
- hoitoelvytyksessä toimiminen

Lääkehoito
- lähihoitajan lääkehoitosuunnitelman mukainen toiminta
- lääkkeiden käsitteleminen, annosteleminen ja antaminen virheettömästi.
- eri sairauksien lääkehoito
- sydän ja verenkiertoelimistön lääkehoito
- diabeteslääkkeet
- epilepsian lääkehoito
- infektiotautien lääkehoito
- muistisairauksien lääkehoito
- syöpäsairauksien lääkehoito
- silmä- ja ihotautien lääkehoito (glaukooma, atopia, psoriasis, sieni-infektiot iholla ja syyhy)
- kirurgisten sairauksien lääkehoito
- kivun lääkehoito
- lääkkeiden vaikutukset, yleisimmät haittavaikutukset
- lääkkeiden yhteisvaikutukset
- lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt
- lääkehoidon ohjaus
- sähköisten lääkemääräysten ohjaus
- lääkelaskenta (annoslaskut ja yksikönmuunnokset)
- yleisimpien lääketietokantojen käyttö

Työhyvinvointi ja turvallisuus hoitotyössä
- työturvallisuus
- työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen
- potilas- ja asiakasturvallisuus
- aseptinen työskentely hoitotyössä
- ergonominen työskentely
- asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn arviointi sekä apuvälineiden tarkoituksen mukainen käyttö
- haasteellisesti käyttäytyvä asiakas

Sairaanhoitotyössä toimiminen
- työskentely lähihoitajan tehtävissä sairaanhoidon ja huolenpidon toimintaympäristöissä.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen sairaanhoidon ja huolenpidon ympäristöissä ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm.saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijaluentojen ja tutustumiskohteiden avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster ry:n toimintaan.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- edistää asiakkaan kotona asumista tai sinne siirtymistä
- suunnitella ja arvioida työtään
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotona asumisen tukemisessa ja elämänhallinnan vahvistamisessa
- ohjata asiakkaita palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.
- arvioida ja kehittää työtään.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857894 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

- kotona asumisen eri vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus asiakkaiden elämäntilanteeseen ja tuen tarpeeseen
- asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen kotona arjessa, yksilöllisyys ja omatoimisuuden merkitys huomioiden
- asiakkaan kodin turvallisuus ja sen kokonaisvaltainen huomioiminen ja edistäminen
- sosiaalisen tuen tarpeet, sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen
- palveluista tiedottaminen ja niiden käytössä ohjaaminen
- omasta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen
- työskentely kotihoidossa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen kotihoidossa ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijatiedon avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisen yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- edistää saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaishoitoa
- toimia vuorovaikutuksessa saattohoidossa olevan ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
- käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäen saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia
- tukea ja ohjata saattohoidossa olevan ihmisen läheisiä
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää toimintaansa.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857898 

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

- työtä ohjaavat säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
- palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteet, periaatteet ja suositukset
- palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmä
- eettiset periaatteet saattohoitotyössä
- Pace-toimintamalli
- oireen mukainen kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito saattohoidossa
- eri uskontojen sekä kulttuurien merkityksen ymmärtäminen saattohoitotyössä
- kohtaaminen ja vuorovaikutus
- kuolema ja kuoleman jälkeinen hoito
- suru ja surun kohtaaminen
- oman työn ja työtapojen kehittäminen sekä työssä jaksaminen
- saattohoidossa toimiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Osaamista vahvistavilla ydinosaamisen päivillä ja työelämässä oppimisen toteuttamisessa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- edistää asiakkaan hyvinvointia toiminnallisia menetelmiä ja luontoa hyödyntäen
- suunnitella työtään
- käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
- käyttää toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan hyvinvointia
- ohjata asiakasta osallistumaan taide-, kulttuuri- ja luontopalveluihin
- ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
- arvioida ja kehittää omaa työtään.

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tutkinnonosat/7857900

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

- taiteen, luonnon ja liikkumisen hyödyntäminen työssä voimavaralähtöisesti
- monipuolisien toiminnallisten hetkien suunnittelu, toteutus ja arviointi asiakaslähtöisesti
- yksilöllisten asiakkaan tarpeesta lähtevien toiminnallisten menetelmien käyttäminen työssä
- rohkaisee ja kannustaa asiakasta kokeilemaan eri toiminnallisia menetelmiä ennakkoluulottomasti
- kulttuurihyvinvointi, kulttuuripalvelut
- eläinavusteiset palvelut
- hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointivaikutukset
- moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen työssä
- vuorovaikutteinen ja avoin sekä luovuuden sallivan ilmapiirin luominen eri-ikäisten asiakkaiden parissa
- tiedottaa ja ohjaa asiakasta hyvinvointia tukeviin palveluiden piiriin
- asiakkaan turvallisuudesta sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen
- toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen työssä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Asiakkaan kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin (mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki) sekä asiantuntijatiedon avulla. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työelämässä oppimisten yhteydessä. Opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana saamen kieltä.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.
Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Passin avulla tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta. Opiskelijaa motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattiosaajan työkykypassin opinnot koostuvat viidestä teemasta ja ne sisällytetään opintoihin. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen ammattiosaajan työkyvyn osaamisesta. Malliin kirjatut osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suoritustavat ovat suosituksia ja osaamistavoitteet huomioiden niitä voidaan alakohtaistaa ja henkilökohtaistaa. Lisätietoa ammattiosaajan työkykypassista ja sen eri osa-alueista voi lukea SAKU ry:n sivuilta osoitteesta: https://www.tyokykypassi.fi/

Osa-alue 1: Ammatin työkykyvalmiudet, 4 osp

Teema 1: Työkykyvalmiuksien perusteet

Osaamistavoitteet 
Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen työkykyyn sekä osaa toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi. Opiskelija osaa kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjensä kautta.

Opiskelija

 • havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä
 • toimii omassa työssään ohjeiden mukaisesti ja vaaratilanteita ennaltaehkäisevästi sekä perustelee toimintansa
 • noudattaa työturvallisuutta ja soveltaa tietoa muuttuviin olosuhteisiin, arvioi toimintaansa avoimesti ja realistisesti sekä ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
 • suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta, käyttää työvälineitä, laitteita ja suojaimia asianmukaisesti sekä varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa 
 • havaitsee ja tunnistaa ammattinsa keskeiset työterveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät 
 • ennakoi ja suunnittelee työnsä huomioiden terveysnäkökohdat, noudattaa ergonomiaa työssään ja soveltaa sitä vaihtelevissa työtilanteissa 
 • hyödyntää oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveyttä edistävää liikuntaa toimintakykynsä edistämiseksi 
 • osaa toimia terveellisesti ja turvallisesti 
 • toimii sujuvasti ryhmässä ja osaa tarvittaessa käsitellä myös ristiriitatilanteita 
 • tuntee työelämän tiedon ja tuen lähteet ja hankkii työyhteisössä tietoa ja tukea tarvittaessa.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Teema 2: Työkykyvalmiuksien vahvistaminen ja syventäminen  

Osaamistavoitteet   
Työkykyvalmiuksien vahvistamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa vahvistaa ja syventää työkykyä tukevaa osaamistaan työelämässä. Hän osaa hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaansa käytäntöön. 

Opiskelija

 •  kykenee tunnistamaan työkyvyn eri osa-alueita vahvistavia keinoja työpaikalla ja vapaa-ajalla ja ottamaan näitä käyttöön
 • tuntee oman alansa työehdot ja keskeisen työlainsäädännön ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 
 • perehtyy työpaikan työsuojeluohjeisiin ja -määräyksiin, toimii niiden mukaisesti sekä huolehtii työturvallisuudesta 
 • hankkii tietoa työyhteisön työkykyä lisäävästä toiminnasta, osallistuu siihen aktiivisesti ja toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa 
 • kykenee vuorovaikutukseen työyhteisössä eri asemassa olevien ihmisten kanssa, työskentelemään osana työryhmää ja erilaisten ihmisten kanssa sekä toimimaan sovittelevasti myös konfliktitilanteissa. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Ammatin työkykyvalmiudet -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/pysahdy-suunnittele-ennakoi/ Opiskelija suorittaa Työelämässä toimiminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Osaaminen osoitetaan TEO-jaksolla. Opiskelija dokumentoi osaamistavoitteiden mukaiset työtehtävät osaamisen osoittamisen suunnitelmaan, jota opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat ja kommentoivat. Osaaminen arvioidaan näytön arvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tehnyt opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Osa-alue 2: Hyvinvointi, 5 osp   

Teema 3: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta  

Osaamistavoitteet  
Toiminta- ja työkykyä edistävän liikunnan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden sekä paikallaanolon merkityksen toiminta- ja työkyvylle, osaa tunnistaa oman alansa kuormitustekijät sekä osaa liikkua toiminta- ja työkykyään ylläpitäen tai edistäen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja tutustua terveyttä, psyykkistä ja fyysistä vireystilaa ja jaksamista edistäviin liikuntamuotoihin. 


Opiskelija

 • pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita 
 • ymmärtää liikunnan, terveellisen ravinnon ja levon merkityksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa sekä suunnittelee ja noudattaa itselleen laatimaansa liikuntasuunnitelmaa niin opiskelu- kuin työelämäjaksolla 
 • arvioi oman fyysisen toimintakykynsä kehittymistä 
 • osallistuu järjestettyyn liikuntatoimintaan ja -tilaisuuksiin ja kannustaa myös muita osallistumaan tai harrastaa omatoimisesti säännöllistä liikuntaa, josta pitää liikuntapäiväkirjaa 
 • hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisia terveyttä edistäviä ja kuntoliikunnan muotoja ja seuraa omaa edistymistään. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Työkykyä edistävä liikunta -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/liikunta-auttaa-jaksamaan/. Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 valinnaisen osa-alueen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksesta ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan.   

Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös liikuntaharrastuksena, josta valmentaja tai ohjaaja kirjoittaa todistuksen. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi liikkua omatoimisesti ja dokumentoida liikkumistaan käyttäen esimerkiksi erilaisia teknisiä apuvälineitä, kuten HeiaHeia -liikuntapäiväkirjaa, Sport Tracker -kuntoilusovellusta tai askelmittaria. Dokumentoinnin ajanjakso on vähintään lukukausi. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

Teema 4: Terveysosaaminen  

Osaamistavoitteet   
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan. Lisäksi hän tuntee oman alansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon. Hän tiedostaa omien valintojensa vaikutukset toiminta- ja työkykyynsä ja osaa hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. 

Opiskelija

 • tunnistaa oman alansa tavallisimmat terveyshaitat sekä terveyttä ja opiskelukykyä kuormittavat tekijät ja välttää niitä 
 • tietää fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, arvioi ja soveltaa tätä tietoa sekä laatii hyvinvointisuunnitelman ja noudattaa sitä 
 • toimii sovittujen terveyttä edistävien toimintaohjeiden tai -suunnitelman mukaisesti. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Terveysosaaminen-osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/todellinen-vuosikorko-univelalle/ Opiskelija suorittaa Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ja 2 pakolliset osa-alueet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja antaa tiedon suorituksista ofelaš-ohjaajalle, joka kirjaa arvioinnit hyväksytty -merkinnällä Wilmaan.   

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua osaamista tukevien sidosryhmien tai yhteistyötahojen järjestämille kursseille, joiden teemana on esimerkiksi arjenhallinta, opiskelukyky ja asuminen, painonhallinta ja irti tupakasta, terveellinen ravitsemus tai psykologia. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty -merkinnällä Wilmaan. 

Teema 5: Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot  

Osaamistavoitteet  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä ja osaa hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija osaa aloittaa tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta.  

Opiskelija

 •  osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen opiskelijakunta-, tutor- tai kerhotoimintaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden tai sidosryhmien järjestämään kerhotoimintaan.
 • Vaihtoehtoisesti opiskelijalla on omaan vapaa-aikaansa liittyvä säännöllinen harrastus, joka voi olla kulttuuriin, liikuntaan, vapaaehtoistoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa yksin tai osana yhteisöä
 • kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan niin kahdenkeskisissä kuin pienryhmien vuorovaikutustilanteissa. 


Osaamisen osoittaminen ja arviointi 
Opiskelija perehtyy Ammattiosaajan työkykypassi sivustolla olevaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot -osioon osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/kahdenvaliset-suhteet/ Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen opiskelijakuntatoimintaan sekä erilaisiin osallisuutta edistäviin liikunta- ja kulttuurikerhoihin tai -ryhmiin. Osaamista voi osoittaa myös oppilaitoksen ulkopuolisessa harrastustoiminnassa tai erilaisten kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyössä. Opiskelijan rooli voi olla osallistuja, ohjaaja, valmentaja, tuomari tai yhdistyksen tai toimikunnan hallituksen jäsen. Osallistuminen dokumentoidaan ofelaš-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Ofelaš-ohjaaja kirjaa arvioinnin hyväksytty-merkinnällä Wilmaan. 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää