Valikko
Saamenkäsityöalan pehmeät materiaalit, dipmaduojit 2024

Taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp (OPH-4159-2022)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Saamenkäsityön osaamisala - Dipmaduojit, saamenkäsityön pehmeät materiaalit

Hyväksytty johtokunnassa xx.xx.2024

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

Ammattitaitovaatimukset

Osaamisen tuotteistaminen

Opiskelija

 • tunnistaa osaamisen tuotteistamisen merkityksen ammatillisen identiteetin rakentamisessa
 • tunnistaa omia tai yrityksen osaamisen vahvuuksia
 • kokoaa ja jäsentelee tietoa osaamisesta
 • kartoittaa keskeisiä alan toimijoita ja yhteistyökumppaneita
 • tunnistaa erilaisia kohderyhmiä
 • selvittää toimintaympäristön ominaispiirteitä ja hyödyntää tietoa viestinnän suunnittelussa
 • ideoi visuaalista ilmettä tai hyödyntää yrityksen visuaalista ohjeistusta
 • noudattaa ohjeita tietoturvasta, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja salassapitovelvollisuudesta

Viestinnän toteuttaminen

Opiskelija

 • dokumentoi työskentelyä digitaalisesti
 • hyödyntää dokumentaatiota osaamisesta ja koostaa valitulle kohderyhmälle soveltuvaa digitaalista sisältöä
 • tuottaa lyhyen tuote- tai palvelukuvaustekstin kotimaisella kielellä (suomi, ruotsi tai saame) sekä yhdellä
 • vieraalla kielellä
 • käyttää alan ammattisanastoa
 • viimeistelee sisällön kohderyhmää puhuttelevaksi ja ottaa huomioon estetiikan ja visuaalisuuden
 • valitsee osaamisesta ja palveluista viestimiseen soveltuvia viestintäkanavia

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ammattialansa käytännön työtehtävissä tuotteistamalla osaamista ja viestimällä palvelusta tai tuotteesta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tämä tutkinnon osa voidaan suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena tai jonkin ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä siten, että arviointi irrotetaan omaksi kokonaisuudekseen. 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tutustutaan saamenkäsityöalaan tuotteistamisen ja viestimisen näkökulmista. 

Etenemisen ehdot
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.  

Ammattitaitovaatimukset

Saamenkäsityöalan tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen

Opiskelija

 • suunnittelee saamenkäsityötuotetta huomioiden saamelaisten ja alkuperäiskansojen kollektiiviset oikeudet
 • ottaa huomioon saamenkäsityön symbolisen merkityksen saamelaisyhteisölle
 • laatii suunnitelman työn toteutuksesta
 • tekee materiaalivalintoja huomioiden turvallisuuden ja ekologisuuden
 • laskee materiaalien menekkiä
 • käyttää ja valitsee tuotteen toteuttamiseen soveltuvia työmenetelmiä, -välineitä ja työvaiheita sekä
 • tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työotteita
 • valmistaa saamenkäsityöalan tuotteen laaditun suunnitelman mukaisesti arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja valmistustapaa
 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii mahdollisista muutoksista
 • viimeistelee tuotteen luovutuskuntoon
 • dokumentoi työskentelyään digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä

Saamenkäsityöalan kulttuuritiedon hankkiminen ja käyttäminen

Opiskelija

 • tunnistaa saamenkäsityöalan erityispiirteitä
 • toimii eettisesti kestävällä tavalla saamenkäsityöalalla
 • etsii saamenkäsityöalan kulttuuritietoa eri lähteistä ja käyttää tietoa työskentelyssään
 • käyttää saamenkäsityöalan saamenkielistä ammattisanastoa ja ymmärtää saamen kielen merkityksen
 • saamenkäsityöperinteen säilyttämisessä, ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • tuntee alkuperäiskansan kansallisen ja kansainvälisen aseman kulttuurin säilyttämisessä ja edistämisessä

Saamenkäsityöalan materiaalien hankkiminen ja esikäsittely

Opiskelija

 • hankkii tarvittavat luvat luonnosta kerättävien materiaalien hankintaan
 • suunnittelee ja toteuttaa materiaalien hankinnan ja esikäsittelyn luonnon kiertokulun mukaan
 • minimoi jätteen synnyn sekä lajittelee ja kierrättää ylijäämät kiertotaloutta edistäen
 • ottaa huomioon ympäristön ekologisesti kestävällä tavalla

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Opiskelija

 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
 • huolehtii työympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä
 • huolehtii työhyvinvoinnistaa ja käyttää ergonomisia asentoja

Osaamisen arviointi
Linkkin tutkinnon osan arviointiin 

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä saamenkäsityöalan työtehtävissä. Hän käyttää työskentelyssään saamenkielistä ammattisanastoa. Opiskelija perustelee valintojaan ja työskentelynsä vaikutusta saamenkäsityöalan kulttuuriympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osa perustuu kokonaisuudessaan saamelaiseen kulttuuriin.  Opiskelijan työskentelyn lähtökohta on oman yhteisönsä saamelaisessa käsityökulttuurissa. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehdot
Ei ole.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Alla on kuvattu ne valinnaiset tutkinnon osat, joihin järjestetään opetusta. EPerusteissa julkaistavasta tutkinnon perusteista löytyvät myös muut tutkintoon sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat, joita voidaan HOKSata opiskelijalle, mikäli työelämälähtöinen osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä riittävä ohjaus- ja arviointiosaaminen toteutuvat.

Ammattitaitovaatimukset

 Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu
Opiskelija

 • hankkii tietoa alan kulttuurista, historiasta, muotoilusta, tyyleistä ja ajan ilmiöistä sekä hyödyntää niitä suunnittelussa
 • seuraa alan kehitystä ja huomioi kestävän kehityksen merkityksen toiminnassa
 • ideoi ja suunnittelee ammattialan tuotteen, tilan tai palvelun yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • hankkii tietoa yleisimmistä tuotteeseen, tilaan tai palveluun soveltuvista valmistusmenetelmistä, materiaaleista ja työvälineistä
 • pyytää tarvittaessa tukea työskentelyynsä alan ammattilaisilta
 • arvioi valintojen vaikutusta tuotteen, tilan tai palvelun toimivuuteen, kestävyyteen ja esteettisyyteen
 • laatii suunnitelman työn toteutuksesta
 • hyödyntää suunnittelussa alan ohjelmistoja
 • laatii alustavan kustannusarvion
 • noudattaa ohjeita tietoturvasta, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja salassapitovelvollisuudesta
 • käyttää alan ammattisanastoa

Tuotteen valmistaminen, tilan rakentaminen tai palvelun toteuttaminen
Opiskelija

 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii mahdollisista muutoksista
 • valmistaa tuotteen, toteuttaa palvelun tai rakentaa tilan suunnitelman ja asiakkaan toiveiden mukaisesti
 • käyttää työssään tarvittavia sähköisiä alustoja, kuten ammattiohjelmistoja
 • hankkii tarvittavat materiaalit
 • käyttää työhön soveltuvia työmenetelmiä, -välineitä, koneita ja laitteita
 • tarkkailee työn, yksityiskohtien ja materiaalien laatua koko työskentelyn ajan ja korjaa työtä tarvittaessa
 • minimoi jätteen synnyn sekä lajittelee ja kierrättää ylijäämät kiertotaloutta edistäen
 • huolehtii käytettävistä työvälineistä, koneista ja laitteista
 • viimeistelee tuotteen, tilan tai palvelun luovutuskuntoon
 • laskee toteutuneet kustannukset
 • luovuttaa työn asiakkaalle ja kertoo tuotteen käyttö- ja hoito-ohjeet
 • dokumentoi työskentelyään digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä

Työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen
Opiskelija

 •  toimii osana työyhteisöä arvostaen omaa ja muiden työtä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
 • huolehtii työympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää ergonomisia työasentoja

Osaamisen arviointi
Linkkin tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla tuotteen, rakentamalla tilan tai toteuttamalla palvelun asiakkaalle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Opiskelijan työskentelyn lähtökohta on oman yhteisönsä saamelaisessa käsityökulttuurissa. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Erikoistyöhön perehtyminen
Opiskelija

 • seuraa alan kehitystä ja huomioi kestävän kehityksen merkityksen toiminnassa
 • tuntee ammattialan perus- ja erikoistöiden eroja ja ominaisuuksia
 • hankkii tietoa ammattialan erikoistöistä
 • syventää osaamistaan yhteen erikoistyöhön
 • selvittää erikoistyön laatuvaatimuksia
 • ideoi ja suunnittelee toteuttamisvaihtoehtoja
 • tekee tarvittaessa yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa
 • laatii suunnitelman työn toteutuksesta
 • käyttää alan ammattisanastoa

Erikoisosaamista vaativassa tehtävässä työskentely ja työn laadun varmistaminen
Opiskelija

 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii muutoksista
 • työskentelee erikoisosaamista vaativassa tehtävässä
 • varaa työssä tarvittavat erikoistyöhön soveltuvat materiaalit, työkalut ja laitteet
 • hallitsee erikoistekniikan tai -menetelmän ja valmistuksen aikaiset työvaiheet
 • arvio oman työnsä laatua
 • laatii tarvittavat dokumentit
 • dokumentoi työskentelyään digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä
 • minimoi jätteen synnyn sekä lajittelee ja kierrättää ylijäämät kiertotaloutta edistäen
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä

Osaamisen arviointi
Linkkin tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä perehtymällä johonkin erikoisosaamiseen ammattialan näkökulmasta sekä työskentelemällä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan.  Opiskelijan työskentelyn lähtökohta on oman yhteisönsä saamelaisessa käsityökulttuurissa. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

 

Ammattitaitovaatimukset

Asiakastyön sunnittelu
Opiskelija

 • osallistuu asiakkaan hankintaan
 • selvittää asiakkaan tarpeet ja toiveet
 • tuottaa esteettisiä ja monipuolisia ideoita
 • esittää ideoita asiakkaalle kuvallisesti
 • laatii tarvittavat tekniset piirrokset
 • neuvottelee asiakkaan kanssa työn toteutuksesta ja kustannuksista
 • laatii työsuunnitelman
 • laatii alustavan kustannusarvion työ- ja materiaalimenekistä

Asiakastyön valmistaminen
Opiskelija

 • valmistaa asiakkaalle sovitun mukaisen työn
 • tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa toteutuksen eri vaiheissa
 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii mahdollisista muutoksista
 • viimeistelee ja luovuttaa työn asiakkaalle
 • dokumentoi työskentelyään digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä

Osaamisen arviointi
Linkkin tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja valmistamalla asiakastyön. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan.  Opiskelijan työskentelyn lähtökohta on oman yhteisönsä saamelaisessa käsityökulttuurissa. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Kulttuuriperinnön soveltaminen suunnittelussa
Opiskelija

 • hankkii tietoa kulttuuriperinnöstä
 • toimii kulttuurisesti kestävän kehityksen mukaisesti
 • ideoi ja suunnittelee kulttuuriperintöä kunnioittaen myyntikelpoisen tuotteen, tilan tai palvelun
 • määrittelee tuotteelle, tilalle tai palvelulle kohderyhmän
 • suunnittelee toteutuskelpoisen tuotantoprosessin
 • laatii alustavan kustannusarvion
 • noudattaa ohjeita tietoturvasta, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja salassapitovelvollisuudesta
  käyttää alan ammattisanastoa

Kulttuuriperintöön pohjautuvan tuotteen, tilan tai palvelun toteuttaminen
Opiskelija

 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii muutoksista
 • valitsee työtehtävään soveltuvat materiaalit ja tekniikat
 • valmistaa tuotteen, tilan tai palvelun
 • viimeistelee tuotteen, tilan tai palvelun
 • laskee toteutuneet kustannukset ja hinnoittelee tuotteen, tilan tai palvelun
 • dokumentoi työskentelyään digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä
 • laatii esittelymateriaalia markkinoinnin tueksi
 • viestii tuotteesta, tilasta tai palvelusta kohderyhmälle selkeästi ja mielenkiintoisesti
 • minimoi jätteen synnyn sekä lajittelee ja kierrättää ylijäämät kiertotaloutta edistäen
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä

Osaamisen arviointi
Linkkin tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla, toteuttamalla ja markkinoimalla kulttuurilähtöisen tuotteen, tilan tai palvelun. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan osaamistaan. Tutkinnon osassa opiskelijan työskentelyn lähtökohta on oman yhteisönsä saamelaisessa käsityökulttuurissa. Tutkinnon osassa huomioidaan alkuperäiskansojen kollektiiviset oikeudet sekä eettisesti kestävällä tavalla toimiminen. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa. 

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Ammattitaitovaatimukset

Käsityötaitojen ohjauksen suunnittelu
Opiskelija

 • hankkii tietoa alan kulttuurista, historiasta, muotoilusta, tyyleistä ja ajan ilmiöistä sekä hyödyntää niitä suunnittelussa
 • seuraa alan kehitystä ja huomioi kestävän kehityksen merkityksen toiminnassa
 • arvioi ammatillista käsityötaitojen ohjauksen osaamistaan
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet
 • hallitsee ohjaustoiminnassa käytettäviä käsityötekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja
 • vertailee ja valitsee kohderyhmälle sopivia käsityötekniikoita
 • suunnittelee ammattialansa ohjauspalvelun
 • suunnittelee ohjauksen tavoitteet ja sisällöt
 • vertailee ohjaustoiminnassa käytettäviä ohjausmenetelmiä sekä valitsee niistä kohderyhmälle ja käsityötekniikkaan sopivan
 • laatii ohjaussuunnitelman
 • laatii työohjeita sekä ohjaus- ja havainnollistamismateriaalia
 • laatii alustavan kustannusarvion
 • käyttää alan ammattisanastoa

Käsityötaitojen ohjaus ja ohjauspalveluiden tuotteistaminen
Opiskelija

 • noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii mahdollisista muutoksista
 • ohjaa suunnitelman mukaisesti käsityötaitoja asiakasryhmälle
 • valitsee ja käyttää ohjaus- ja havainnollistamismateriaalia sekä laatimiaan työohjeita ohjaustyön tukena
 • noudattaa ohjeita tietoturvasta, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja salassapitovelvollisuudesta
 • minimoi jätteen synnyn sekä lajittelee ja kierrättää ylijäämät kiertotaloutta edistäen
 • havainnoi ohjaustapahtumassa yksilön ja ryhmän tarpeita ja muuttaa toimintatapoja tarvittaessa
 • luo toiminnallaan kannustavan ja myönteisen ilmapiirin ohjaustapahtumaan
 • antaa palautetta yksilön ja ryhmän työskentelystä
 • dokumentoi työskentelyä digitaalisesti tai muulla alalle soveltuvalla menetelmällä
 • laskee kustannuksia ja hinnoittelee ohjauspalvelun
 • suunnittelee palvelun toteuttamisen pohjalta ammattialansa ohjauspalvelua
 • tuotteistaa suunnittelemansa ohjauspalvelun
 • etsii yhteistyöverkostoja ja markkinoi tuotteistamaansa ohjauspalvelua

Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
Opiskelija

 • toimii osana työyhteisöä arvostaen omaa ja muiden työtä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
 • huolehtii, että asiakkaat työskentelevät koneilla ja laitteilla turvallisesti ala- ja laitekohtaiset turvallisuusmääräykset huomioiden
 • huolehtii, että asiakkaat käyttävät tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa tilanteissa
 • huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huomioon ottaen ohjattavat
 • ohjaa asiakkaita käyttämään ergonomisia työasentoja
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää ergonomisia työasentoja

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla oman ammattialansa käsityötaidon ohjausta asiakkaille, ohjaamalla käsityötä asiakastilanteissa sekä tuotteistamalla käsityöalan ohjauspalvelun. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Opiskelija syventää saamenkäsityöalan ja -kulttuurin osaamistaan.  Opiskelijan työskentelyn lähtökohta on oman yhteisönsä saamelaisessa käsityökulttuurissa. Tutkinnon osassa käytetään saamenkielistä ammattisanastoa.

Etenemisen ehto
Hyväksytysti suoritettu tutkinnon osa Saamenkäsityötuotteen valmistaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

Yhteisten tutkinnon osien integrointisuunnitelma
Tutkinnon osassa voidaan toteuttaa opiskelijan HOKSin mukaisia YTO-integrointeja.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita yhden valitsemallaan laajuudella:
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp

Jos opiskelijalla ei ole lainkaan saamenkielen osaamista, suorittaa hän tutkinnon osan Saamen kieli ja kulttuuri, 15 osp kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Esimerkiksi:

 • opintoja avoimessa yliopistossa
 • opintoja Sámi allaskuvlassa
 • vaihto-opintoja jossakin korkeakoulussa 

Esimerkiksi:

 • Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: Saame toisena kielenä 1-6 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Muut tutkintoon liittyvät materiaalit

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen (10 osaamispistettä)

Taideteollisuusalan perustutkinto.png

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää